Biblická interpretace

Studenti jsou seznámeni se základními přístupy a pravidly při výkladu biblických textů. Učí se studovat jednotlivé biblické texty v jejich historickém, kulturním a literárním kontextu s cílem najít původní zamýšlený význam. Teprve poté se snaží vyložit smysl a relevanci těchto textů pro dnešní dobu. Při studiu jednotlivých textů je zvláštní důraz položen na způsob interpretace jednotlivých literárních druhů ve Starém zákoně a v Novém zákoně.

Předmět má napomoci studentům pastoračního zaměření získat takový přístup k Bibli, aby ji mohli číst s hlubším porozuměním. Studenti se učí pozorně číst biblický text v různých překladech a klást si nad ním správné otázky, které se týkají jeho kontextu, obsahu a významu. Studenti se naučí interpretovat starozákonní i novozákonní biblické texty tak, aby postihli jejich významnost pro zdravé formování osobnosti a morálních postojů člověka.

Student je hodnocen na základě vypracovaného referátu a závěrečného písemného testu.

  • Fee, Gordon D.; Stuart, Douglas. Jak číst Bibli s porozuměním. Praha, Návrat domů, 1997.
  • Klein, Wiliam W.; Blomberg Craig L.; Hubbard, Jr., Robert L. Introduction to Biblical Interpretation. Nashville, W Publishing Group, 1993.
  • Oeming, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky. Praha:Vyšehrad, 2001.
  • Pokorný, Petr. Úvod do exegeze. Praha: Kalich, 1979.
  • Liguš, Ján. Biblická hermeneutika – Propedeutický úvod. Banská Bystrica, 2002.