Témata závěrečných prací

Starý zákon

1. Kategorie narativní analýzy a jejich aplikace na vybraný text Starého
zákona.
2. Exegeze biblických právních textů: teorie a praxe.
3. Vztah práva a mudrosloví ve Starém zákoně.
4. Motiv zla ve Starém zákoně.
5. Sociální aspekty světa Tóry: porovnání narativních a právních textů.
6. Biblické ohlasy vyjití z Egypta: Exodus v Prorocích a Spisech.
7. Člověk jako Boží obraz: přehled a analýza pojmu Božího obrazu v kon-
textu prvních jedenácti kapitol knihy Genesis.
8. „Posilňte se a buďte muži, ó Filistinští” (1 S 4,9 BK). Vyobrazení a
úloha Pelištejců (Filistinských) v příbězích o Saulovi a Davidovi v kni-
hách Samuelových.
9. Dívka a panna ve Starém Zákoně. Studium sémantického rozsahu hebrej-
ských a řeckých výrazů vážících se k pojmu „mladá žena se zvláštním
zřetelem k Iz 7,14.

Témata 1–6 vypisuje Viktor Ber, témata 7–9 Lydie Kucová.


Nový zákon

1. Pastorační služba Ježíše jednotlivcům podle Janova evangelia
2. Pastorační služba apoštola Pavla
3. Vztah Otce a Syna podle Janova evangelia
4. Církev podle epištoly Efezským
5. Kázání prvotní církve podle knihy Skutků
6. Úloha Ducha svatého při budování prvotní církve
7. Modlitba v životě apoštola Pavla
8. Sociální motivy u Lukáše a v knize Skutků
9. Poselství vzkříšeného Pána sedmi sborům ve Zjevení
10. Manželství v pohledu Nového zákona
11. Láska agapé jako nejvyšší dar (1K 13).
12. Nestydím se za evangelium Kristovo (Ř 1, 17). Výklad a dějiny
působení ve 20. století.
13. Etika apoštola Pavla. Vztah mezi indikativem a imperativem.
14. Hymnus na Krista (F 2,5-11)
15. Lidství Ježíše Krista v listu Žd. Role „nízké“ christologie v pastoraci.
16. Duchovní únava věřících v listu Žd. Situace, příznaky, pastorační řešení.

Témata 11-13 vypisuje Peter Cimala, témata 14-16 vypisuje Pavel Paluchník
Ohledně ostatních témat je třeba se domluvit s některým z učitelů NZ: Bukovský, Cimala, Paluchník.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184