Supervizní seminář k praxi PSP 2

V rámci tohoto předmětu student získává teoretické vědomosti o supervizi a praktické zkušenosti se supervizí jako součástí profese pastorační a sociální práce. Supervize odborné praxe studentů probíhá ve skupině maximálně 12 studentů pod vedením kvalifikovaného supervizora.

Reflexe odborné praxe v rámci supervize vede studenta k získávání důležitých dovedností a znalostí. Student dovede spolupracovat při vytváření supervizního kontraktu, nalézat zakázky s kterými přichází do supervize a pod vedením supervizora pracovat na formulaci a splnění zakázky. Učí se být otevřený vůči zpětné vazbě a využívat ji pro vlastní sebereflexi a rozvoj vlastních odborných kompetencí. Na druhé straně dokáže aktivně spolupracovat v supervizní skupině a poskytovat zpětnou vazbu supervizorovi a supervizní skupině. Naučí se využívat supervizi při řešení složitých případů klientů a pro vlastní obranu proti stresu a emocionální zátěži. Student umí definovat co je supervize, zná cíle, funkce, metody a formy supervize, zná etické principy supervize, zná možnosti, hranice, přínosy a rizika supervize.Naučí se chápat supervizi jako nezbytnou součást své profese a jako prostředek vlastního odborného růstu.

Havrdová, Z,: Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999.
Carroll,M. - Tholstrupová,M.: Integrativní přístup k supervizi. Praha: Triton, 2004.
Hawkins,P. - Shohet R.: Supervize v pomáhajících profesích. 1.vyd.Praha: Portál, 2004.
Matoušek,O.: Metody a řízení sociální práce. 1.vyd. Praha: Portál, 2003. Pačesová,M. Lékař, pacient a Michael Bálint.Praha:Triton,2004. Page,S.-Wosket W.: Úvod do supervize: cyklický model.Tišnov:Sdružení SCAN,2002.

Učitelé

Praxe