Teologie Nového zákona

Tento předmět vykládá poselství Nového zákona v jeho vlastním historickém zasazení, jeho vlastními termíny, kategoriemi a myšlenkovými formami. Studenti se seznámí také s dějinami novozákonní teologie a uplatňovanými metodami bádání v tomto oboru. Předpokladem pro zvládnutí tohoto předmětu je absolvování přednášek Úvodu do Nového zákona a znalost základních pravidel biblické interpretace (hermeneutiky). Základní novozákonní témata jsou vykládána vědomě v navázání na teologii Starého zákona a v kontextu judaismu tehdejší doby. Takto pojatá biblická teologie je základem pro systematickou teologii, která rozpracovává biblická témata v  kontextu myšlení dnešní doby.

Cíle Student se naučí popsat a interpretovat rozmanitost poselství Nového zákona, jak je obsaženo v jeho různých literárních žánrech sepsaných různými autory. Současně se naučí skládat jednotlivé prvky do celku tak, aby při vší rozmanitosti vynikla též vnitřní jednota biblického poselství. Student se naučí zhodnotit význam a aktuálnost svědectví Písma pro duchovní a mravní život člověka v dnešní době.

Rámcový rozpis učiva V teologii Nového zákona I jsou předmětem studia základní témata poselství synoptických evangelií a pavlovských spisů. Velká pozornost je věnována ústřednímu tématu Ježíšova poselství o království Božím a jeho etickým požadavkům, vztahu mezi královstvím Božím a církví, christologii a eschatologii synoptických evangelií. V analýze teologie apoštola Pavla se pozornost soustřeďuje na pochopení osoby a díla Ježíše Krista, Pavlova učení o ospravedlnění a smíření, pavlovskou antropologii, soteriologii, eklesiologii eschatologii a důsledků křesťanské víry v konkrétním životě jednotlivce, v církvi i v odpovědnosti vůči společnosti, v níž křesťané žijí. V teologii Nového zákona II je předmětem studia poselství janovských spisů a ostatních spisů Nového zákona. V janovských spisech se pozornost soustřeďuje především na janovský dualismus, vztah víry a poznání, učení o Duchu svatém, janovskou christologii a eschatologii. V teologii Skutků na obsah eschatologického kérygmatu prvotní církve, život v prvotní církvi a její organizaci. Předmětem studia je dále teologie obecných epištol a knihy Zjevení.

Výstupy Student průběžně čte doporučenou literaturu a skripta. Je klasifikován na základě průběžných písemných testů.

  • Pokorný, Petr. Vznik christologie. Praha: Kalich, 1988.
  • Pokorný, Petr. Perspektiva víry. Úvod do eschatologie. Praha, 1991.
  • Brown, Raymond E. Ježíš v pohledu Nového zákona: Úvod do christologie. Praha: Vyšehrad, 1998.
  • Stuhlmacher, Peter. Biblische Theologie des Neuen Testaments. Band 1. Göttingen:Vandenhoeck und Ruprecht, 1997. Band 2. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1999.
  • Morris, Leon. New Testament Theology. Grand Rapids: Zondervan, 1990.
  • Goppelt, Leonard. Theologie des Neuen Testaments. Erster und Zweiter Teil. Berlin: Evangelische Verlagsantalt, 1983.
  • Taschner, Karel. Teologie Nového zákona. Zpracováno podle G. L. Ladda. Praha, 2003.

Učitelé

Mgr. Peter Cimala, Ph.D., DiS.
Katedra biblických studií
Katedra biblických studií