Interpretace starozákonních textů

Seminář sestává ze společné četby a výkladu vybraných starozákonních oddílů. Předmět se zaměřuje na vlastní exegezi a dějiny výkladu v křesťanství i v judaismu, akcentuje specifický vykladačský kontext dané tradice četby Písma a vliv tohoto kontextu na interpretaci Bible.

Cíle:

Cílem předmětu je uvedení studentů do souvislostí mezi konkrétním textem a celkem Písma, mezi exegezí jednotlivého textu a biblickou teologií, resp. teologií systematickou.

Rámcový rozpis učiva:

význam kánonu a „kánonů“ pro interpretaci Písma text a kontext, intertextualita interpretace konkrétních klasických případně obtížných oddílů Starého zákona dle aktuálního výběru

Výstupy:

písemné přípravy na hodinu reflexe povinné četby

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Student je hodnocen na základě aktivní účasti na vyučování a písemných úkolů. Těmi jsou jednak tři písemné přípravy odevzdané v hodině, jíž se příprava týká, jednak reflexe povinné četby.

Dohmen, Ch., Stemberger, G. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. Praha: Vyšehrad, 2007. Deurloo K. A. Exodus a exil: malá biblická teologie I. Benešov: Eman, 2007. Heller, J., Prudký, M. Obtížné oddíly knih Mojžíšových. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. Prudký, M., Heller, J., kolektiv. Obtížné oddíly Předních proroků. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013. Sacks J. O svobodě a náboženství: třicet šest biblických zamyšlení vrchního britského rabína. Praha: P3K 2005, 2008. Zenger E. První zákon: židovská bible a křesťané. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 1999.

Výuka pro veřejnost

Interpretace starozákonních textů (ZO 2021/2022 / A :: denní)

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
administrace prg. Sborový pracovník
Katedra biblických studií