Horizonty v Opavě Vzdělávací víkendy ve spolupráci s ETS

22. 05. 2018

Vzdělávací víkendy v Opavě ve spolupráci s ETS

Průvodní biblický verš, který jsme jako opavské staršovstvo dostali v loňském roce, zněl: “Abychom Hospodina znali a znát Ho chtěli stále víc…” (Oz 6,3a). Poznávat Hospodina však můžeme především skrze Písmo. Proto porozumění Bibli je pro starší sboru důležité. Zároveň jsme si uvědomovali, že základním předpokladem pro výkon funkce staršího je “schopnost učit” (didaktikos - podle Timotea), nebo „povzbuzovat zdravým učením” (podle Tita). Tedy je důležité nejen Bibli rozumět, ale také umět předávat biblickou zvěst posluchačům. Jistě ne každý starší má duchovní dar vyučovat, ale všichni starší by měli umět Boží slovo zvěstovat v různých podobách těm, které vedou.

Tento biblický verš nám dal impuls k tomu, abychom loňský rok věnovali vzdělávání staršovstva. Ke spolupráci jsme přizvali ETS s kurzy Horizonty, které jsme si na míru upravili tak, aby vyhovovaly našim potřebám. Náš požadavek se týkal exegeze biblických textů se zaměřením na nejčastěji používané žánry, tedy podobenství, epištolu a žalm. Při zadání jsem kladl důraz na srozumitelnost vykládané látky pro laické služebníky Slova. Taktéž jsem žádal poměrně velký prostor určený k praktickým cvičením probírané látky. Nejvíce si student zapamatuje tehdy, má-li možnost si věc prakticky vyzkoušet. Rozbor textů jsme okořenili trochou homiletiky.

Vzdělávacím víkendům jsme věnovali hned dva víkendy. Uskutečnily se 21.-23. 4. a 3.-5. 11. 2017 s tím, že první víkend byl spojen s výjezdním zasedáním staršovstva. Vzděláváním nás doprovázeli lektoři: Pavel Černý a Filip Žižka. Br. Žižka se zúčastnil obou víkendů, br. Černý pouze prvního z nich. Březnový víkend se konal v hotelu Bully v Kravařích, ten listopadový pak v opavském Elimu. K vzdělávání jsme přizvali také staršovstvo z Ostravy, jíž v současné době administruji. Spojili jsme příjemné s užitečným s důrazem na obojí.

Obsah i formu vzdělávacích víkendů jsme hodnotili velmi kladně, zaujala nás pestrost a různorodost v podání obou přednášejících - u Pavla Černého jsme hodnotili jeho životní zkušenosti a zralost ve službě, u Filipa Žižky zase teoretické znalosti, které nám s nadšením předával. Tato kombinace byla pro nás velmi přínosná. Velmi dobře se také podařilo zapojit do těchto kurzů nadějné služebníky Slova z řad členů našeho sboru. Účastníci kurzu si odnesli s sebou (kromě spousty poznámek) knihu Johna Garlocka: “Jak lépe kázat” (Samuel, 2011).

Stále více si uvědomuji, že pokud chceme, aby lidé ve sboru sloužili, ale nedáme jim nástroje ke službě, jsme špatní vedoucí. Vzdělávací víkendy považujeme za základní nástroje, potřebné ke službě zvěstování Slova. Povinností kazatele je zajistit dostupnost těchto nástrojů pro starší sboru. Pro aktuální vzdělávací období jsem tuto povinnost splnil. Vzdělávání staršovstva budeme opakovat formou Horizontů vždy jednou za volební období.

Matúš Kušnír, kazatel Sbor Církve bratrské v Opavě

Více viz fotogalerie pod článkem