Hebrejština 2 2023

Tento předmět navazuje na předmět Úvod do hebrejštiny. Jeho obsahem je procvičování základů hebrejského tvarosloví (pravidelné sloveso) a větné stavby, dále pak přehledové uvedení do hebrejského nepravidelného slovesa a rovněž četba hebrejských textů.

Okruhy témat:

 • přehled hebrejského nepravidelného slovesa (hlavní třídy nepravidelných sloves)
 • uvedení do problematiky větné skladby hebrejského textu (syntax)
 • četba vybraných narativních textů, např. Jonáš 1-4

Název anglicky:

Biblical Hebrew 2

Cíle:

Student je schopen číst jednoduché až středně těžké hebrejské texty za použití standardních pomůcek, orientuje se v syntaktické struktuře textu. Je schopen zhotovit pracovní překlad hebrejského textu do českého jazyka.

Metoda výuky:

Předmět kombinuje přednášky s výkladem nové látky a semináře, při nichž studenti čtou předem připravené pasáže z hebrejského textu Bible.

Hodnocení:

Podmínkou klasifikace je účast na kurzu a dále písemné přípravy na četbu zadaných pasáží z hebrejského textu Bible. Klasifikace je založena na hodnocení překladu hebrejského narativního textu dle vlastního výběru v rozsahu 20-30 veršů s textově-jazykovými poznámkami.

Základní edice biblického textu:

 • Elliger, K., vyd. Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart: BHS, 1990

Slovníky:

 • Brown, F., Driver, S. R., Briggs, C. A., Hebrew and English Lexicon. Peabody, Massachusetts: Hendrickson, 1979 (first published by Oxford: Clarendon Press, in 1906)
 • Holladay, W. L. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Grand Rapids: Eerdmans, 1988
 • Koehler, L., Baumgartner, W., Stamm, J. J., Richardson, M. E. J., The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Leiden: Brill, 1995
 • Pípal, B., Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, 4. vyd., Praha: Kalich, 2006

Gramatiky:

 • Gesenius, W., Kautzsch, E., Gesenius’ Hebrew grammar. Oxford: Clarendon Press, translated and edited by A., E., Cowley, 2nd English edition. 1910
 • Joüon, P., Muraoka, T. A Grammar of biblical Hebrew. Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico. 1993
 • Klíma, O., Segert, S., Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956
 • Meyer, R., Hebräische Grammatik, Berlin: de Gruyter, 1992
 • Mikulicová, M., Základy starozákonní hebrejštiny, Praha: Karolinum, 2009
 • Schneider, W., Grammatik des biblischen Hebräisch: ein Lehrbuch, München: Claudius Verlag, 2001
 • Waltke, B. K., O’Connor, M., An introduction to Biblical Hebrew Syntax, Winona Lake: Eisenbrauns, 1990
 • Weingreen, J., Učebnice biblické hebrejštiny, 3. vyd., Praha: Karolinum, 2021

Učitelé

Lydie Kucová, B.A., M.Th., Ph.D.
Katedra biblických studií
Mgr. Ráchel Slunečková
Katedra biblických studií
Katedra biblických studií