Knihovna ETS

Katalog knihovny, novější verze: http://ets.jabok.cuni.cz

 • Knihovna patří do sítě veřejně přístupných knihoven. Sigla knihovny je: ABG450, číslo registrace u Ministerstva Kultury: 6609/2018
 • Provozovatelem knihovny je Evangelický Teologický seminář
 • IČO : 41690184
 • Poštovní adresa: Knihovna ETS, Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9
 • Tel.: +420 281 927 137, +420 607 642 729

Provozní doba knihovny během Červenec 2020 - Září 2020 :

Otevírací doba knihovny ETS:

Středa 10 - 17:00

Pátek 10 - 17:00

Knihovna bude otevřenave během dálkových sobot:

zimní semestr : 12.09., 3.10., 17.10., 7.11., 21.11., 12.12.2020, 9.1., 23.1.2021

letní semestr : 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 10.4., 24.4., 22.5., 5.6.2021

Dovolena, knihovna je zavřená :

Nabidka služby knihovny:

Prosím čtenáře vždy do úterý psat seznam knih, které chcete půjčit v knihovně : autor, název knihy. Ve středu knihy budou připravené a zapsané do karty každého čtenáře. Tkaže čtenář pak když přijde do knihovny, může hned odnés požadované knihy s sebou.

Vracené knihy se odkladají do krabice při vstupu do knihovny. Čtenář má vždy mít na sobě roušku a rukavice.

Podrobné informace o knihovně ETS:

Knihovna slouží především studentům a učitelům Evangelikálního teologického semináře, dále pak také odborné i laické veřejnosti. Od 5.12.2018 je Knihovna ETS veřejnou knihovnou. Je vybavená třemi počítači (katalog, přístup k internetu). V knihovně je také skener a přístroj na vázaní kroužkových vazeb.

Fond knihovny v současnosti čítá více než sedmnáct tisíc svazků. Velká část fondu knihovna získala díky velkorysým darům ze zahraničí. Knihovna obsahuje i cizojazyčné tituly - v angličtině (35 %) a němčině (35 %). Zbývající podíl (30 %) je v českém jazyce. Knihovna je průběžně doplňována novými knihami.

Knihovna využívá katalogizační systém Evergreen. Díky tomuto systému mají studenti i čtenáři možnost podívat se do Knihovního katalogu ETS přes internet, zjistit jaké knihy jsou v knihovně dostupné a případně si je rezervovat.

Při registraci do knihovny knihovník přidělí čtenáři dva kódy pro přihlášení ke svému čtenářskému účtu. Tyto kódy jsou uvedeny na čtenářském průkazu. Díky těmto kódům je možné se přihlásit do nového knihovnického sytému a podívat se na svoje konto – kolik a které knihy má čtenář vypůjčené, a do kdy je má vrátit.

Přihlášení do katalogu Evergreen je možné přes odkaz na Knihovnu a on-line katalog na webu ETS. Okénko SEARCH v katalogu slouží k vyhledání autora a hledané knihy. Zároveň se ukáže nabídka všech knih tohoto autora.

Odkaz MOJE KONTO po zadání čísla průkazu (čárový kód) a čísla PIN zobrazí osobní údaje čtenáře a vypůjčené knihy. Datum výpůjčky a vrácení knihy se uvádí ve formátu měsíc / datum / rok.

Registrovaným čtenářem se stává uživatel knihovny vyplněním přihlášky a zaplacením registračního poplatku (50 Kč na jeden rok). Registrace platí 12 kalendářních měsíců; poté je nutno v případě zájmu o využívání služeb knihovny registraci prodloužit a registrační poplatek znovu uhradit. Při styku s knihovnou se čtenář prokazuje legitimací vydanou knihovnou ETS. Legitimace může být vystavena osobám starším osmnácti let po předložení platného průkazu totožnosti. Regis- trovaný čtenář je povinen knihovně oznámit případné změny v osobních údajích. Případnou ztrátu legitimace čtenář ve vlastním zájmu neprodleně nahlásí knihovně ETS. Za vyhotovení nové legitimace si knihovna bude účtovat manipulační poplatek. Při opakované ztrátě prů- kazky má knihovna právo odmítnout poskytovaní dalších služeb a zrušit registraci čtenáře. Legitimace je nepřenosná a za její případné zneužití plně odpovídá držitel legitimace.

Knihovna dělí své čtenáře do následujících kategorií:

 • Student ETS: týká se denních i dálkových studentů ETS
 • Zaměstnanci ETS: učitelé a další zaměstnanci ETS
 • Standard: týká se všech ostatních uživatelů knihovny ETS

Podrobná pravidla jsou uvedena ve Výpůjčním řádu knihovny ETS.

Přednášky z ETS Praha

Přednášky z dálkového směru ETS Praha z let 2003 – 2008

 • Přednášky jsou v anglickém jazyce s konsekutivním překladem do češtiny.
 • Přednášky ve formátu mp3 jsou ke stažení a poslechu níže a jsou postupně doplňovány.
 • Jsou volné ke stažení na stránkách http : www.reformace.cz/obsah/prednasky-z-ets-praha

I. TESALONICKÝM:

Pastor Scott Gilchrist nás provází touto epištolou krok za krokem a odhaluje nám, jaké měl apoštol Pavel hluboké city ke svým ovečkám (1. Tes. 2:8). Jedná se o Pavlův první dopis napsaný zhruba 20 let po Kristově vzkříšení a upíná naši pozornost na Kristův druhý příchod. Čas: přibližně 15 hod

CÍRKEVNÍ DĚJINY (Východní a Střední Evropa 19. a 20. st.):

Dr. Meic Pearse je profesorem církevních dějin na London Bible College. V této své přednášce se skvělým způsobem vyrovnává s tímto téměř neprobádaným obdobím dějin církve. Meic se věnuje např. tématům křesťané v Sovětském svazu nebo církev v době nacismu. Pro nás středoevropany jsou získané poznatky o to cennější. Čas: přibližně 15 hod

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ A SMLOUVY, STARÝ ZÁKON:

Tato přednáška je nabízena na dvou CD. Profesor Starého Zákona na Reformed Theological Seminary v Orlandu, Florida Dr. Richard Pratt je zkušený a velmi znalý biblický teolog. Přináší kvalitní vyučování a nové podněty. Zabývá se Božími smlouvami s Adamem, Noem, Abrahamem, Mojžíšem, Davidem a Ježíšem Kristem a jak Bůh skrze ně spravuje svoje království zde na zemi. Jak tento pohled na Boží království ovlivní tvůj život? Čas: přibližně 30 hod

ŽIVOT KRÁLE DAVIDA:

Ronnie Stevens sloužil řadu let jako kazatel velkého sboru First Evangelical Church v Memphisu (Tennesee, USA). Nyní ho Bůh povolal ke službě pastora mezinárodního sboru v Budapešti. Ronie  nás provází životem tohoto ojedinělého muže biblických dějin. Vidíme Davida v jeho nejsvětlejších okamžicích jeho života, ale také v jeho nejhlubší bídě. David je mužem podle Božího srdce. Proč si ale Bůh vybral právě tohoto pastevečka a proč v něm má zalíbení? Toto vyučování nám odhaluje Boží charakter. Čas: přibližně 15 hod

LIST EFEZSKÝM:

Scott Gilchrist, pastor sboru Southwest Bible Church (www.swbible.org), káže již více než 20 let na celé biblické knihy jak ve svém sboru, tak v každodenním rozhlasovém vysílání. Scott má veliké zanícení pro Boží slovo. V Listu Efezským nám odkrývá Hospodinův věčný záměr s církví. Výklad je věnován každému verši. Čas: přibližně 15 hod

BIBLICKÁ TEOLOGIE:

Dr. Richard C. Gamble, profesor systematické teologie na Reformed Theological Seminary v Orlandu, (Florida, USA), je mezinárodně uznávaným odborníkem na Kalvínovu teologii. Bratr Gamble se jednotlivě věnuje tématům: Doktrína o Bohu, Doktrína o Písmu, Doktrína o člověku, Doktrína o Kristu. Čas: přibližně 30 hod

BIBLICKÉ STARŠOVSTVÍ:

Rick Bourque je zakladatelem a pastorem rostoucího sboru Eastside Community Church na Floridě (www.eastsidecommunity.org), který je součástí Evangelical Free Church of America. Tento obdarovaný učitel na základě Písma ukazuje, jaké má být fungující staršovstvo. Svými biblickými znalostmi a zkušenostmi z praxe nabízí mnoho důležitých podnětů, které může využít každý služebník církve. Čas: přibližně 15 hod

TEOLOGIE NOVÉHO ZÁKONA:

Dr. Reggie M. Kidd je profesorem Nového zákona na Reformed Theological Seminary v Orlandu (Florida, USA). Ve svém vyučování na tomto CD se věnuje teologii v epištolách Galatským, I. Korintským a I. a II. Tesalonickým. Čas: přibližně 20 hod 

DĚJINY CÍRKVE-PŘEHLED:

Profesor církevních dějin na Reformed Theological Seminary z Orlanda, USA Dr. Frank James Ph.D. velmi živým způsobem uvádí do dějin křesťanské církve. Věnuje se mimo jiné tématům rané církve ve starověku, osobě Augustina, papežství, reformaci (Luther, Kalvín) dále křesťanským hnutím novověku (Velké probuzení v USA v 19. st. a evangelikalismu). Přednášku zakončuje výhledem na vývoj církve v budoucnosti. Čas: přibližně 20 hod

GENESIS:

Pastor Ronnie Stevens nás provádí touto jedinečnou knihou Starého Zákona. Společně jsme vtahováni do Božího díla stvoření v Gn 1-3, vidíme krásu Božího díla a hrůzu lidského pádu. Je to však znovu Bůh, kdo zaslibuje vysvobození (Gn 3:15). Vyvrcholení celé knihy se odehrává v kapitole 22. Strhující je též příběh Jákobova syna Josefa. Čas: přibližně 20 hod

VÝKLAD EPIŠTOLY ŘÍMANŮM:

Dr. William Barcley je profesorem Nového Zákona. Před příchodem do RTS (Reformed Theological Seminary) učil sedmnáct let na Gordon College, kde se věnoval širokému spektru předmětů. Především se ale zabývá Pavlovými epištolami. Také pořádá kurzy řečtiny, hebrejštiny, exegeze, hermeneutiky, apologetiky a biblické etiky. Čas: přibližně 20 hod

DĚJINY DOGMATU:

Dr. Donald Fortson je profesorem praktické teologie. Don je ustanovený pastor Evangelical Presbyterian Church a ze své praxe přináší studentům mnohé zkušenosti. Učí také kurzy církevních dějin a praktické teologie. V této přednášce se věnuje základním křesťanským doktrínám a jejich vývoji během staletí. Čas: přibližně 30 hod

LUKÁŠOVO EVANGELIUM:

Scott Gilchrist, pastor sboru Southwest Bible Church, káže již více než 20 let na celé biblické knihy jak ve svém sboru, tak v každodenním rozhlasovém vysílání. Scott má veliké zanícení pro Boží slovo. Ve svém výkladu Lukášova evangelia nás provádí touto knihou verš po verši a odhaluje nám její záměr. Čas: přibližně 20 hod

HISTORIE FILOSOFIE A KŘESŤANSKÉHO MYŠLENÍ:

Profesor Michael Payne nás uvádí do oblasti filosofické reflexe. Zvláštní péče je věnována vztahu, ve kterém filosofie stojí vůči teologickým a biblickým studiím. Společně se zabýváme tématy: Křesťanský světonázor, Předsokratovští filosofové, Platón, Aristoteles, Raná moderna, Pozdní moderna a Postmoderna. Kurz nepředpokládá větší předchozí znalosti v oboru. Čas: přibližně 30 hod

LIST JAKUBŮV:

Rick Bourque je zakladatelem a pastorem rostoucího sboru Eastside Community Church na Floridě, který je součástí Evangelical Free Church of America. Rick nás provádí touto epištolou verš po verši a odhaluje nám její význam. Čas: přibližně 20 hod

STVOŘENÍ A SMLOUVY VE SZ:

Profesor SZ Hector Morrison na Highland Theological College ve Skotsku se zabývá těmito tématy z pohledu biblické teologie. Nabízí možné paralely mezi stvořením světa a existencí chrámu ve SZ. Je možné vnímat svět jako Boží chrám, kde je Bůh uctíván? Téma smlouvy nám ukazuje Boží věrnost, závazek a lásku k jeho lidu. Čas: přibližně 30 hod

JANOVO EVANGELIUM:

Pastor Ronnie Stevens nás provádí tímto jedinečným evangeliem pasáž po pasáži a odhaluje nám Boží lásku zjevenou v osobě Božího syna Ježíše Krista. Proč byl právě učedník Jan tak blízko svému Pánu? Na tuto a další otázky najdeme odpověď v tomto výkladu Janova evangelia. Čas: přibližně 20 hod

KÁZÁNÍ NA HOŘE:

Pastor Dr. James Young z Germantown ve státě Tennesee je zkušeným kazatelem již přes třicet let své bohaté pastýřské služby. V Kázání na hoře nám ukazuje, jaké jsou zákony Božího království, jehož občanem se stává každý věřící křesťan. Podrobněji se zabývá tématy blahoslavenství, soli a světla, naplněním Zákona, principu dávání a odpouštění, zlatého pravidla aj. Místy až burácející projev tohoto kazatele přivede k zamyšlení snad každého posluchače. Čas: přibližně 20 hod

VÝKLADOVÉ POZNÁMKY ČESKÝCH BRATŘÍ KE KRALICKÉ BIBLI:

Jedná se o jedinečnou nabídku výkladových poznámek českých bratří k celému Novému Zákonu z roku 1601. Toto literární dílo je velikým duchovním i historickým dědictvím českého národa. Text je ve formátu pdf. ŽIVOT APOŠTOLA PETRA:

Pastor Scott Gilchrist nás provází životem tohoto ojedinělého Božího služebníka a zároveň vykládá verš po verši I. Petrovu epištolu. Vidíme Petra v jeho lidské slabosti, ale také v jeho proměněném charakteru. I. Petrova, také nazývanou epištolou naděje, se věnuje mimo jiné tématům utrpení (2:21, 3:14), Boží spravedlnosti (1:17), naděje (5:10) a Kristova vykupitelského díla (3:18). Čas: přibližně 20 hod

SKUTKY:

Pastor Ronnie Stevens z mezinárodního sboru v Budapešti (www.danubechurch.org) se ve svém výkladu knihy Skutků zaměřuje na nejvýznamnější oddíly tohoto spisu, jako jsou vznik církve, vylití Ducha Svatého a jeho role, rozšiřování evangelia, růst církve, pronásledování a další. Čas: přibližně 20 hod

JANOVSKÁ LITERATURA:

Profesor NZ Dr. D. A. Carson z Trinity Evangelical Divinity School v Chicagu, stát Illinois se ve svém vyučování zaměřil na hlavní témata biblických knih, jejichž autorství je připisováno apoštolu Janovi, tedy Janovo ev., Janovy epištoly a Zjevení. Mimo jiné se věnuje tématům prologu z úvodu Janova ev., významu historičnosti Ježíšovy postavy pro křesťanskou víru, výrokům „já jsem“, tématu nového narození, různým způsobům Boží lásky, uctívání, usmíření, Kristovy smrti, jistotě spasení a dalším. 

Čas: přibližně 30 hod

SEZNAM KNIH NA PRODEJ NA ETS:

Objednávky knih můžete posílat na adresu: knihovna@etspraha.cz

V objednavce uvest: Titul knihy, autora, počet exemplářů, svoje jméno, telefon, email, adresu.

 • Ján Liguš : Apostolikům v teologii a Bibli - 30 Kč
 • Donald Senior : Biblické základy misie - 200 Kč
 • Louis Berkhof : Dějiny dogmatu - 200 kč
 • Miloslav Jech : Dějiny křesťanské církve - 100 Kč
 • Pavel Černý : Dynamika života církve - 100 Kč
 • Jim Petersen : Evangelizace jako způsob života - 52 Kč
 • G. Fee a D. Stuart : Jak číst Bibli s porozuměním ? - 195 Kč
 • Ekumen. rada církve : Křesťanské církve v Československu - 30 Kč
 • Melody a Richard Briggs : Living God - 100 Kč
 • Miloslav Jech : Pátrání po církvi - 240 Kč
 • J.R.W. Stott : Portrét kazatele - 39 Kč
 • Bruce Milne : Skúmanie pravdy - 79 Kč
 • SET – EF 1/1999 : Kanon Starého a Nového zákona - 50 Kč
 • SET – EF 2/2000 : Eschatologie - 50 Kč
 • SET – EF 3/2002 : Hermeneutika - 50 Kč
 • Evanjelikálny teologický časopis 1/2004 - 50 Kč
 • S. J. Schultz : Starý zákon mluví - 100 Kč
 • ERC : Sto let ve službách evangelia - 200 Kč
 • Slovník znaků křesťanskýh pojmů - 50 Kč
 • Pavel Černý : Teologie a praxe služby pastýře - 200 Kč
 • Ladda, Taschner : Teologie NZ - 100 Kč
 • P.Černý : Teologie a praxe služby pastýře - 200 Kč
 • Bill Hull : Učednický model církve - 57 Kč
 • Jerry Bridges : Úsilí o svatost : 50 Kč
 • G. Hörster : Úvod do Nového zákona - 100 Kč
 • D.A. Carson : Úvod do Nového zákona - 990 Kč
 • Miroslav Herián : Věříme a vyznáváme - 100 Kč
 • Jerry Bridges : Zbožnost v praxi - 50 Kč
 • Slavomír Krúpa : CD : Základy sociální práci - 270 Kč
 • Gene A. Getz : Vzajemný duchovní růst - 50 Kč
 • Gene A. Getz : Zaostřeno na církev - 150 Kč
 • Teologia vitae :
  • 2008/2 : Bohoslužba církve - 50 Kč
  • 2009/1 : Odkaz reformace církvi a současnosti - 50 Kč
  • 2009/2 : Nové české překlady Bible - 50 Kč
  • 2010/1 : Spiritualita v materialním světě - 50 Kč
  • 2010/2 : Teologie obracení - 50 kč
  • 2011/1 : Život a konverze - 50 Kč
  • 2011-14/2 : Lausannské hnuti 1974, 1989, 2010 - 50 kč
  • 2015/1 : Církev a uzdravovaní - 50 kč
  • 2015 /2 : Vyučování v církvi - 50 Kč
  • 2016/ 1-2 : Luther dnes - 50 kč
  • 2017/1 : Kalvin dnes - 130 Kč
  • 2017/2 : Křesťanská škola - 130 Kč

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184