Úvod do hebrejštiny

Předmět představuje uvedení do úplných základů biblické hebrejštiny. Probírají se základy četby, základy tvarosloví a základní slovní zásoba.

Cíle:

Absolvent kursů biblické hebrejštiny má být schopen pochopit strukturu jazyka a číst jednoduché hebrejské texty s pomocí slovníku.

Rámcový rozpis učiva:

základy četby (souhlásky, samohlásky, zvláštní masoretské značky) určitý člen, podstatná a přídavná jména, adnominální vazba, zájmenné přípony. přehled slovesného systému, pravidelné sloveso v sedmi základních kmenech, základy větné skladby

Výstupy:

domácí úkoly (zadávané ze standardní učebnice), na kterých student procvičuje konkrétní gramatické jevy, znalost slovní zásoby apod. písemné testy prověřující znalost probírané látky

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení průběžných písemných testů, podmínkou splnění kurzu je průběžné plnění domácích úkolů.

  • Klíma, O., Segert, S. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956.
  • Pípal, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, 4. vyd., Praha: Kalich 2006.
  • Prudký, M. Cvičebnice biblické hebrejštiny, 2. vyd., Praha: Kalich 2014.
  • Weingreen, J. Učebnice biblické hebrejštiny. Praha: Karolinum, 1997.