Principy vzdělávání na ETS

Tři základní principy vzdělávání na ETS zahrnují znalosti (hlava), charakter (srdce) a praxi (ruce). Důraz je kladen na růst duchovního charakteru, růst v odborných znalostech a praktických dovednostech. A posláním ETS je ve všech těchto oblastech pomoci studentům udělat další významné kroky.

HLAVA

Poskytnutí kvalitního odborného vzdělání.

  • Nejde nám pouze o předávání potřebných informací, ale o to, aby se studenti naučili sami získávat potřebné informace, kriticky s nimi pracovat a na základě získaných znalostí tvůrčím způsobem řešit všechny úkoly a výzvy, které život a práce pro dílo Božího království přináší. Učitel vystupuje spíše v roli tutora, poradce, trenéra, který studenta uvádí do celoživotního procesu vzdělávání.
  • Všichni učitelé ETS mají vysokoškolské vzdělání - někteří mají doktorát teologie, sociální práce nebo práv, jiní učitelé pokračují v doktorandském studiu nebo studují další obor. Mezi vyučujícími je soudní znalec v oboru psychologie, čtyři vyučující mají pětiletý terapeutický výcvik. Odborná kvalita výuky na ETS je patrná z toho, že studenti teologického zaměření mohou po vyrovnávacích zkouškách pokračovat ve studiu na dalších školách, kde se jim vzdělání z ETS uznává v plném rozsahu.

RUCE

Získávání dovedností, které studenta připravují pro naplnění jeho životního poslání v kazatelské, pastorační či sociální práci.

  • Usilujeme o to, aby získané znalosti mohly být uplatněny v životní praxi a prakticky připravovaly studenty pro zvolené povolání. Proto je integrální součástí studia praxe studentů na sborech a různých zařízeních, aby si zde mohli vyzkoušet získané teoretické poznatky, prakticky si vyzkoušet metody, se kterými se seznámili a konfrontovat je s životní realitou.
  • Učitelé teologických předmětů jsou ordinovaní kazatelé, kteří mají osobní zkušenosti z vedení sborové práce a své životní zkušenosti předávají studentům v rámci své výuky. Učitelé předmětů z oblasti pastorace a sociální práce mají dlouholeté praktické zkušenosti ve svém oboru.

SRDCE

Vzdělávání povzbuzuje k duchovnímu růstu studenta, k formování jeho charakteru na základě biblických principů.

  • Učitel působí na studenty předně ne tím, co zná, ale osobním příkladem integrace „víry a poznání“ v praktickém životě. Hlavním záměrem vyučování na ETS je vytvořit předpoklady a takové prostředí, které by napomáhalo duchovní proměně studentů a jejich zdravému růstu v křesťanskou osobnost zmocněnou Duchem svatým ke službě v díle Božího království.
  • K naplňování tohoto cíle vzdělávání na ETS slouží nejen vyučování odborných předmětů, ale u denních studentů také úterní setkávání všech studentů, která mají bohoslužebný rámec, modlitebná setkání studentů a dále dvě celotýdenní intenzivní soustředění v každém školním roce. Na škole působí tým spirituála, na který se mohou všichni studenti obracet se svými osobními otázkami a hledáním. Protože duchovní růst je dílem Ducha svatého, základem zůstávají vzájemné přímluvné modlitby. Vice o osobnostním zrání.

Napsal Karel Taschner, Th.D.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184