Okruhy otázek k absolutoriu 2023

09. 06. 2023

Obor Pastorační a sociální práce (75-32-N/07)

Studenti  se zaměřením pastorační a sociální práce skládají zkoušku z cizího jazyka (angličtiny, resp. němčiny) a jednu společnou zkoušku z odborných předmětů: Sociální práce: teorie a metody,  Sociální politika a Pastorační směry. Součástí absolutoria je také obhajoba absolventské práce.

Sociální práce: teorie a metody

 1. Sociální práce: Definice a východiska; charakteristiky, hodnoty, vztah sociální práce a sociální politiky. Historie a vývoj sociální práce; významné etapy a souvislosti v historii oboru; paradigmata (trojí pojetí) sociální práce.

 2. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Východiska, zásady, předmět úpravy, typy a druhy sociálních služeb, podmínky poskytování sociálních služeb. Kvalita v sociálních službách. Nástroje, legislativní zakotvení, oblasti a kritéria.

 3. Etické souvislosti sociální práce: Etická dilemata a etické problémy sociální práce, Etický kodex sociálních pracovníků. Supervize: Vymezení pojmu, funkce, formy a proces supervize, supervizní kontrakt, etika supervize.

 4. Případová (individuální) sociální práce: Základní charakteristiky metody, cíl, teoretická východiska, hodnoty, etapy procesu.

 5. Úkolově orientovaný přístup v sociální práci: Východiska, klíčové pojmy, proces práce s klientem.

 6. Skupinová sociální práce: Typy skupin a jejich základní charakteristiky; cíl, metody, proces, skupinová dynamika, indikace použití, vhodné cílové skupiny; svépomocné skupiny, terapeutická komunita. Smysl, cíle a typy svépomocných skupin, terapeutická komunita jako soc. služba (z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění), východiska, pojetí a smysl aktivit.

 7. Sociální práce s rodinami: Posuzování funkčnosti rodiny. Mnohaproblémové rodiny. Sanace rodiny a její místo a význam v sociální práci. Služby a programy na podporu rodiny. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

 8. Sociálně právní ochrana dětí: Pojetí a legislativní zakotvení sociálně právní ochrany dětí v ČR, základní zásady, zaměření, subjekty a aktivity, působnost a činnosti. Případová konference.

 9. Terénní sociální práce – streetwork a nízkoprahově organizované služby: Základní charakteristiky metody a služeb, cíle, cílové skupiny.

 10. Komunitní sociální práce: Základní charakteristiky metody, východiska, cíl, proces komunitní práce, prostředky, aktivity

Základní literatura:

 • Matoušek, O.: Základy sociální práce, Portál, Praha, 2001
 • Matoušek, O.:Metody a řízení sociální práce, Portál, Praha, 2003
 • Matoušek, O.:Sociální práce v praxi Portál, Praha, 2005
 • Matoušek, O.:Sociální služby, Portál, Praha, 2007

Sociální politika

 1. Sociální politika – definice, cíle, současné politické doktríny, funkce, subjekty a objekty

 2. Principy a cíle sociální politiky

 3. Historický vývoj sociální politiky

 4. Předmět sociální politiky – sociální událost, základní oblasti zájmu sociální politiky a jejich stručná charakteristika

 5. Nástroje sociální politiky – jmenovat a charakterizovat

 6. Sociální stát – definice, vznik sociálního státu, typologie, krize sociálního státu, současné pojetí

 7. Sociální politika ČR – zařazení do typologie sociálních doktrín, stručná charakteristika (důrazy, trendy – současné problémy a jejich řešení), 3 pilíře sociální ochrany

 8. Rodinná politika – cíle, cílové skupiny rodinné politiky, aktuální témata rodinné politiky v souvislosti s demografickou situací, nástroje rodinné politiky, základní trendy rodinné politiky

 9. Politika zaměstnanosti a vzdělávací politika – cíle, cílové skupiny politiky zaměstnanosti a vzdělávací politiky, hlavní funkce vzdělávání, principy moderního vzdělávání, nezaměstnanost a její důsledky, pasivní a aktivní politika zaměstnanosti

 10. Zdravotní politika – cíle zdravotní politiky, funkce, nástroje a aktéři zdravotní politiky, systém zdravotní péče, zdravotní pojištění, nemoc a invalidita jako sociální událost

 11. Důchodová politika – cíle, cílové skupiny důchodové politiky, stáří jako sociální událost, základní dilemata sociální politiky (důchodová reforma), nástroje sociálního zabezpečení (druhy důchodů a nároky na získání důchodu), penzijní připojištění.

 12. Bytová politika – cíle, cílové skupiny bytové politiky, nástroje bytové politiky, vývoj bytové politiky na území ČR, sektory bydlení, modely bytové politiky, sociální bydlení, housing first.

Pastorační směry

U všech otázek se od studentů očekává schopnost ohodnotit daný přístup z vlastního křesťanského hlediska (silné a slabé stránky, kompatibilita s křesťanskou praxí, použitelnost, apod.). Výčty pojmů jsou v řadě případů pouze orientační, nikoliv vyčerpávající.

 1. Klasická psychoanalýza (Freud): Model osobnosti (vědomí, předvědomí, nevědomí, vytěsnění, id, ego, superego, libido, pud smrti); model vývoje (od orálního ke genitálnímu, aktuální neurózy, psychoneurózy); terapie (intrapsychický konflikt, abreakce, interpretace, přenos, protipřenos, základní terapeutické pravidla: neutralita, abstinence…, terapeutický setting: gauč, apod.).
 2. Egopsychologie a psychologie objektních vztahů: Hlavní autoři (Freudová, Mahlerová, Kleinová, případně také Fairbairn a Winnicott); obranné mechanismy; pojmy objekt, přechodný objekt, projektivní identifikace, dostatečně dobrá matka; vývojový model (separace-individuace a její subfáze); terapie (interpretace, korektivní emoční zkušenost, přenos, protipřenos, apod.).
 3. Selfpsychologie (Kohut): Self a jeho kohezivita; selfobjekt, idealizace, zrcadlení, narcistická patologie, selfobjektní přenos (zrcadlící a idealizující), transmutující internalizace.
 4. PCA (Rogersovská terapie): Empatie, akceptace, kongruence, sebeaktualizační tendence, encounverové skupiny, Q-třídění.
 5. Gestalt terapie: Pojem Gestalt, figura-pozadí a jejich využití v terapii, pojetí kontaktního cyklu a kontaktní styly, techniky (např.prázdná židle).
 6. Kognitivní terapie (Beck): Automatické negativní myšlenky (ANM), jejich typy, sokratovský dialog a práce s ANM.
 7. Racionálně-emoční terapie (Ellis): Model A-B-C, typy iracionáních přesvědčení (musturbace, černobílé vidění apod.) a práce s nimi.
 8. Behaviorální terapie: Teorie učení (instrumentální podmiňování, klasické podmiňování, sociální učení dle Alberta Bandury apod.), Wolpe (systematická desenzibilizace, reciproční útlum), Jacobsnova progresivní relaxace, nácvikové a relaxační techniky.
 9. KBT (v ČR Praško): Syntéza kognitivně a behavioráoně orientovaných přístupů, techniky (behaviorální, kognitivní, nácviky, zaznamenávání a sledování chování, imaginace, zaplavení, expozice, trénink asertivity a sociálních dovedností, apod.).
 10. Rodinná terapie - teorie rodinných systémů (Bowen). Základní pojmy a specifické techniky terapie: genogram, vztahové trojúhelníky a triangulace, fúze a diferenciace, reaktivita, 4 stádia manželského vztahu. Kritické hodnocení z křesťanského pohledu.
 11. Rodinná terapie - strukturální (Minuchin). Základní pojmy a specifické techniky terapie: rodinná struktura, hranice, vazby, moc, subsystémy v rodině, připojení se k rodině, restrukturalizace. Kritické hodnocení z křesťanského pohledu.
 12. Rodinná terapie - strategická (Haley) a experimentálně - komunikační (Satirová). Základní pojmy a specifické techniky terapie: teorie systémů, zpětná vazba, rodinná pravidla, změna 1. a 2. řádu, přerámování, symptom a jeho funkce, předpisy, typologie rolí, ledovec osobnosti, sochání, rodinná choreografie. Kritické hodnocení z křesťanského pohledu.
 13. Rodinná terapie - systemické přístupy (milánská škola, narativní terapie). Základní pojmy a specifické techniky terapie: teorie systémů, cirkulární dotazování, hypotézy, otázka na zázrak, dotazování na výjimku, domácí úkoly, externalizace, pozitivní konotace, rodinné rituály. Kritické hodnocení z křesťanského pohledu.
 14. Nouthetické poradenství (Adams, Powlison): Postoj autorů k psychologii, jeho odůvodnění a jejich vlastní teolgicky orientovaný přístup; rozdíl mezi Powlisonem a Adamsem.
 15. Biblické poradenství (Crabb, Allender): Vývoj Crabbova modelu, jeho vztah k psychologii a k církvi, popsat v čem se liší důrazy Crabba a Allendera.
 16. Integrační přístup - Clowd, Townsend: Princip hranic a jeho využití a teologický základ.
 17. Vnitřní uzdravení (Payneová, Seamands, Sanfordovi): Modlitba uzdravení, uzdravení vzpomínek, souvislost zpomínek a emočních potíží, teologická a psychologická východiska, využití imaginace v pastoraci, inkarnační realita, pojem „přítomnost“ a jeho význam.

Angličtina

 1. According to Crabb, what is the goal of biblical counseling? Define “Christian maturity”.  How does Crabb’s goal of counseling differ from most secular counselors’ goal of counseling?
 2. What are the key elements of attending to, listening to, and understanding your client, according to Egan?
 3. Describe what man was like (physical, mental, emotional, spiritual) before the Fall, and then after the Fall. How does man’s condition before and after the Fall practically affect how we do pastoral counseling?
 4. According to Crabb, what are a person’s most basic needs (list and describe)? How are men and women different in these needs? How does an individual’s view of himself and of God affect how these needs can be met?
 5. Why do we have emotions? How do they function (give some examples)? Do there exist both “good” and “bad” emotions? Explain how “godly goals” and “godly desires” affect our emotions.
 6. How does Cloud describe “bonding”? What are the benefits of building attachments, close relationships, with other people? What are some barriers to building these close relationships with others? 7.What are “boundaries?” Why does Cloud think boundaries are important? How do we develop healthy boundaries? What happens when someone crosses over another’s boundaries?
 7. List and describe Crabb’s 7-step model for counseling someone. Describe how each step is important and how it builds upon the previous step.

Suggested reading:

 • Anderson, Neil T. Victory Over the Darkness. Regal Books, Ventura, CA; 1990.
 • Cloud, Henry. Changes that Heal. Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI; 1992.
 • Crabb, Lawrence J. jr. Effective Biblical Counseling. The Zondervan Company, Grand Rapids, MI; 1977.
 • Egan, Gerard. The Skilled Helper, 6th ed. Brooks/Cole Publishing Co, Pacific Grove, CA; 1998.

Němčina

 1. Das Ziel der Seelsorge: Was wollen wir erreichen? Geistliche und psychologische Reife.
 2. Der Verlauf der beratende Seelsorge.
 3. Ehe- und Familienberatung.
 4. Übertragung und Gegenübertragung.
 5. Glaube und Psychologie: Freunde oder Feinde?
 6. Was braucht der Mensch, um sinnvoll zu leben?
 7. Persönlichkeitsstruktur: Was hält das Uhrwerk im Gang?
 8. Einfaches Seelsorgemodell von L. Crabb.

Empfohlene Literatur:

 • Crabb, Lawrence J. Die Last des anderen. Biblische Seelsorge als Aufgabe der Gemeinde. Brunnen Verlag. Basel und Giessen 1984.
 • Collins, Gary. Einführung in die beratende Seelsorge. Bundes-Verlag. Witten, 1979.
 • Ruthe Reinhold. Seelsorge – wie macht man das? Grundlagen für das therapeutisch-seelsorgerliche Gespräch. Brunnen Verlag. Giessen 1993.