Proč obory teologie a sociální práce?

Zveřejněno v bulletinu Dynamis v září 2007.

Evangelikální teologický seminář (ETS) začal jako teologická, kazatelská škola. Důrazem na pastoraci a poradenství jsme se po letech dostali až k sociální práci (přesný název programu zní ´pastorační a sociální práce´). Někdo by mohl namítnout, zda je takové partnerství teologie a sociální práce vhodné. Jiný se může zajímat o to, jak jsme na to přišli, jakou logiku to má. Osobně tomu rozumím tak, že ETS dospívá vlastní cestou k obdobnému konceptu, který se objevuje v církvích a sborech v různých podobách a např. před dvěma lety se projevil v Církvi bratrské zřízením samostatné diákonské ordinace.

Skutečný základ však vidím ne v trendech ani prognózách. Základem je skutečnost, že Bůh se ve skupině věřících projevuje jednak Slovem, jednak službou: “Mluví-li někdo, ať mluví jakožto Boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou Bůh poskytuje” (1Pt 4,11a v překladu KMS.)

Tam, kde apoštol Pavel vyjmenovává zmocnění Duchem svatým k různým úkolům (seznamy darů v Ř 12 nebo 1K 12), tam apoštol Petr jmenuje dva směry Božího působení: Slovo a služba. Vlastně všechna obdarování můžeme vidět v těchto dvou směrech: v jednom jde předně o zvěstování Slova a okrajově o službu rukama a nohama, v druhém jde zejména o vynaložené úsilí, práci celého člověka a okrajově o zvěstování Slova. Obě patří k sobě, navzájem se potřebují, protože dohromady tvoří celek.

Pro oba typy práce vyslovuje apoštol Petr klíčové kritérium. Zvěstování Slova se má dít tak, aby to bylo skoro, jakoby mluvil sám Bůh: “Mluví-li někdo, ať mluví jakožto Boží výroky.” Bůh je obsahem a centrem zvěstování Slova. A tímto kriteriem je také třeba službu Slovem posuzovat.

Podobně jmenuje apoštol základní kritérium služby žádající energii a dovednosti - má se dít tak, aby zdrojem síly byl Bůh sám: “Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou Bůh poskytuje” Bez Boha je taková činnost nemyslitelná, on je ‘investorem, providerem’.

Toužím po církvi, v které Bůh je v centru, je hybnou silou a jeho Slovo tu zní, po církvi závislé na Bohu a díky jeho veliké moci po církvi mající Slovo i sílu pomoci člověku v jeho skutečných potřebách. Takové církvi Kristově chceme být na ETS připraveni sloužit v našem středoevropském prostoru. “Mluví-li někdo, ať mluví jakožto Boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou Bůh poskytuje, aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva a moc na věky věků. Amen.”

Kriste, smiluj se!

Autor: Jan Valeš, Th.D..

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184