Hebrejština: úvod 1

Kurz Biblická hebrejštiny na ETS je v první řadě zaměřen na zvládnutí základů jazyka: základy četby, základy tvarosloví (pravidelné a nepravidelné sloveso, zájmenné přípony), zvládnutí základní slovní zásoby. Postupně se důraz přesouvá do oblasti hebrejské větné skladby a četby hebrejské bible. Cílem výuky je, vzhledem k primárnímu užívání jazyka v exegezi starozákonních textů, pasivní znalost jazyka (schopnost číst texty, ne mluvit). Aktivní používání jazyka v hodině je podřízeno tomuto hlavnímu cíli. V další fázi kurzu student prohlubuje získané znalosti četbou hebrejských biblických textů, pomocí hebrejštiny proniká do žánrové pestrosti Starého zákona a připravuje se na kurz Exegeze Starého zákona.

[Tento předmět nahrazuje předmět Hebrejština 1 v předchozí akreditaci. Nyní již nepředchází intenzivní kurz 1 (IK 1), látka dříve probíraná IK 1 víceméně odpovídá rozsahu nynějšího kurzu Hebrejština: úvod I.]

Brown, F., S. R. Driver a C. A. Briggs (1979). Hebrew and English lexicon. Peabody, Massachusetts: Hendrickson. First published by Oxford: Clarendon Press, in 1906. Gesenius, W. a E. Kautzsch (1910). Gesenius’ Hebrew grammar. Oxford: Clarendon Press. Translated and edited by A. E. Cowley, 2nd English edition. Holladay, W. L. (1988). A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans. Joüon, P. a T. Muraoka (1993). A Grammar of biblical Hebrew. Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico. Klíma, O. a S. Segert (1956). Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd. Koehler, L., W. Baumgartner a J. J. Stamm (1995). Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament. Leiden: E. J. Brill. Koehler, L., W. Baumgartner, J. J. Stamm a M. E. J. Richardson (1995). The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Leiden: E. J. Brill. Meyer, R. (1992). Hebräische Grammatik. Berlin: de Gruyter.
Schneider, W. (2001). Grammatik des biblischen Hebräisch: ein Lehrbuch. München: Claudius Verlag. Waltke, B. K. a M. O’Connor (1990). An introduction to biblical Hebrew syntax. Winona Lake: Eisenbrauns. Weingreen, J. (1997). Učebnice biblické hebrejštiny. Praha: Karolinum.