Hebrejština 1 2023

Předmět představuje uvedení do úplných základů biblické hebrejštiny. Probírají se základy četby, základy tvarosloví a základní slovní zásoba. Učivo zahrnuje:

  • základy četby (souhlásky, samohlásky, zvláštní masoretské značky)
  • určitý člen, podstatná a přídavná jména, adnominální vazba, zájmenné přípony
  • přehled slovesného systému, pravidelné sloveso v sedmi základních kmenech
  • základy větné skladby

Název anglicky:

Biblical Hebrew 1

Cíle:

Tento kurz je určen studentům, kteří se chtějí naučit biblickou hebrejštinu bez jakýchkoliv předchozích znalostí. Studenti si osvojí základy biblické hebrejské gramatiky, na jejichž podkladě budou moci číst jednoduché hebrejské texty s pomocí slovníku.

Metoda výuky:

Výuka probíhá formou přednášek. Přednášky jsou doplněny domácími přípravami studentů a interaktivním zapojením studentů v hodině.

Hodnocení:

Podmínkou klasifikace je účast na kurzu. Klasifikace je založena na hodnocení průběžných úkolů a písemných testů.

  • Klíma, O., Segert, S., Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956
  • Mikulicová, M., Základy starozákonní hebrejštiny, Praha: Karolinum, 2009
  • Pípal, B., Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, 4. vyd., Praha: Kalich, 2006
  • Prudký, M., Cvičebnice biblické hebrejštiny, 3. vyd., Praha: Karolinum, 2022
  • Weingreen, J., Učebnice biblické hebrejštiny. 3. vyd., Praha: Karolinum, 2021

Výuka pro veřejnost

Hebrejština 1 2023 (LO 2024/2025 / A :: denní)

Učitelé

Lydie Kucová, B.A., M.Th., Ph.D.
Katedra biblických studií
Mgr. Ráchel Slunečková
Katedra biblických studií
Katedra biblických studií