Uplatnění absolventů a možnosti návazného studia

Absolventi oboru Teologie získají na ETS titul DiS.

Z profilu absolventa: “… Prohloubil si znalosti všeobecných a církevních dějin a nechce opakovat chyby minulosti. Osvojil si základní vědomosti z oblasti etiky a filozofie a má odvahu zaujmout vyvážený postoj. Je schopen exegeticky pracovat s originálními biblickými texty v hebrejštině a řečtině v historickém i literárních souvislostech. Seznámil se s obecnými základy hermeneutiky i s jejich aplikací na konkrétní texty. Získal přehled o vnitřních souvislostech Starého i Nového Zákona a o biblické teologii. Dokáže formulovat základní křesťanské věroučné články, rozlišuje podstatné otázky od druhotných. Na základě získaných vědomostí je schopen citlivě aplikovat misijní poslání církve v kontextu současné kultury. Je schopen se orientovat v současné církevní scéně a konstruktivně přispívat k ekumenické spolupráci. Seznámil se s poznatky z oboru religionistiky i teologie náboženství, na jejich základě je schopen s porozuměním přistoupit k problémům současné multireligiózní a multikulturní společnosti. V rámci praxe je rozvíjeno a sledováno šest základních kompetencí: 1. Kázat a vést bohoslužby, 2. Působit katecheticky, 3. Vést, 4. Vykonávat pastorační péči a budovat vztahy, 5. Konat misii, 6. Osobně růst.” Absolventi jsou kvalifikováni vykonávat tato povolání a typové pozice:

 • duchovní a pastorační pracovník v církvi - kazatel (pastor, farář) místního sboru, příp. jako druhý kazatel se zaměřením na pastorační péči o členy sboru (teologické zaměření)
 • misijní pracovník místního sboru či církevní organizace (teologické zaměření)
 • pracovník pro speciální duchovní či misijní práci s dětmi a mládeží (teologické zaměření)
 • duchovní a pastorační pracovník v církvi - např. jako druhý kazatel místního sboru se zaměřením na pastorační péči o členy sboru (pastorační zaměření)
 • misijní pracovník místního sboru či církevní organizace (pastorační zaměření)
 • pracovník pro speciální duchovní či misijní práci s dětmi a mládeží (pastorační zaměření)
 • duchovní a pastorační pracovník v zařízení pro péči o nemocné, dlouhodobě nemocné či postižené, seniory apod. (pastorační zaměření)
 • duchovní a pastorační pracovník v zařízení pro péči o bezdomovce, drogově závislé, občany v tíživé životní situaci a se zhoršenou schopností integrace do běžné společnosti (pastorační zaměření)

Získání bakalářského titulu je možné studiem na UK Evangelická teologická fakulta, JU Teologická fakulta nebo Highland Theological College.

K získání magisterského titulu se osvědčilo studium na UK Evangelická teologická fakulta nebo IBTS. Tuto variantu si vybrali již desítky absolventů ETS. Dohody však existují i s jinými školami: Evangelische Theologische Faculteit (Belgie), JU Teologická fakulta, TCM International nebo partnerských školách v USA.

Absolventi oboru Sociální práce získají na ETS titul DiS.

Z profilu absolventa: “… znalosti, dovednosti a postoje, osvojované v průběhu studia poskytují absolventu následující nezbytné kompetence k výkonu pastoračně sociální práce: 1) schopnost účinně komunikovat s jednotlivci, skupinami, rodinami i komunitami, 2) schopnost zorientovat se v potřebách, možnostech a vnímání situace, které klient a jeho okolí má, a vymezit s nimi oblast a plán spolupráce, 3) schopnost rozeznat silné stránky a možnosti klienta a jeho sociálního kontextu a podporovat jeho soběstačnost a sebeúctu, 4) znalost metod a systémů služeb, schopnost je správně využívat ve prospěch klienta, pomáhat mu je přijmout a ukončit, 5) schopnost zorientovat se v organizaci a začlenit se do způsobu její práce a jejího průběžného hodnocení, 6) schopnost odborně, osobnostně a duchovně růst.” Absolventi vzdělávacího programu Pastorační a sociální práce jsou kvalifikováni vykonávat tato povolání a typové pozice:

 • pracovník pro pastorační a sociální práci s dětmi a mládeží
 • pracovník pro pastorační a sociální práci s ohroženými dětmi, s rizikovou mládeží, v zařízeních jako jsou dětské domovy, domy na půl cesty, chráněné dílny, chráněné ubytovny, krizová centra, azylové domy, domovy pro matky s dětmi
 • pracovník pro pastorační a sociální práci v zařízení pro péči o nemocné, dlouhodobě nemocné či postižené, seniory apod.
 • pracovník pro pastorační a sociální práci v zařízení pro péči o bezdomovce, drogově závislé, občany v tíživé životní situaci a se zhoršenou schopností integrace do běžné společnosti

Získání bakalářského titulu je možné studiem na UK Evangelická teologická fakulta ve stejnojmeném programu (dříve byl uskutečňován společně oběma školami).

Bakaláři pokračují buď v magisterském studiu diakoniky na UK Evangelická teologická fakulta nebo některým z programů na JU Teologická fakulta.

Více informací o dohodách ETS s partnerskými školami na dni otevřených dveří nebo u přijímacích zkoušek.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184