Vyznání víry Evropské evangelikální aliance

21. 07. 2014

Evropská evangelikální aliance je společenstvím křesťanů, kteří přijímají zjevení trojjediného Boha, dané prostřednictvím Písem Starého a Nového zákona a vyznávají evangelijní víru, která je v nich vyložena.

Vyhlašujeme následující věroučné články, které považujeme za centrální pro porozumění víře a které mají být užívány ve vzájemné lásce, praktické křesťanské službě a evangelizačním úsilí.

Vyznáváme:
 • Suverenitu a milost Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha svatého ve stvoření, prozřetelnosti, zjevení, vykoupení, posledním soudu a dovršení.
 • Boží inspiraci Písem svatých a jejich celou věrohodnost a nadřazenou autoritu ve věcech víry a života.
 • Všeobecnou hříšnost a vinu padlého člověka, která jej činí předmětem Božího hněvu a zavržení.
 • Zástupnou oběť vtěleného Božího Syna jako jediný a úplně postačující základ vykoupení z viny a moci hříchu a z toho plynoucí věčné důsledky.
 • Ospravedlnění hříšníka pouze Boží milostí, prostřednictvím víry v Krista ukřižovaného a vzkříšeného ze smrti.
 • Osvěcující, obnovující, přebývající a posvěcující dílo Boha Ducha svatého.
 • Kněžství všech věřících, kteří tvoří všeobecnou církev, tělo, jehož hlavou je Kristus a které je podřízeno jeho příkazu vyhlašovat evangelium ve světě.
 • Očekávání osobního a viditelného návratu Pána Ježíše Krista v moci a slávě.

Zpět - udělat tlačítko

ETS accepts The Evangelical Alliance Statement of Faith

Evangelical Christians accept the revelation of the triune God given in the Scriptures of the Old and New Testaments and confess the historic faith of the Gospel therein set forth.

They assert doctrines that they regard as crucial to the understanding of the faith, and which should issue in mutual love, practical Christian service and evangelistic concern.

 • The sovereignty and grace of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit in creation, providence, revelation, redemption, final judgment and consummation.
 • The divine inspiration of Holy Scripture and its entire trustworthiness and supreme authority in all matters of faith and conduct.
 • The universal sinfulness and guilt of fallen man, making him subject to God’s wrath and condemnation.
 • The substitutionary sacrifice of the incarnate Son of God as the sole and all-sufficient ground of redemption from the guilt and power of sin, and from its eternal consequences.
 • The justification of the sinner solely by the grace of God through faith in Christ crucified and risen from the dead.
 • The illuminating, regenerating, indwelling and sanctifying work of the Holy Spirit.
 • The priesthood of all believers, who form the Universal Church, the body of which Christ is the head, and which is committed by His command to the proclamation of the Gospel throughout the world.
 • The expectation of the personal, visible return of the Lord Jesus Christ, in power and glory.