Řečtina

Předmět navazuje na Úvod do řečtiny. V tomto předmětu se probírají zejména slovesné tvary (nepravidelná slovesa), základní syntax, čtou se jednodušší souvislejší pasáže z Nového zákona.

Cíle:

Cílem je upevňování a rozšiřování znalostí a dovedností nabytých v prvním semestru a  příprava na pohotovou práci s řeckým Novým zákonem.

Rámcový rozpis učiva:

morfologie: nepravidelná slovesa, slovesné řady, atematická slovesa syntax: základní konstrukce, pádová syntax, slovesné časy a způsoby četba vybraných textů, např. Jan 3,1-23; Marek 1,1-15; Matouš 8

Výstupy:

přípravy novozákonních řeckých textů pro společnou četbu kolokvium: četba, překlad (bez pomoci slovníku) a gramatický rozbor souvislých předem zadaných oddílů z NZ, při němž se projeví aktivní znalost předepsané gramatiky a slovní zásoby

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na průběžných přípravách řeckých textů pro společnou četbu a na hodnocení kolokvia prověřujícího schopnost práce s jazykem a řeckým textem Nového zákona

 • Aland, K. Synopsis Quattuor Evangeliorum, 14. vyd., Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1995.
 • Bartoň, J. Uvedení do novozákonní řečtiny, KLP, Praha, 2009.
 • BibleWorks 10 – Software for Biblical Exegesis and Research. BibleWorks, LLC, Norfolk, Virginia, 2016.
 • Dänker, F. W. et al. A Greek – English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed. The University of Chicago Press, Chicago, 2000.
 • Metzger, B. M. A Textual Commentary on the Greek New Testament, 2nd edition, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 2001.
 • Muchnová, D. Souhrn starořecké gramatiky – klasická řečtina, Holman, Praha, 2008.
 • Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 28. vyd., Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 2012.
 • Niederle, J., Varcl, L., Niederle, V. Mluvnice řeckého jazyka, Vyšehrad, Praha, 1991.
 • Rogers, C. L., jr. & III. The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament, Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 1998.
 • Tichý, L. Slovník novozákonní řečtiny, Mgr. Jiří Burget, Olomouc, 2001.
 • Wallace, D. B. The Basics of New Testament Syntax, Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 2000.