Exegeze Starého zákona 1

Předmět zahrnuje teoretické základy exegeze i teoretické zakotvení a nácvik jednotlivých exegetických kroků. To vše za účelem kvalifikovaného odborného výkladu konkrétních hebrejských textů ze Starého zákona. Nutným předpokladem je absolvování kurzů Úvod do Starého zákona I – III a Dobové pozadí Starého zákona. Dalším nutným předpokladem je absolvování předmětu Biblická hebrejština, protože v Exegezi Starého zákona se pracuje výhradně s hebrejským textem Starého zákona. Nutným předpokladem je i schopnost pracovat s odbornými texty v angličtině, resp. němčině. Exegeze Starého zákona tedy představuje odborné vyvrcholení práce v oboru Starého zákona. Jedná se o seminář, ve kterém studenti pod metodickým vedením vyučujícího připravují prezentace a diskutují o nich.

Studenti využívají a dále rozvíjejí svou schopnost překládat starozákonní texty z originálního jazyka Starého zákona, z hebrejštiny. Učí se teoretickým základům lingvistické i literární analýzy hebrejského textu. Osvojují si dovednost analyzovat konkrétní text z lingvistického i literárního hlediska. V literární analýze se soustředí na narativní, poetické a prorocké texty a jejich specifika. Studenti se naučí používat základní referenční pomůcky i nejmodernější elektronické exegetické nástroje. To vše s důrazem na Starý zákon jako součást Písma křesťanské církve. Cílem kurzu je povzbudit a metodicky vybavit budoucí kazatele k důkladné exegetické přípravě kázání a vyučování.

Mezi výstupy v rámci tohoto kurzu patří pravidelné domácí přípravy na každou hodinu (většinou stručný příspěvek k dílčí exegetické metodě či její aplikace), dále pak písemný test či klasifikovaný rozhovor na téma metody exegetické práce (zimní období), v letním období kromě domácích příprav i kompletní exegeze zadaného textu.

 • Alonso Schökel, L. A Manual of Hebrew Poetics. Subsidia biblica 11, Roma: Pontificium Institutum Biblicum, 1988.
 • Bible Works for Windows, Version 4.0. Big Fork: Hermeneutika Bible Research Software, 1999.
 • Biblia Hebraica Stuttgartensia BHS. Elliger, K.; Rudolph, W. Hrsg. Stuttgart: Deutsche Bibellgeselschaft, 1990.
 • Fee, G. D.; Stuart, D. Jak číst Bibli s porozuměním. Praha: Návrat, 1997.
 • Oeming, M. Úvod do biblické hermeneutiky. Praha: Vyšehrad, 2001.
 • Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 1996, s. 109 – 173.
 • Rimmonová-Kenanová, S. Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001.
 • Starý zákon: Překlad s výkladem 1 – 14. Praha: Kalich, 1968 – 1985.
 • Stuart, D. Exegetická příprava kázání. Praha: vnitřní materiál ETS, 1998.
 • –––––––. Old Testament Exegesis. Philadelphia: Westminster Press, 1980.
 • Standardní anglické, či německé komentáře dle vlastního výběru.