Hudba v církvi - nový roční kurz ETS

S čím do toho jdeme. Místo úvodu…

Chvalám v církvi se v České republice žádná škola systematicky nevěnuje, dosud existovaly pouze různé jednorázové konference. ETS zatím ročním neakreditovaným kurzem Hudba v církvi rozšiřuje svou studijní nabídku.

Ve spolupráci s Visible Music College (VMC), Memfis, USA, bychom do budoucna rádi Hudbu v církvi akreditovali jako studijní obor VOŠ, s přímou prostupností do bakalářského studijního programu VMC a započtením kreditů z ETS (stejně jako v programech VOŠ, kde již s VŠ spolupracujeme).

To bychom ale předbíhali… Zatím pracujeme na tom, aby tento kurz skvěle posloužil těm, kteří se přihlásí. Co bude dál, se uvidí! Bude to záležet i na zájmu, se kterým se Hudba v církvi setká, a ovoci, které kurz přinese. Co se nás, kteří kurz připravujeme, týče, vynasnažíme se, aby byl co nejlepší a moc se na něj, i na Vás, kteří se přihlásíte, těšíme…!

Komu je kurz určen?

  • pro všechny, kteří se ve sboru zabývají hudbou - ať už jako zpěváci, muzikanti, nebo zvukaři

  • na aktuální úrovni teoretických znalostí i praktických dovedností nezáleží. Obsah kurzu přizpůsobíme aktuální úrovni a schopnostem účastníků

  • pro muzikanty, kteří chtějí skládat a nahrávat písně a růst v produkci a vedení chval. Kurz pomůže všem, kdo hrají ve sboru chvály a chtějí se naučit něco nového, nebo skládají křesťanské písně a chtějí v tom růst

  • jedinečná příležitost naučit se spolupracovat v kapele i s ostatními, a učit se pod vedením zkušených hudebníků a vedoucích

Kdy a jak kurz proběhne?

Roční kurz tvoří dvě víkendová soustředění (na úvod a závěr kurzu) a osm sobotních setkání. Předpokládané termíny jsou tyto:

Zimní období 2020/2021

Víkend 18. - 20. září
Sobota 10. října
Sobota 24. října
Sobota 14. listopadu
Sobota 5. prosince - zkoušková

Letní období 2020/2021

Sobota 13. února
Sobota 13. března
Sobota 17. dubna
Víkend 14 - 16. května
Sobota 12. června - zkoušková

Kurz proběhne v prostorách ETS, Stoliňská 41a, Praha 9

Kdo bude na kurzu vyučovat?

Zkušení vyučující a vedoucí chval s mnohaletou praxí: Tomáš Pavlíček, Johana Ondráčková (další vyučující jsou zatím v jednání).

Kolik to bude stát?

Aktuálně cenu kurzu kalkulujeme.

Jak se přihlásit?

Velmi nám pomůže, projevíte-li o kurz zájem. Napište nám na adresu milos.poborsky@etspraha.cz a my vám budeme zasílat aktuální informace ke kurzu. Přihlášku na kurz najdete nejpozději začátkem května na tomto místě.

Co se bude na kurzu vyučovat?

Níže představujeme soupis předmětů a jejich anotací. Na obsahu kurzu pracujeme, jednotlivé předměty diskutujeme s jejich vyučujícími.

Obecenství 1 a 2

Anotace

Předmět Obecenství má pomoci studentům prohloubit jejich duchovní život v kontextu konkrétního společenství křesťanů v místě bydliště. Křesťanský umělec se může po všech stránkách rozvíjet pouze tehdy, když tráví čas v uctívání, Božím slově a modlitbách s ostatními Božími dětmi.

Cíl

Předmět Obecenství má studentům pomoci, aby porozuměli a byli schopni vysvětlit důležitost obecenství křesťanů pro svůj osobní duchovní růst, porozuměli potřebě duchovního, akademického a profesionálního růstu a rozvoje, porozuměli důležitosti profesionální zkušenosti v souvislosti se svou službou v církvi.

Realizace

Pro získání zápočtu student pravidelně (doporučujeme alespoň 1x14 dní) navštěvuje libovolné užší společenství křesťanů mimo nedělní bohoslužby. Průběžně plní a odevzdává úlohy a píše reflexe. Pro lepší porozumění duchovnímu a akademickému růstu a rozvoji navštíví s lidmi ze své skupinky (nebo sám) jednou za semestr libovolný seminář věnovaný osobnostnímu rozvoji nebo nějakému tématu duchovního života (lze absolvovat i přes vzdálený přístup). V rámci rozvoje perspektivy profesionální zkušenosti navštíví s lidmi ze své skupinky (nebo sám) jednou za semestr profesionální koncert naživo.

Hudební teorie 1 a 2

Anotace

Předmět Hudební teorie 1 je zaměřen na úplné základy hudební teorie. Seznamuje studenty se zápisem not v houslovém klíči, tvorbou durových a mollových stupnic, základními intervaly, předznamenáním, durovými a mollovými kvintakordy a jejich obraty a základními harmonickými funkcemi včetně dominantního septakordu. Hudební teorie 2 se pak zaměřuje na práci s vedlejšími harmonickými funkcemi, církevními stupnicemi a modulací, což má studentovi pomoci, aby byl schopen samostatně na hudební nástroj doprovodit jak známou, tak neznámou píseň. Pokud k tomu nemá nástrojové schopnosti, měl by být schopen k doprovodu poskytnout instrukce kolegovi.

Cíl

Prostřednictvím práce s konkrétními soudobými chvalozpěvy by kurz měl studentům pomoci porozumět principům melodické a harmonické stavby populární písně.

Realizace

Student je schopen z notového zápisu poznat tóninu a rytmické metrum skladby číst základní a vedlejší intervaly a akordy, a modulovat ji do jiné tóniny včetně základního harmonického doprovodu.

Teologie chvály 1

Anotace

Teologie chvály se pokouší odpovědět na otázky po smyslu a směru chval a uctívání. Poskytuje úvod do biblických základů a historie chvály a uctívání ve Starém Zákoně a do poetických knih SZ. Pozornost je věnována správnému dobovému pochopení biblických textů o chvále, počínaje stavbou stánku setkávání a životem a dílem krále Davida.

Cíl

Předmět by měl studentům pomoci orientovat se v celém kontextu Starého Zákona při čerpání inspirace jak pro roli vedoucího chval tak pro roli autora písňových textů.

Realizace

Student se orientuje v typech písní a poetiky napříč knihami Starého zákona, dovede vyložit, jak se víra starozákonního člověka k Bohu odráží v popisu jeho vztahu k přírodě, lidskému tělu, pocitům a prvkům lidské kultury. Student rozlišuje jednotlivé typy žalmů, jejich básnické a hymnologické formy a dovede napsat vlastní žalm na zadané téma.

Teologie chvály 2

Anotace

Teologie chvály se pokouší odpovědět na otázky po smyslu a směru chval a uctívání. Poskytuje úvod do biblických základů a historie chvály a uctívání v Novém Zákoně a liturgické praxi první církve. Pozornost je věnována správnému dobovému pochopení biblických textů počínaje chválou v životě Pána Ježíše konče pokyny v novozákonních listech a praxi uctívání v knize Zjevení.

Cíl

Předmět by měl studentům pomoci orientovat se v celém kontextu Nového Zákona při čerpání inspirace jak pro roli vedoucího chval tak pro roli autora písňových textů.

Realizace

Student má přehled o různých typech modliteb a písní v Novém zákoně, včetně nejstarších církevních hymnů v pavlovských epištolách. Orientuje se v základních novozákonních ustanoveních o vedení křesťanských shromáždění, rozlišování duchovních darů a jejich zapojení do bohoslužeb. Je schopen napsat vlastní prorockou chválu nebo požehnání.

Intonace a sluchová výchova

Anotace
Výuka předmětu se zaměřuje především na rozvoj tonálního, harmonického a rytmického cítění, hudební představivosti, paměti, hudebního myšlení a kreativity. Rozvíjí intonační čistotu zpěvu, tempové cítění, smysl pro pulsaci i sluchovou analýzu melodie a souzvuků.

Cíl

Cílem Intonace a sluchové výchovy je vybavit studenta potřebnými dovednostmi, které umožňují jednohlasý i vícehlasý zpěv s doprovodem i a capella a poskytuje metodické postupy vedoucí ke schopnosti záznamu jednoduché melodie a souzvuku.

Realizace

Student je schopen poslechem určit druhy tónin, intervalů a akordů, reprodukovat a zaznamenat do not jednoduchou melodii, reprodukovat rytmické útvary a přečíst je z listu. Učí se rozpoznávat ve skladbách i jejich přednesu (záznamu) intonační problémy a hledat řešení jejich eliminace. Absolvuje písemné, praktické i pohybové rytmické diktáty.

Kreativní tvorba hudby a písňového textu

Anotace
Výuka se zaměřuje na různé metodické postupy tvorby písně, a to jak její hudební, tak textové stránky. Důraz je položen na prvky typické pro populární píseň určenou ke společnému zpěvu na bohoslužbě jako například na zapamatovatelnost melodie či jasnou harmonickou stavbu. Dostatečná péče je věnována také základům textování.

Cíl

Cílem předmětu je předestřít studentovi různé způsoby psaní písní a umožnit mu, aby si na základě praktických ukázek v dílně vyzkoušel, který z nich mu za jakých okolností vyhovuje nejlépe.

Realizace

Student je schopen rozlišit a komponovat hudební motiv, hudební téma, navrhnout jeho melodickou i rytmickou variaci; dále komponuje sloku, refrén, bridge, codu. Orientuje se v základních hudebních formách a druzích, dále v postupech hudební aranže, charakteristických znacích tanečních rytmů a doprovodů. Student rovněž dokáže napsat vlastní písňový text, ve kterém se mu daří aplikovat základní prosodické principy a pravidla pro frázování v českém jazyce.

Hudební liturgika

Anotace

Hudební liturgika se zaměřuje především na spolupráci vedoucího chval s kazatelem, vedoucím bohoslužby a církevním shromážděním. Obsahuje také uvedení do role chval při bohoslužbě a nutnosti komunikace s řadovými účastníky bohoslužby. Studenti se v rámci předmětu zamýšlejí nad svou úlohou v rámci bohoslužby jako celku a nad způsoby, jakými mohou přispět k jejímu jasnému směřování od úvodu až po závěrečnou píseň.

Cíl

Hudební liturgika by měla studentům pomoci být při bohoslužbě aktivní nejen v rámci vedení bloku chval nebo hraní jednotlivých písní, ale především by jim měla poskytnout vodítka pro spolupráci s ostatními aktéry nedělního shromáždění tak, aby vše, co se během bohoslužby bude dít, bylo jedním celkem. Student také dostane metodické pokyny pro sebehodnocení a poskytování zpětné vazby ostatním účastníkům bohoslužby.

Realizace

Student se orientuje v základních částech katolické, reformované a evangelikální bohoslužby. Je schopen vybírat písně a sestavit jejich liturgicky vhodné pořadí podle částí bohoslužby, tématu kázání, církevnímu roku. Ovládá prvky nonverbální komunikace, dovede oslovit posluchače, předzpívat píseň, vést společný zpěv a komunikovat během hudby.

Hlasová výchova

Anotace
Předmět hlasová výchova se věnuje konkrétním způsobům práce s hlasem včetně přednesu písně. Důraz je kladen na správnou techniku pěveckého dýchání a různých způsobů tvorby tónu. Student je veden k tomu, aby byl schopen zvolit správnou techniku zpěvu odpovídající svým schopnostem, hudebnímu rozsahu, textovému obsahu a náladě písně.

Cíl

Díky předmětu Hlasová výchova je student schopen vhodným způsobem interpretovat jakoukoliv běžnou populární píseň určenou ke společnému zpěvu na bohoslužbě.

Realizace

Student ovládá základní návyky hlasové hygieny, dýchání, držení těla, tvorby tónu. Dovede vést hlasovou rozcvičku, vysvětlit principy artikulační techniky, druhy pěvecké vazby, rejstříků, barvy, dynamiky a frázování.

Souhra v kapele

Anotace

Předmět Souhra v kapele pokládá teoretické i praktické základy ke spolupráci mezi jednotlivými členy chválicí skupinky. Mezi její nejdůležitější body patří otevřená a jednoznačná komunikace, duchovní jednota a hudební sehranost. Předmět se zamýšlí nad rolí vedoucího kapely a možnými způsoby jejího vedení (direktivní vs. kooperativní a kolektivní). Student dostává konkrétní vodítka, jak se svými spoluhráči komunikovat tak, aby byla kapela skutečně kolektiv a nejen soubor hudebně zdatných jednotlivců.

Cíl

Na základě předmětu je student schopen efektivním a laskavým způsobem vést zkoušky kapely tak, aby každý její člen vnímal, že je důležitou součástí a měl prostor vyniknout, ale zároveň porozuměl tomu, že hudební souhra má jasný řád a je důležité dávat prostor ostatním.

Realizace

Student dovede vyložit a přednést svou představu o interpretaci a aranži písně, pracuje s dynamikou a dalšími výrazovými prostředky. Orientuje se v instrumentaci, orchestraci, rozdílech a vzájemném kombinování barvy nástrojů. Vytváří prostor pro sólistu, doprovod, přednes, mezihru, improvizaci apod. Je vnímavý k typům osobnosti, projevům lidského temperamentu a formám komunikace; učí se naslouchání a základním pastoračním dovednostem.

Nahrávání a práce ve studiu

Anotace

V rámci předmětu Nahrávání a práce ve studiu jsou studenti seznamování se základními pravidly hudební režie, práci v hudebním studiu a s audiozáznamem. Teoretická část předmětu se zaměřuje na základní akustické a technické principy se zaměřením na nahrávací prostředí a úpravu nahrávek. Praktická část studentům umožňuje nahrát píseň, kontrolovat intonační, rytmická a interpretační hlediska a pomocí vhodného softwaru záznam upravit do výsledné podoby.

Cíl

Díky absolvování předmětu se student orientuje v celém procesu nahrávání písně až po její produkci a je schopen hrát v celém procesu aktivní roli.

Realizace

V jednání.

Malá odměna na závěr pro ty, kdo došli až sem - komiks na závěr… :-)

Trocha humoru na závěr...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184