Školné

Seminář má vícezdrojové financování jako neziskovka (narozdíl od většiny škol v ČR, které jsou příspěvkovými organizacemi). Více informací o financování školy obsahují výroční zprávy, které vychází v bulletinu Dynamis.

Školní rok 2018/2019

Školné je možné hradit bankovním převodem nebo v hotovosti u Fio banky, a.s., číslo účtu 2800129338/2010. Jako variabilní symbol použijte prvních šest číslic svého rodného čísla.

Školné je splatné ve dvou částkách (Vyhl. 10/2005 sb., §15, odst. 1a). První polovina do 30. září, druhá do 31. ledna.

Školné denního studia = 7.800 Kč ročně:

 • v zimním období: 3.900 Kč je pro studenty 1. ročníků splatných do 15ti dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí a do 30. září pro studenty dalších ročníků denního studia
 • v letním období: 3.900 Kč je splatných do 31. ledna pro studenty všech ročníků denního studia

Školné dálkového studia = 9.600 Kč ročně:

 • v zimním období: 4.800 Kč je pro studenty 1. ročníků splatných do 15ti dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí a do 30. září pro studenty dalších ročníků dálkového studia
 • v letním období: 4.800 Kč je splatných do 31. ledna pro studenty všech ročníků dálkového studia
 • Oproti roku 2015/2016 dochází k nepatrnému zvýšení. Vedení semináře zvýší meziročně školné max. o 10 %.

Školné programu Sborový pracovník = 13.000 Kč za celý program:

 • Školné programu Sborový pracovník se platí ve čtyřech částkách po 3.250 Kč, splatných vždy k poslednímu dni prvního měsíce čtyř po sobě následujících studijních období.
 • První čtvrtina kurzovného je splatná do konce prvního měsíce studia, tj. k 30. září (resp. do 28. února u těch, kdo nastupují v únoru). Druhá čtvrtina kurzovného je splatná k 31. lednu (resp. k 30. září u těch, kdo nastoupili v únoru) atd.
 • Školné se v programu Sborový pracovník zaplatí v průběhu prvních dvou let studia. Studium lze ovšem rozložit do tří i čtyř let. Další roky se již žádné školné neplatí.

Školní rok 2017/2018

Školné je splatné ve dvou částkách (Vyhl. 10/2005 sb., §15, odst. 1a).

 • Školné denního studia = 7.600 Kč ročně
 • Školné dálkového studia = 9.400 Kč ročně

Související nabídky školy

 • prospěchové stipendium nebo finanční podpora ve studiu - viz článek Podmínky ke studiu a školní zázemí
 • na možnost ubytování za 2.000 Kč měsíčně je možné se ptát u přijímacích zkoušek
 • případné žádosti o splátkový kalendář nebo snížené školné řeší ekonom nebo Kolegium ředitele

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184