Hudba v církvi - předběžné informace

11. 01. 2021

Pár slov úvodem

Prvního ročníku kurzu Hudba v církvi se ve školním roce 2020/21 účastní celkem 15 studentů. Navzdory koronavirovým opatřením, které omezily možnosti výuky jsou ohlasy od studentů vynikající. Povzbuzuje nás to, že jsme se vydali správným směrem. Proto i ve školním roce 2021/22 připravujeme otevření druhého běhu kurzu. Výsledkem práce za první pololetí je Adventní koncert účastníků kurzu, ke shlédnutí zde.

V tuto chvíli připravujeme další, aktualizovaný běh kurzu. Budeme rádi, když nám dáte vědět Váš předběžný zájem o kurz.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pro hudebníky a zpěváky, kteří se chtějí kreativně rozvíjet a sloužit uměleckým obdarováním v církvi i ve společnosti. Cílem kurzu je rozvíjet hudební dovednosti, správné pěvecké návyky, prohloubit znalosti hudební teorie, liturgické schopnosti, kreativní skládání písní, souhru v kapele, pořizování záznamů a práci ve studiu. Obsah kurzu chceme následně zařadit do akreditační žádosti jako novou specializaci studia na ETS formou volitelných předmětů.

Ukáže-li kurz dostatečný potenciál k dalšímu rozvoji, ve spolupráci s Visible Music College (VMC), Memfis, USA, bychom do budoucna rádi Hudbu v církvi akreditovali jako samostatný plnohodnotý studijní obor VOŠ, s přímou prostupností do bakalářského studijního programu VMC, se započtením kreditů z ETS (stejně jako ve stávajících teologických, pastoračních a sociálních programech VOŠ, kde již s VŠ spolupracujeme). Absolventi by pak po jednom nebo dvou semestrech, strávených na VMC, získali v USA bakalářský titul.

Na vstupní úrovni teoretických znalostí i praktických dovedností nezáleží. Obsah kurzu přizpůsobíme aktuální úrovni a schopnostem účastníků na základě informací z přihlášky a osobních rozhovorů během úvodního víkendu. Předpokládaná účast alespoň deseti studentů dává příležitost rozdělit je do dvou pracovních skupin - méně a více pokročilých.

Kurz usiluje o celostní přístup k hudbě v církvi. Pomůže muzikantům porozumět důležitosti propojení chval s kvalitní teologií a osobní zbožností. Dobří muzikanci a textaři jsou ti, kdo jsou současně dobří teologové.

Kdy a jak kurz proběhne?

Roční kurz tvoří dvě víkendová soustředění (na úvod a závěr kurzu) a osm sobotních setkání. Předpokládané termíny najdete níže, termíny ještě nebyly stanoveny.

Zimní období 2021/2022

Víkend v září     (začneme v Pá v cca 17:30 hod a skončíme v Ne v cca 15:00 hod)
1. Sobota v říjnu
2. Sobota v říjnu
3. Sobota v listopadu
4. Sobota v prosinci - zkoušková

Letní období 2021/2022

1. Sobota v únoru
2. Sobota v březnu
3. Sobota v dubnu
Víkend v květnu (začneme v Pá v cca 17:30 hod a skončíme v Ne v cca 15:00 hod)
4. Sobota v červnu - zkoušková

Rozpis vyučovacích hodin o sobotách:

08:30 – 10:00
10:20 – 11:50
12:30 – 14:00
12:20 – 15:50

Kurz proběhne v prostorách ETS, Stoliňská 41a, Praha 9

Předměty a vyučující v zimním období

(6x90 minut + domácí příprava):

 • Teologie chvály I. (přednáška) – Miloš Poborský

 • Hudební teorie I. (seminář) – Johana Ondráčková / Šimon Konečný

 • Intonace a sluchová výchova (seminář) – Šimon Konečný / Lukáš Pavlíček

 • Hlasová výchova, zpěv, přednes (seminář) – v jednání

 • Hudební liturgika (přednáška) – Tomáš W. Pavlíček

 • Obecenství – písemné reflexe na základě zapojení ve společenství – Miloš Poborský

Předměty a vyučující v letním období:

 • Teologie chvály II. (kolokvium se třemi lektory) – Peřtová / Pavlíček / Poborský

 • Hudební teorie II. (seminář) – / Šimon Konečný / Johana Ondráčková

 • Skládání písně + textování (kreativní dílna) – Jana Peřtová / Mária Wiesnerová (v jednání)

 • Souhra v kapele (kreativní dílna) – Ester Wiesnerová (v jednání) / Šimon Konečný

 • Nahrávání a míchání zvuku (seminář) – Jan Krištof

 • Obecenství II. – písemné reflexe, modlitební podpora – Miloš Poborský, Radka Novotná

Anotace všech předmětů jsou uvedeny dále.

Kurzovné

Kurzovné za celý roční kurz je stanoveno na 9.000 Kč a je splatné s podáním přihlášky, nejpozději do konce srpna 2021. Po dohodě s ekonomkou ETS Ing. Evou Jaklovou (ekonom@etspraha.cz) lze kurzovné rozložit do dvou splátek. První část 4.500 Kč je splatná do konce srpna 2021 a druhá část do konce ledna 2022.

Bankovní účet pro úhradu kurzovného je 2001685098 / 2010 Fio banka, a.s. Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve formátu DDMMRRRR a do poznámky uveďte účel platby: Hudba v církvi 2021-22, Vaše jméno a příjmení.

Přihlášky

Vyplněním přihlášky na kurz a zaplacením kurzovného, viz výše.

Pro kvalitnější přípravu kurzu nám pomůže, když nám zodpovíte doplňující otázky, uvedené ve formuláři. Podle toho pak vyučující nastaví laťku náročnosti ve výuce tak, aby měli účastníci z kurzu co největší užitek.

Tým vedoucích kurzu

 • Tomáš W. Pavlíček (hudebník, historik, účastník dirigentských kurzů Continental Singers)

 • Johana Ondráčková (hudebnice, absolventka hudební výchovy na PedF UK)

 • Jan Krištof (hudebník, zvukový technik, absolvent Visible Music College v Memphis)

 • Miloš Poborský (ředitel ETS)

Kontakty

Anotace vyučovaných předmětů

Níže představujeme soupis předmětů a jejich anotací.

Obecenství 1 a 2

Anotace

Předmět Obecenství má pomoci studentům prohloubit jejich duchovní život v kontextu konkrétního společenství křesťanů v místě bydliště. Křesťanský umělec se může po všech stránkách rozvíjet pouze tehdy, když tráví čas v uctívání, Božím slově a modlitbách s ostatními Božími dětmi.

Cíl

Předmět Obecenství má studentům pomoci, aby porozuměli a byli schopni vysvětlit důležitost obecenství křesťanů pro svůj osobní duchovní růst, porozuměli potřebě duchovního, akademického a profesionálního růstu a rozvoje, porozuměli důležitosti profesionální zkušenosti v souvislosti se svou službou v církvi.

Realizace

Pro získání zápočtu student pravidelně (doporučujeme alespoň 1x14 dní) navštěvuje libovolné užší společenství křesťanů mimo nedělní bohoslužby. Průběžně plní a odevzdává úlohy a píše reflexe. Pro lepší porozumění duchovnímu a akademickému růstu a rozvoji navštíví s lidmi ze své skupinky (nebo sám) jednou za semestr libovolný seminář věnovaný osobnostnímu rozvoji nebo nějakému tématu duchovního života (lze absolvovat i přes vzdálený přístup). V rámci rozvoje perspektivy profesionální zkušenosti navštíví s lidmi ze své skupinky (nebo sám) jednou za semestr profesionální koncert naživo.

Hudební teorie 1 a 2

Anotace

Předmět Hudební teorie 1 je zaměřen na úplné základy hudební teorie. Seznamuje studenty se zápisem not v houslovém klíči, tvorbou durových a mollových stupnic, základními intervaly, předznamenáním, durovými a mollovými kvintakordy a jejich obraty a základními harmonickými funkcemi včetně dominantního septakordu. Hudební teorie 2 se pak zaměřuje na práci s vedlejšími harmonickými funkcemi, církevními stupnicemi a modulací, což má studentovi pomoci, aby byl schopen samostatně na hudební nástroj doprovodit jak známou, tak neznámou píseň. Pokud k tomu nemá nástrojové schopnosti, měl by být schopen k doprovodu poskytnout instrukce kolegovi.

Cíl

Prostřednictvím práce s konkrétními soudobými chvalozpěvy by kurz měl studentům pomoci porozumět principům melodické a harmonické stavby populární písně.

Realizace

Student je schopen z notového zápisu poznat tóninu a rytmické metrum skladby číst základní a vedlejší intervaly a akordy, a modulovat ji do jiné tóniny včetně základního harmonického doprovodu.

Teologie chvály 1

Anotace

Teologie chvály se pokouší odpovědět na otázky po smyslu a směru chval a uctívání. Poskytuje úvod do biblických základů a historie chvály a uctívání ve Starém Zákoně a do poetických knih SZ. Pozornost je věnována správnému dobovému pochopení biblických textů o chvále, počínaje stavbou stánku setkávání a životem a dílem krále Davida.

Cíl

Předmět by měl studentům pomoci orientovat se v celém kontextu Starého Zákona při čerpání inspirace jak pro roli vedoucího chval tak pro roli autora písňových textů.

Realizace

Student se orientuje v typech písní a poetiky napříč knihami Starého zákona, dovede vyložit, jak se víra starozákonního člověka k Bohu odráží v popisu jeho vztahu k přírodě, lidskému tělu, pocitům a prvkům lidské kultury. Student rozlišuje jednotlivé typy žalmů, jejich básnické a hymnologické formy a dovede napsat vlastní žalm na zadané téma.

Teologie chvály 2

Anotace

Teologie chvály se pokouší odpovědět na otázky po smyslu a směru chval a uctívání. Poskytuje úvod do biblických základů a historie chvály a uctívání v Novém Zákoně a liturgické praxi první církve. Pozornost je věnována správnému dobovému pochopení biblických textů počínaje chválou v životě Pána Ježíše konče pokyny v novozákonních listech a praxi uctívání v knize Zjevení.

Cíl

Předmět by měl studentům pomoci orientovat se v celém kontextu Nového Zákona při čerpání inspirace jak pro roli vedoucího chval tak pro roli autora písňových textů.

Realizace

Student má přehled o různých typech modliteb a písní v Novém zákoně, včetně nejstarších církevních hymnů v pavlovských epištolách. Orientuje se v základních novozákonních ustanoveních o vedení křesťanských shromáždění, rozlišování duchovních darů a jejich zapojení do bohoslužeb. Je schopen napsat vlastní prorockou chválu nebo požehnání.

Intonace a sluchová výchova

Anotace
Výuka předmětu se zaměřuje především na rozvoj tonálního, harmonického a rytmického cítění, hudební představivosti, paměti, hudebního myšlení a kreativity. Rozvíjí intonační čistotu zpěvu, tempové cítění, smysl pro pulsaci i sluchovou analýzu melodie a souzvuků.

Cíl

Cílem Intonace a sluchové výchovy je vybavit studenta potřebnými dovednostmi, které umožňují jednohlasý i vícehlasý zpěv s doprovodem i a capella a poskytuje metodické postupy vedoucí ke schopnosti záznamu jednoduché melodie a souzvuku.

Realizace

Student je schopen poslechem určit druhy tónin, intervalů a akordů, reprodukovat a zaznamenat do not jednoduchou melodii, reprodukovat rytmické útvary a přečíst je z listu. Učí se rozpoznávat ve skladbách i jejich přednesu (záznamu) intonační problémy a hledat řešení jejich eliminace. Absolvuje písemné, praktické i pohybové rytmické diktáty.

Kreativní tvorba hudby a písňového textu

Anotace
Výuka se zaměřuje na různé metodické postupy tvorby písně, a to jak její hudební, tak textové stránky. Důraz je položen na prvky typické pro populární píseň určenou ke společnému zpěvu na bohoslužbě jako například na zapamatovatelnost melodie či jasnou harmonickou stavbu. Dostatečná péče je věnována také základům textování.

Cíl

Cílem předmětu je předestřít studentovi různé způsoby psaní písní a umožnit mu, aby si na základě praktických ukázek v dílně vyzkoušel, který z nich mu za jakých okolností vyhovuje nejlépe.

Realizace

Student je schopen rozlišit a komponovat hudební motiv, hudební téma, navrhnout jeho melodickou i rytmickou variaci; dále komponuje sloku, refrén, bridge, codu. Orientuje se v základních hudebních formách a druzích, dále v postupech hudební aranže, charakteristických znacích tanečních rytmů a doprovodů. Student rovněž dokáže napsat vlastní písňový text, ve kterém se mu daří aplikovat základní prosodické principy a pravidla pro frázování v českém jazyce.

Hudební liturgika

Anotace

Hudební liturgika se zaměřuje především na spolupráci vedoucího chval s kazatelem, vedoucím bohoslužby a církevním shromážděním. Obsahuje také uvedení do role chval při bohoslužbě a nutnosti komunikace s řadovými účastníky bohoslužby. Studenti se v rámci předmětu zamýšlejí nad svou úlohou v rámci bohoslužby jako celku a nad způsoby, jakými mohou přispět k jejímu jasnému směřování od úvodu až po závěrečnou píseň.

Cíl

Hudební liturgika by měla studentům pomoci být při bohoslužbě aktivní nejen v rámci vedení bloku chval nebo hraní jednotlivých písní, ale především by jim měla poskytnout vodítka pro spolupráci s ostatními aktéry nedělního shromáždění tak, aby vše, co se během bohoslužby bude dít, bylo jedním celkem. Student také dostane metodické pokyny pro sebehodnocení a poskytování zpětné vazby ostatním účastníkům bohoslužby.

Realizace

Student se orientuje v základních částech katolické, reformované a evangelikální bohoslužby. Je schopen vybírat písně a sestavit jejich liturgicky vhodné pořadí podle částí bohoslužby, tématu kázání, církevnímu roku. Ovládá prvky nonverbální komunikace, dovede oslovit posluchače, předzpívat píseň, vést společný zpěv a komunikovat během hudby.

Hlasová výchova

Anotace
Předmět hlasová výchova se věnuje konkrétním způsobům práce s hlasem včetně přednesu písně. Důraz je kladen na správnou techniku pěveckého dýchání a různých způsobů tvorby tónu. Student je veden k tomu, aby byl schopen zvolit správnou techniku zpěvu odpovídající svým schopnostem, hudebnímu rozsahu, textovému obsahu a náladě písně.

Cíl

Díky předmětu Hlasová výchova je student schopen vhodným způsobem interpretovat jakoukoliv běžnou populární píseň určenou ke společnému zpěvu na bohoslužbě.

Realizace

Student ovládá základní návyky hlasové hygieny, dýchání, držení těla, tvorby tónu. Dovede vést hlasovou rozcvičku, vysvětlit principy artikulační techniky, druhy pěvecké vazby, rejstříků, barvy, dynamiky a frázování.

Souhra v kapele

Anotace

Předmět Souhra v kapele pokládá teoretické i praktické základy ke spolupráci mezi jednotlivými členy chválicí skupinky. Mezi její nejdůležitější body patří otevřená a jednoznačná komunikace, duchovní jednota a hudební sehranost. Předmět se zamýšlí nad rolí vedoucího kapely a možnými způsoby jejího vedení (direktivní vs. kooperativní a kolektivní). Student dostává konkrétní vodítka, jak se svými spoluhráči komunikovat tak, aby byla kapela skutečně kolektiv a nejen soubor hudebně zdatných jednotlivců.

Cíl

Na základě předmětu je student schopen efektivním a laskavým způsobem vést zkoušky kapely tak, aby každý její člen vnímal, že je důležitou součástí a měl prostor vyniknout, ale zároveň porozuměl tomu, že hudební souhra má jasný řád a je důležité dávat prostor ostatním.

Realizace

Student dovede vyložit a přednést svou představu o interpretaci a aranži písně, pracuje s dynamikou a dalšími výrazovými prostředky. Orientuje se v instrumentaci, orchestraci, rozdílech a vzájemném kombinování barvy nástrojů. Vytváří prostor pro sólistu, doprovod, přednes, mezihru, improvizaci apod. Je vnímavý k typům osobnosti, projevům lidského temperamentu a formám komunikace; učí se naslouchání a základním pastoračním dovednostem.

Nahrávání a práce ve studiu

Anotace

V rámci předmětu Nahrávání a práce ve studiu jsou studenti seznamování se základními pravidly hudební režie, práci v hudebním studiu a s audiozáznamem. Teoretická část předmětu se zaměřuje na základní akustické a technické principy se zaměřením na nahrávací prostředí a úpravu nahrávek. Praktická část studentům umožňuje nahrát píseň, kontrolovat intonační, rytmická a interpretační hlediska a pomocí vhodného softwaru záznam upravit do výsledné podoby.

Cíl

Díky absolvování předmětu se student orientuje v celém procesu nahrávání písně až po její produkci a je schopen hrát v celém procesu aktivní roli.

Realizace

V jednání.

Malá odměna pro ty, kdo došli až sem - komiks na závěr… :-)

Trocha humoru na závěr...