Možnosti návazného studia na vysokých školách

Návazné studium

Absolventi MŠMT akreditovaných programů získávají titul Diplomovaný specialista - DiS. ETS úzce spolupracuje se třemi vysokými školami - Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Katedrou teologie a katechetiky Pedagogické fakulty Univerzity Matěja Béla v Banské Bystrici a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Absolventi ETS, v závislosti na studijních výsledcích a uzavřených předmětech, mohou na těchto vysokých školách požádat po přijetí o uznání kreditů z ETS. V praxi to znamená, že po absolvování studia ETS je možné na těchto školách uzavřít během jediného roku bakalářské studium a v případě zájmu pokračovat ve studiu v magisterských studijních programech.

Již v okamžiku přijímacího řízení na ETS se studenty v rámci přijímacího pohovoru zjišťujeme očekávání studenta. V rámci kariérového poradenství mu v případě zájmu navrhneme optimální studijní cestu k zamýšlenému budoucímu uplatnění. V případě zájmu ETS zprostředkuje kontakty na studenty, kteří již takto po studiu ETS dále pokračovali, nebo pokračují.

Uplatnění absolventů ETS

ETS jako profesně orientovaná vyšší odborná škola připravuje své studenty na konkrétní okruh profesí.

Výňatek z Profilu absolventa Programu Teologická a pastorační činnost:

Prohloubil si znalosti všeobecných a církevních dějin a nechce opakovat chyby minulosti. Osvojil si základní vědomosti z oblasti etiky a filozofie a má odvahu zaujmout vyvážený postoj. Je schopen exegeticky pracovat s originálními biblickými texty v hebrejštině a řečtině v historickém i literárních souvislostech. Seznámil se s obecnými základy hermeneutiky i s jejich aplikací na konkrétní texty. Získal přehled o vnitřních souvislostech Starého i Nového Zákona a o biblické teologii. Dokáže formulovat základní křesťanské věroučné články, rozlišuje podstatné otázky od druhotných. Na základě získaných vědomostí je schopen citlivě aplikovat misijní poslání církve v kontextu současné kultury. Je schopen se orientovat v současné církevní scéně a konstruktivně přispívat k ekumenické spolupráci. Seznámil se s poznatky z oboru religionistiky i teologie náboženství, na jejich základě je schopen s porozuměním přistoupit k problémům současné multireligiózní a multikulturní společnosti.

V rámci praxe je rozvíjeno a sledováno šest základních kompetencí:

 • Kázat a vést bohoslužby
 • Působit katecheticky
 • Vést
 • Pastoračně sloužit, navazovat a budovat vztahy
 • Misijně působit
 • Dbát na osobní rozvoj

Absolventi jsou kvalifikováni vykonávat tato povolání a typové pozice:

 • duchovní a pastorační pracovník v církvi - kazatel (pastor, farář) místního sboru, příp. jako druhý kazatel se zaměřením na pastorační péči o členy sboru (teologické zaměření)
 • misijní pracovník místního sboru či církevní organizace (teologické zaměření)
 • pracovník pro speciální duchovní či misijní práci s dětmi a mládeží (teologické zaměření)
 • duchovní a pastorační pracovník v církvi - např. jako druhý kazatel místního sboru se zaměřením na pastorační péči o členy sboru (pastorační zaměření)
 • misijní pracovník místního sboru či církevní organizace (pastorační zaměření)
 • pracovník pro speciální duchovní či misijní práci s dětmi a mládeží (pastorační zaměření)
 • duchovní a pastorační pracovník v zařízení pro péči o nemocné, dlouhodobě nemocné či postižené, seniory apod. (pastorační zaměření)
 • duchovní a pastorační pracovník v zařízení pro péči o bezdomovce, drogově závislé, občany v tíživé životní situaci a se zhoršenou schopností integrace do běžné společnosti (pastorační zaměření)

Získání bakalářského titulu je možné studiem na UK Evangelická teologická fakulta, JU Teologická fakulta nebo Highland Theological College.

K získání magisterského titulu se osvědčilo studium na UK Evangelická teologická fakulta nebo IBTS. Tuto variantu si vybrali již desítky absolventů ETS. Dohody však existují i s jinými školami: Evangelische Theol. Faculteit (Belgie), JU Teologická fakulta, TCM International nebo partnerských školách v USA.

Absolventi oboru Sociální práce získají na ETS titul DiS.

Z profilu absolventa: “… znalosti, dovednosti a postoje, osvojované v průběhu studia poskytují absolventu následující nezbytné kompetence k výkonu pastoračně sociální práce: 1) schopnost účinně komunikovat s jednotlivci, skupinami, rodinami i komunitami, 2) schopnost zorientovat se v potřebách, možnostech a vnímání situace, které klient a jeho okolí má, a vymezit s nimi oblast a plán spolupráce, 3) schopnost rozeznat silné stránky a možnosti klienta a jeho sociálního kontextu a podporovat jeho soběstačnost a sebeúctu, 4) znalost metod a systémů služeb, schopnost je správně využívat ve prospěch klienta, pomáhat mu je přijmout a ukončit, 5) schopnost zorientovat se v organizaci a začlenit se do způsobu její práce a jejího průběžného hodnocení, 6) schopnost odborně, osobnostně a duchovně růst.” Absolventi vzdělávacího programu Pastorační a sociální práce jsou kvalifikováni vykonávat tato povolání a typové pozice:

 • pracovník pro pastorační a sociální práci s dětmi a mládeží
 • pracovník pro pastorační a sociální práci s ohroženými dětmi, s rizikovou mládeží, v zařízeních jako jsou dětské domovy, domy na půl cesty, chráněné dílny, chráněné ubytovny, krizová centra, azylové domy, domovy pro matky s dětmi
 • pracovník pro pastorační a sociální práci v zařízení pro péči o nemocné, dlouhodobě nemocné či postižené, seniory apod.
 • pracovník pro pastorační a sociální práci v zařízení pro péči o bezdomovce, drogově závislé, občany v tíživé životní situaci a se zhoršenou schopností integrace do běžné společnosti

Získání bakalářského titulu je možné studiem na UK Evangelická teologická fakulta ve stejnojmeném programu (dříve byl uskutečňován společně oběma školami).

Bakaláři pokračují buď v magisterském studiu diakoniky na UK Evangelická teologická fakulta nebo některým z programů na JU Teologická fakulta.

Více informací o dohodách ETS s partnerskými školami na dni otevřených dveří nebo u přijímacích zkoušek.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184