Kreditní systém

Od šk. roku 2016/17 probíhá studium na ETS v denní i kombinované formě studia v kreditním systému.

Jeden kredit je celkový čas v rozsahu asi 25–30 hodin, který student věnuje studiu předmětu ve škole a při domácí přípravě. Většina předmětů na ETS je jedno nebo dvoukreditových.

Studijní oddělení zveřejňuje každý rok doporučený učební plán pro daný program, zaměření a ročník. Přihlíží k potřebám konkrétních studentů a k organizačním možnostem ETS (možnosti vyučujících, předměty vypsané v daném roce, tvorba rozvrhu apod.).

Studenti si tvoří osobní učební plán z povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů podle akreditovaného učebního plánu, resp. z tabulky Předměty pro vytváření učebních plánů pro daný program/obor a zaměření. Doporučený plán není závazný, podobně jako nejsou závazná doporučení ohledně ročníku či období, v němž by daný předmět měl být absolvován.

Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do dvou skupin – skupina 1 (cizí jazyky) a skupina 2 (povinně volitelné předměty oborové); student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině. Ostatní vyučované předměty se pro daný studijní obor považují za předměty volitelné, jejichž výběr může být studentovi doporučen (doporučené volitelné předměty).

Vzhledem k mnoha návaznostem a vzájemnému propojení předmětů je však studentům silně doporučeno konzultovat předem zapisované předměty se studijním oddělením. Zvláště v kombinované formě se nevypisují všechny předměty každý rok. Při nevhodně zvolených předmětech se studentovi může stát, že se mu studium o rok prodlouží, protože chybějící předměty nebudou v posledním roce studia vypsány.

Učební plány najdete v sekci Studijní programy.

Pravidla pro postup do dalšího ročníku studia

Doporučený učební plán rovnoměrně rozkládá kredity do jednotlivých ročníků studia tak, aby na konci studia student získal požadovaných 180 kreditů. Je také stanoven minimální počet kreditů, které student musí získat pro postup do vyššího ročníku.

K získání kreditů je vždy nutno uzavřít celý předmět. To je důležité zejména u předmětů vyučovaných ve dvou obdobích (zimním a letním), protože kredity se připisují až po uzavření obou částí předmětu.

Pokud počet kreditů získaný studentem za absolvování volitelných předmětů tvoří více než patnáct procent z počtu kreditů doporučeného učebním plánem, rozhodne o započítání kreditů nad rámec této hranice pro účely aktuální průběžné kontroly studia ředitel školy.

Denní forma vzdělávání

Doporučený učební plán pro denní formu vzdělávání předpokládá splnění předmětů v rozsahu 60 kreditů v každém ze tří ročníků včetně předmětů povinných a příslušného počtu předmětů povinně volitelných a volitelných. Studentům je nabídnuto studium dle doporučeného učebního plánu pro danou formu vzdělávání.

Minimální počet kreditů pro postup do dalšího ročníku v denní formě:

  • 40 kreditů celkem pro postup do 2. ročníku
  • 80 kreditů celkem pro postup do 3. ročníku
  • 120 kreditů pro opakování 3. ročníku v případě, že student nezíská 180 kreditů během tří let studia
Kombinovaná forma vzdělávání

Doporučený učební plán pro kombinovanou formu vzdělávání předpokládá splnění předmětů v rozsahu 45 kreditů v každém ze čtyř ročníků včetně předmětů povinných a příslušného počtu předmětů povinně volitelných a volitelných.

Minimální počet kreditů pro postup do dalšího ročníku v kombinované formě:

  • 30 kreditů celkem pro postup do 2. ročníku
  • 60 kreditů celkem pro postup do 3. ročníku
  • 90 kreditů celkem pro postup do 4. ročníku
  • 120 kreditů pro opakování 4. ročníku v případě, že student nezíská 180 kreditů během čtyř let studia

Aktualizováno 1. 9. 2021