Školné

Seminář má vícezdrojové financování. Podobně jako neziskové organizace, narozdíl od většiny škol v ČR, které jsou příspěvkovými organizacemi. Více informací o financování školy obsahují výroční zprávy, které vychází v bulletinu Dynamis.

Školní rok 2021/2022

Školné je možné hradit bankovním převodem na účet školy: Fio banka, a.s., číslo účtu 2800129338/2010. Jako variabilní symbol použijte prvních šest číslic svého rodného čísla. Výjimečně lze školné uhradit i v hotovosti v kanceláři školy.

Školné se platí ve dvou splátkách (Vyhl. 10/2005 sb., §15, odst. 1a).


Školné denního studia = 8.000,- Kč ročně: (Včetně studentů v režimu Blackbridge)

  • v zimním období: 4.000,- Kč je pro studenty 1. ročníků splatných do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí a do 30. září pro studenty dalších ročníků denního studia
  • v letním období: 4.000,- Kč je splatných do 31. ledna pro studenty všech ročníků denního studia


Školné kombinovaného studia = 9.600,- Kč ročně:

  • v zimním období: 4.800,- Kč je pro studenty 1. ročníků splatných do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí a do 30. září pro studenty dalších ročníků kombinovaného studia
  • v letním období: 4.800,- Kč je splatných do 31. ledna pro studenty všech ročníků kombinovaného studia


Školné programu Sborový pracovník = 300 Kč / kredit, tj. 18.000,- Kč za celý program (při rozsahu 60 kreditů):

  • Školné se v programu Sborový pracovník platí před zahájením studijního období podle zapsaných předmětů. Standardně se počítá s dvouletým studiem, studium lze rozložit do tří, nebo i čtyř let.

  • Výše školného se určuje dle součtu kreditů všech zapsaných předmětů v daném školním roce. Jeden kredit stojí 300,- Kč, tj. např. předmět, který je ohodnocen dvěma kredity, stojí 600,- Kč. Student si předměty zapisuje ve spolupráci s koordinátorem studia Sborový pracovník. Na základě kreditové hodnoty zapsaných předmětů je účtováno školné. Částka musí být připsána na účet školy před zahájením výuky zapsaných předmětů.

Další nabídka školy

  • prospěchové stipendium nebo finanční podpora ve studiu - viz článek Podmínky ke studiu a školní zázemí
  • na možnost ubytování je možné se ptát u přijímacích zkoušek, případně si můžete rovnou podat žádost.
  • případné žádosti o splátkový kalendář nebo snížené školné řeší ekonom nebo Kolegium ředitele

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184