Akční plán rozvoje ETS Čeho chce ETS dosáhnout do roku 2026?

15. 09. 2019

Rada ETS na svém mimořádném setkání v srpnu 2019 schválila Akční plán rozvoje ETS na léta 2019-2026. Vycházela přitom ze Strategického plánu rozvoje ETS na léta 2019-2026, který pro ni připravil Tým strategického plánování. Členové byli do týmu přizváni na základě předem dohodnutého klíče.

Foto autora

Složení týmu:

  • zástupci Rady ETS: Jan Jackanič, Petr Kolman
  • zástupci Rady CB: David Novák, Petr Raus
  • zástupci vedení ETS: Miloš Poborský, Viktor Ber
  • zást. odb. veřejnosti: Roman Kysela, Jakub Limr.

Vít Skála působil v roli facilitátora, který moderoval jednotlivá setkání, metodicky vedl tvorbu Strategického plánu a provedl konečnou redakci dokumentu, který tým předložil Radě ETS.

Strategický tým se sešel celkem sedmkrát v období srpen 2018 až březen 2019 v kanceláři ETS ve Chvalech. Při tvorbě Strategického plánu byly zohledněny výstupy minulých Týmů strategického plánování, působících v letech 2010 a 2014.

Cílem Strategického plánu bylo formulovat návrh konkrétních opatření, o jejichž naplnění by ETS měl v následujících letech usilovat. Navržená opatření vycházejí z formulované vize a strategických cílů na období 2019–2026.

Rada ETS se se Strategickým plánem seznámila, a s drobnými úpravami a aktualizacemi z něj vytvořila Akční plán strategického rozvoje. V této, Radou ETS schválené podobě, byl Akční plán předložen Zřizovateli ETS, církvím zapojeným v Radě ETS, i širší křesťanské veřejnosti. Případné návrhy či podněty směřujte na předsedu Rady ETS, kontakt viz > škola > vedení školy > Rada školské právnické osoby.

Rada ETS bude Akční plán používat jako nástroj pro efektivní řízení školy. Zavázala se, že jej bude nejméně jednou ročně, zpravidla ke konci školního roku vyhodnocovat a aktualizovat podle aktuální situace a postupu rozvoje školy.