Hebrejština intenzivní kurz II

Kurz Biblická hebrejštiny na ETS je v první řadě zaměřen na zvládnutí základů jazyka: základy četby, základy tvarosloví (pravidelné a nepravidelné sloveso, zájmenné přípony), zvládnutí základní slovní zásoby. Postupně se důraz přesouvá do oblasti hebrejské větné skladby a četby hebrejské bible. Cílem výuky je, vzhledem k primárnímu užívání jazyka v exegezi starozákonních textů, pasivní znalost jazyka (schopnost číst texty, ne mluvit). Aktivní používání jazyka v hodině je podřízeno tomuto hlavnímu cíli. V další fázi kurzu student prohlubuje získané znalosti četbou hebrejských biblických textů, pomocí hebrejštiny proniká do žánrové pestrosti Starého zákona a připravuje se na kurz Exegeze Starého zákona.

Intenzivní kurs II navazuje na předcházející kursy hebrejštiny na ETS (Hebrejština intenzivní kurs I a Úvod do biblické hebrejštiny I a II ). Výuka probíhá formou semináře, studenti si dopředu připravují texty, které se podrobně probírají a diskutují v hodinách.