=== Základy práva === nový kurz ETS

aneb „církevní vedoucí mezi právem a spravedlností…“


Poslání kurzu:

Kurz seznamuje účastníky se základními právními pojmy práva a spravedlnosti a s dějinnými souvislostmi vybraných pojmů. Vede k orientaci v českém právním řádu včetně osvojení si základních principů práva Evropské unie. Klade důraz na praktické využití v kontextu služby v církvi včetně námětů k modlitbám.

Formát kurzu:

Kurz tvoří deset tématických bloků. Každý blok tvoří tři hlavní části: teoretický úvod, praktickou část jako např. seznámení s historickými původními texty, práce s nimi a modelové příklady pro praxi církevních vedoucích. Ve třetí části pak bude prostor na cvičení a výměnu zkušeností mezi účastníky kurzu, tzv. „best practice“.

Přihlášeným účastníkům umožníme zúčastnit se kurzu i on-line, viz přihlašovací formulář. Změnit formu účasti lze i později, buď změnou v přihlašovacím formuláři, nebo zasláním emailu o změně na níže uvedený kontakt. Podrobné informace k on-line účasti přihlášeným účastníkům zašleme v týdnu před konáním kurzu.

Uzavření kurzu:

Absolvent kurzu obdrží certifikát na základě účasti na kurzu a úspěšném splnění závěrečného dobrovolného písemného testu s vyhodnocením.

Vyučující:

Mgr. Ing. Miloš Kačírek, PhD.
* absolvent VŠE Praha a Právnické fakulty UK
* poradce v oblasti ekonomie a práva ve společnosti VALUE ADDED, a.s.

Pro konkrétnější představu o kurzu a vyučujícím nabízíme ke shlédnutí přednášku na téma Právo a spravedlnost, a související prezentaci, která proběhla dne 8. května 2021 v rámci semináře Akademie pro veřejnou službu.

Kdy, kde a jak kurz proběhne:

Kurz tvoří dvě studijní soustředění - Soboty 9. října a 27. listopadu, 9:00 - 16:00 hod rozdělených do pěti vyučovacích hodin. Délka vyučovací hodiny je 60 min.

Rozpis vyučovacích hodin

9:00 - 10:00
10:15 - 11:15
11:30 - 12:30

12:30 - 13:45 Oběd (možnost oběda v nedaleké jídelně OC Černý most)

13:45 - 14:45
15:00 - 16:00

Místo konání

Prostory Evangelikálního teologického semináře, Stoliňská 2417/41a, Praha 9. Viz mapy.cz

Přihlášky, účastnický poplatek:

Na kurz se přihlašujte pomoci on-line přihlášky na kurz. Nejzazší termín přihlášení je 3. října 2021. Přihláška je platná po zaplacení účastnického poplatku.

Účastnický poplatek ve výši 1.000 Kč je splatný v okamžiku podání přihlášky. Bankovní účet pro úhradu kurzovného je 2001685098 / 2010 Fio banka, a.s. Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve formátu DDMMRRRR a do poznámky uveďte účel platby: Základy práva a vaše jméno a příjmení.

Účast na kurzu je možné stornovat do 15. září v plné výši, od 16. září do 3. října s 50% poplatkem, od 4. října se 100% poplatkem. Změna jména účastníka je možná kdykoliv do začátku kurzu.

Kurz se uskuteční v případě, pokud se přihlásí alespoň osm účastníků prezenční formou. V opačném případě budou účastnické poplatky přihlášeným v plné výši vráceny.

Kontakt:

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na administrátora kurzu:
Miloš Poborský: email: Milos.Poborsky@etspraha.cz, tel: 734 435 303

Obsah jednotlivých vyučovacích hodin:

1) Úvod do dějin práva a spravedlnosti - Mezopotámie, Egypt, Řecko a Řím

Chammurapiho zákoník a jeho odraz ve Starém zákoně
Mezopotámské právo a spravedlnost
Egyptské právo a spravedlnost
Právo a spravedlnost u Řeků (Platon, Aristoteles, Solon)
Právo a spravedlnost u Římanů – zákon XII desek, Gaiova učebnice práva, Justiniánovy kodifikace (Corpus iuris civilis – Codex, Digesta a Institutiones)

2) Úvod do dějin práva a spravedlnosti – Judaismus a Islám

Pojmy tóra, chukká, micva, mišpát a sedáká a jejich vztahy
Jaký je Bůh právník dle Staré smlouvy?
Spravedlnost v judaismu (Starý zákon a rabínská tradice)
Právo šaría (Korán a Sunna). Je tento systém nekompatibilní s právem evropských států?

3) Úvod do dějin práva a spravedlnosti – Křesťanství

Právo a spravedlnost dle T. Akvinského
Složky spravedlnosti (zarovnávací a distributivní) v Ježíšových podobenstvích
Vztah Ježíše k právníkům a spravedlnosti

Kanonické a církevní právo:
Vztah křesťanských právníků k Bibli
Vztah k římskému právu
Vztah církevního a světského práva

4) Obecné přístupy k právu a spravedlnosti

Filozofie práva – idealita (Jaké má právo být?)
Teorie práva – normativita (Jaké právo je?)
Sociologie práva – efektivita (Jak funguje právo?)
Antropologie práva – čtvrtý úhel pohledu (Jaké má právo atributy?)

5) Ústavní a správní právo

Jak zákony vypadají? Kde je hledat a jak se v nich orientovat? Jaká je jejich hierarchie?

Ústavní právo
pojem, charakteristika a obsah Ústavy (psaná a nepsaná pravidla)
preambule, základní ustanovení
Listina základních práv a svobod – původ a význam (americký vs. francouzský způsob)
moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní
Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka
Vztahy mezi „ústavními činiteli“, jejich hierarchie, kompetence, formální a neformální autorita. Jak se za ně modlit?

Správní právo
pojem, předmět, prameny státní správa vs. samospráva
správní řízení, stížnosti, oznámení a podněty, petice, přestupky, řízení o přestupcích
Kde všude potká pastor správní právo?
Stanovy spolku nebo organizace pod církví?

6) Občanské právo

(Staro)nový občanský zákoník - vznik, jeho systematika
hlavní zásady, subjekty, ochrana osobnosti
věcná práva: vlastnictví, společná práva vlastníků, držba, věcná práva k věci cizí
závazkové právo, odpovědnost za škodu - oblasti, které se nejvíce týkají vedoucích v církví
Na co si dát pozor u nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, příkazní smlouvy?

7) Rodinné právo

pojem, prameny, principy, vztahy v rodině, manželství (pojem, překážky uzavření manželství, manželství neplatné a zdánlivé),
způsoby uzavírání a zánik manželství,
předpoklady dědění, (smrt zůstavitele, existence dědictví, způsobilý dědic), vydědění, odmítnutí dědictví, vzdání se dědictví, dědický titul (závěť, dědická smlouva, zákon)
Jak řešit spory v rodině?
Jak pracovat s „církevním právem“ (např. biblická a světská ustanovení pro sňatek, manželství a rozvod)?
Jak se modlit za rodiny dle principu 5x10%?

8) Občanské soudní řízení a pracovní právo

Občanské soudní řízení
pojem, zásady soudního řízení (volného hodnocení důkazů, legálního pořádku, arbitrárního pořádku, projednací a vyšetřovací, rovnosti účastníků před soudem, zásada veřejnosti), účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení, zahájení řízení, průběh řízení, dokazování, rozhodnutí, náklady řízení, opravné prostředky a výkon rozhodnutí. Jsou vedoucí schopní rozsuzovat spory mezi členy? Můžu podat žalobu bez advokáta?

Pracovní právo
pracovně právní vztahy, subjekty, pracovní poměr (vznik, změna, zánik), pracovní doba, doba odpočinku, mzda, náhrada mzdy, práce konané mimo pracovní poměr, Jak má vypadat pracovní smlouva, DPP či DPČ?

9) Trestní právo hmotné a procesní

pojem, prameny, trestný čin (pojem, zavinění, vývojová stádia, účastenství), trestní odpovědnost, skutková podstata trestného činu, okolnosti vylučující protiprávnost, tresty a ochranná opatření, trestní odpovědnost mladistvých, vybrané skutkové podstaty trestných činů. typy věznic, zahlazení odsouzení, základní zásady, subjekty trestního řízení, stadia trestního řízení, rozhodnutí, opravné prostředky, probační a mediační služba

10) Právo Evropské unie

Působnost EU – tři pilíře, Evropská rada a Evropský parlament, Rada EU (Rada ministrů) a Evropská komise, Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr, Evropský investiční fond, Evropská centrální banka, Ombudsman; Nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska, legislativní proces Unie, eurozóna, Schengen, EU nástroj probuzení nebo Antikrista? Jak se za EU modlit?

Doporučená literatura:

Akvinský, Tomáš - Theologická summa, Olomouc, 1939
Assmann, Jan - Kultura a paměť, Prostor, Praha, 2002
Bartošek, Milan – Encyklopedie římského práva, Panorama, 1981
Bible
Cohen, Abraham – Talmud pro každého, Sefer, 2006
De Coulanges, Fustel – Antická obec, Sofis, 1998
Gerloch, Aleš – Teorie práva, Aleš Čeněk, Plzeň, 2021
Janků, Martin – Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, C.H. Beck, Praha, 2016
Kačírek, Miloš - Zákon a spravedlnost ve starověké hebrejské tradici, PF UK, 2006 (disertační práce)
Knapp, Viktor – Teorie práva, C.H. Beck, Praha, 1995
Komárková, Božena – Původ a význam lidských práv, SPN, 1990
Kropáček, Luboš – Duchovní cesty islámu, Vyšehrad, 1992
Pospíšil, Leopold – Etnologie práva, Set Out, Praha, 1997
Přibáň, Jiří – Sociologie práva, Slon, Praha, 1996
Skřejpek, Michal – Ius et Religio, 999, Pelhřimov, 1999
Skřejpek, Michal – Justiniánské instituce, Karolinum, 2010
Skřejpek, Michal – Prameny římského práva, LexisNexis, 2004
Sláma, Milan – Úvod k dějinám filozofie práva, Všehrd, Praha, 1993
Tomsa, Bohuš – Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii, Aleš Čeněk, 2007
Tretera, Jiří R. – Synagoga a církve kdysi a dnes, Jan Krigl, 1994
Večeřa, Urbanová – Sociologie práva, Aleš Čeněk, 2011
Židlická, Schelle – Právní dějiny (1. Starověk), MU Brno, Doplněk, 1998

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184