Exegeze Nového zákona 2

Předmět se zabývá základními hermeneutickými principy, metodikou exegeze řeckých novozákonních textů a seminární formou se ověřuje schopnost studenta analyzovat a vykládat texty, které patří k základním literárním žánrům Nového zákona. Exegeze Nového zákona I slouží jako metodická příprava na Exegezi Nového zákona II, která aplikuje naučené poznatky při písemném zpracování exegeze jednotlivých oddílů Nového zákona. Předpokladem je absolvování předmětů Dobové pozadí Nového zákona, Úvod do Nového zákona a Řečtina.

Student si osvojí základní hermeneutické principy a metodiku exegeze řeckých novozákonních textů a své znalosti je schopen demonstrovat při exegezi konkrétního textu. Je schopen analyzovat výsledky práce textové kritiky, provádět strukturální, lexikální a gramatickou analýzu řeckého textu. Texty interpretuje v jejich historickém, kulturním a literárním kontextu s cílem najít jejich původně zamýšlený smysl a postihnout relevanci těchto textů pro dnešní dobu. Kromě primární literatury (řeckého textu Nového zákona) je schopen kriticky pracovat se sekundární literaturou (současnými odbornými výklady biblického textu nejen v češtině, ale i v angličtině nebo v němčině).

Student průběžně pracuje s biblickými texty a sekundární literaturou. Součástí hodnocení jsou vedle průběžné práce především písemně zpracované exegetické referáty, jimiž student prokazuje osvojení vyučovacích dovedností.

Učitelé

Mgr. Pavel Paluchník, Ph.D.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie
Katedra biblických studií