Teologie Starého zákona

Kurz obsahuje základní uvedení do dějin a metodiky oboru Teologie Starého zákona, s důrazem na její zařazení do biblické teologie a vyjasnění jejího vztahu k Systematické teologii. Nutným předpokladem je absolvování kurzů Úvod do Starého zákona I – III a Dobové pozadí Starého zákona. Nutným předpokladem je i schopnost pracovat s odbornými texty v angličtině, resp. němčině. Jedná se o seminář, ve kterém studenti pod metodickým vedením vyučujícího připravují prezentace vybraných témat ze Starého zákona a diskutují o nich.

Samostatným zpracováním jednotlivých témat si studenti osvojí metodiku oboru. Dále si osvojí dovednost zpracovat vybrané téma kritickou prací se sekundární literaturou s přihlédnutím k primárnímu textu. Studenti se učí aplikovat poznatky o daném tématu na problémy současné církve i společnosti. Cílem kurzu je připravit studenty na kvalifikované tématické vyučování ze Starého zákona.

V průběhu kurzu student předkládá písemné přípravy pro diskuzi v rámci vyučovacích hodin. Navíc připraví dvě menší či jednu větší prezentaci výsledků vlastního prozkoumání zadaných témat z oboru teologie Starého zákona.

  • Barr, J. The Concept of Biblical Theology: an Old Testament Perspective. London: SCM Press, 1999.
  • Brueggemann, W. Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy. Minneapolis: Fortress Press, 1997.
  • Gemeren, W. van (ed.) New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis. Carlisle: Paternoster, 1996.
  • Jenni, E.; Westermann, C. Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament. Munchen: Kaiser, 1971.
  • Miskotte, K. H. Biblická abeceda. Heršpice: Eman, 1996.
  • Prudký, M. Starozákonní biblistika v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem.
  • eologická reflexe 2, 2003, s. 117 – 159. Standardní anglické, či německé teologie Starého zákona dle vlastního výběru.

Učitelé

Mgr. Jan Macek
Katedra biblických studií
Katedra biblických studií