Okruhy otázek k absolutoriu 2023

01. 11. 2021

Obor Teologická a pastorační činnost – teologické zaměření (61-41-N/01)

Studenti teologického zaměření skládají zkoušku z angličtiny a jednu společnou zkoušku z odborných předmětů: systematická teologie, pastorální teologie a služba církve. Součástí absolutoria je také obhajoba absolventské práce.

Systematická teologie

 1. Systematická teologie: definice, zdroje, úkol, vztah k jiným disciplínám.
 2. Učení o Bohu.
 3. Učení o člověku.
 4. Učení o Kristu: osoba a dílo.
 5. Učení o Kristu: vývoj dogmatu.
 6. Učení o spasení.
 7. Učení o Duchu svatém.
 8. Učení o církvi.
 9. Učení o posledních věcech.
 10. Teologie 20. století: postavy, perspektivy, témata evangelické teologie.
 11. Teologie 20. století: postavy, perspektivy, témata anglosaské teologie
 12. Teologie 20. století: postavy, perspektivy, témata kontextuálních teologií.
 13. Teologie náboženství.
 14. Etika 1. – 5. přikázání.
 15. Etika 6. – 10. přikázání.
 16. Typy křesťanské etiky.
 17. Písmo a křesťanská etika.

Osnovu otázek, literaturu a podrobnosti o průběhu zkoušky si můžete stáhnout ZDE

Pastorální teologie a služba církve

Jedná se o zkoušku z předmětu Pastorální teologie a služba církve 1-3 (PTSC), zároveň se očekává integrace předmětu PTSC s dalšími předměty vyučovanými na ETS. Kontextem této zkoušky je profil absolventa, zejména jeho prakticko-teologické části.

Standardní příprava na otázku zahrnuje: biblické svědectví, poučení z dějin, analýzu současnosti, teologickou reflexe a zaujetí stanoviska. Desetiminutové zkoušce odpovídá cca 5 stran domácí přípravy. Základní tvrzení musí být opřena o dostupná data (např. výrok „Češi jsou ateisté“ je třeba vysvětlit a doložit). Při uvádění příkladů ze současnosti není možné vycházet jen z praxe jednoho sboru.

Při hodnocení se bude přihlížet k integraci teologických disciplín (biblistika, systematika atd.) ve službách řešení praktických otázek (praktická teologie) a také k metodě, kterou jsou shromážděná fakta interpretována a aplikována.

 1. Biblické základy misie: Poslání Izraele a poslání církve; pojmy Missio Dei, inkarnační misie, misijní christologie; vymezení misiologie a její popis coby disciplíny.
  • Senior Donald, Carroll Stuhlmeueller. Biblické základy misie. Levice: Ježiš pre každého, 2002.
  • Wright C. J. H. The Mission of God: Unlocking the Bible’s grand narrative. Notthingham: IVP, 2006.
 2. Dějiny misie: Vyberete jednu kapitolu z dějin katolické misie a jednu z dějin protestanské misie, rozeberte jejich historické souvislosti, hlavní rysy, silné a slabé stránky a vliv na současnou misii.
  • Bosch David J. Dynamika kresťanskej misie. Praha: SCMS, 2009 (1. díl) a 2010 (2. a 3. díl). Původně Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission. Orbis Books, Maryknoll, New York 1991.
  • Kane J. Herbert. A Concise History of the Christian World Mission: A Panoramic View of Missions from Pentecost to the Present. Michigan: Baker Book House, 1988.
 3. Kristus a kultura: Popište koncept Richarda Niebuhra v knizeKristus a kultura: Hlavní teze, slabiny a silné stránky jednotlivých přístupů, aplikace na dnešek, trendy v současném evangelikálním spektru. Vysvětlete model tří čoček – biblická, dějinná a kulturní.
  • Niebuhr Helmut Richard. Christ and Culture. New York: Harper & Row, 1975. Stručné české uvedení v knize P. Hoška A bohové se vracejí. Další knihy komentující Niebuhrovo dílo.
  • Gospel and Culture. The Willowbank Report, Jan 1978.[on-line] Lausanne Occasional Papers 1 and 2, London: Scripture Union, 1978. Dostupné na lausanne.org.
  • Černý Pavel. Dynamika života církve. Poznámky k praktické eklesiologii. Praha: ETS, 1995.
 4. Spiritualita v českých zemích: Popište současné spirituality v ČR, zasaďte je do historických souvislostí, vyhodnoťte je z hlediska misie a evangelizace.
  • Hošek Pavel. A bohové se vracejí: proměny náboženství v postmoderní době. Jihlava: Mlýn, 2012.
  • Nešpor Zdeněk R. Příliš slábi ve víře: česká ne/religiozita v evropském kontextu. Praha: Kalich, 2010.
  • Časopis Dingir (vychází od roku 1998).
 5. Apologetika: Co je apologetika, hlavní proudy. Uveďte některé představitele z minulosti a současnosti. Na jedné vybrané otázce ukažte apologetický přístup a možnosti: důkazy Boží existence, Ježíšova osoba a jedinečnost, pravdivost Bible, hříšnost člověka, utrpení.
  • K.D. Boa a R.M. Bowman. Faith has its reasons. Paternoster 2006. Tato kniha je přehledně zpracována v absolventské práci Romana Frimela: Čtyři směry v křesťanské apologetice: Rozbor čtyř apologetických směrů dle knihy Faith Has Its Reasons. Vedoucí práce: David Novák, M.Th. ETS: Praha, 2011.
 6. Katecheze: Popište historické způsoby práce s katechumeny a nově věřícími napříč církevním spektrem. Vyhodnoťte praxi vašeho společenství. Navrhněte kulturně relevantní a k jádru Evangelia jdoucí přístup.
  • Brádňanská Noema, Dana Hanesová ed. Vybrané katechetické metódy. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005.
  • Henley Karyn. Citlivé vyučování: potřeby dětí v různých obdobích jejich vývoje. Praha: Samuel, Biblická práce pro děti, 2000.
  • Některý katechismus či vyučovací pomůcka.
 7. Novější církevní formy: Saddlebeck church, emerging church, seeker sensitive church (Willow Creek), hnutí přirozeného růstu církve, misionální komunity. Popište hlavní rysy, vůdčí osobnosti, časové, zeměpisné a eklesiologické zařazení, věnujte pozornost procesu kontextualizace (čím se lze inspirovat, co je naopak v ČR kulturně nepřenosné).
  • Materiály, knihy a další zdroje informací o vyjmenovaných proudech.
  • Keller Timothy, Stefan Paas ed. Center Church Europe: Doing Balanced Gospel-Centered Ministry in Your City. Franeker: Wijnen, Uitgeverij Van, 2014. Příp. Keller Timothy. Center Church: Doing Balanced, Gospel-Centered Ministry in Your City. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2012.
 8. Ekumenické hnutí: Co to je, hlavní postavy a události, dokumenty. Zápas o jednotu, modely sjednocení.
  • Černý Pavel. Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: Aktivity Světové rady církví. Brno: L. Marek, 2006.
 9. Osoba pastýře: Shrnutí biblického učení a jeho vztažení k obvyklým eklesiologickým formám dnes. Problém úřadu, výzva kultury, výkonnostní faktor, oddanost ve službě, křesťanské pojetí vedení, inspirace a rizika managementu.
  • Urban Jan. V královských službách. Brno: Naděje, 1992.
  • Černý Pavel. Dynamika života církve. Poznámky k praktické eklesiologii. Praha: ETS, 1995.
 10. Rizika pastýřské služby: Pracovitost, vyhoření, ztráta motivace; zneužití autority, manipulace, vůle k moci, nekritizovatelnost; vnější faktory, konflikty, rozkoly; selhání v intimních vztazích. Popište riziko, možné příčiny, osvědčené preventivní kroky.
  • Černý Pavel. Dynamika života církve. Poznámky k praktické eklesiologii. Praha: ETS, 1995.
  • Kopřiva Karel. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2013.
 11. Křesťanské kázně (disciplíny): Představte obvyklé formy duchovních cvičení, jejich biblické a historické kořeny. Vyhodnoťte jejich uplatnění v současném životě církve.
  • Foster Richard J. Uspořádej svůj duchovní svět. Praha: Návrat domů, 2008. Tato kniha je přehledně zpracována v absolventské práci Ondřeje Kubů: Role kázně v duchovním životě člověka podle Richarda J. Fostera. Vedoucí práce ThDr. Pavel Černý, Th.D. ETS: Praha, 2014.
 12. Mezináboženský dialog: Modely mezináboženského dialogu s ohledem na spásu člověka, osobu Ježíše Krista a etické otázky. Významní představitelé jednotlivých modelů ve světě a v ČR.
  • Hošek Pavel. Na cestě k dialogu: Křesťanská víra v pluralitě náboženství. Praha: Návrat domů, 2005.
  • Küng Hans, Josef van Ess. Křesťanství a islám: na cestě k dialogu. Praha: Vyšehrad, 1998.
  • Křesťané a jiná náboženství. Evangelikální fórum, SET, Praha 4/2004 (zvl. studie Harolda A. Netlenda).
 13. Etika misie: Srovnání etických přístupů k misijnímu působení církve ve společnosti. Etický kodex pro misii.
  • Together towards life: mission and evangelism in changing landscapes, 2013. Misijní dokument SRC, komise pro evangelizaci a misii. Dostupné on-line na archived.oikoumene.org.
  • Závazek z Kapského města (dokument Lausannského hnutí).
  • Černý, Pavel. Vývoj etiky misie v dokumentech evangelikálního hnutí.In Theologia vitae, SET, Praha 2014/2, s. 207-232.

Dokumenty a instituce, které je třeba znát:

Angličtina

 1. What are the four principles that should guide our interpretation of Scripture, our hermeneutic?
 2. Name and describe the main areas of General and Special revelation. What are the functions of General revelation? Why is Special revelation necessary? How do General and Special revelation work together?
 3. What four broad approaches describe the origin of man? What is the image of God in man? How would your understanding of man’s origin differ from contemporary people’s view of man’s origin?
 4. What are the effects of sin in relation to God, in relation to one’s neighbor, in relation to oneself, in relation to the created order, and in relation to time?
 5. What are the “three strands of evidence” of Jesus’ resurrection that are difficult to disprove? What are the two main criticisms of the Gospel texts about Jesus’ resurrection?
 6. Name and describe the main functions of the Church.
 7. Describe “sanctification”, the role of the Holy Spirit in sanctification, and some key questions surrounding sanctification.
 8. What does the Bible have to say about what happens after death, for believers and unbelievers?

Suggested reading: Milne, Bruce. Know the Truth: A Handbook of Christian Belief,</em>, 2nd ed. InterVarsity Press, Downers Grove, IL; 1998

Němčina

 1. Gott der Vater und der Allmächtige
 2. Gott, der Schöpfer
 3. Jesus Christus
 4. Jesus Christus, Gottes Sohn und der Herr
 5. Gekreuzigt und gestorben
 6. Auferstanden von den Toten
 7. Der Heilige Geist
 8. Die heilige, allgemeine Kirche
 9. Die Vergebung der Sünden
 10. Die Auferstehung der Toten

Empfohlene Literatur: Lochman, Jan Milič. Das Glaubensbekenntnis. Grundriss der Dogmatik im Anschluss an das Credo. Gütersloher Verlagshaus Mohn, 1982. Brunner, Emil: Unser Glaube. Eine christliche Unterweisung, Zürich, Zwingli Verlag 1947 atd.