Řečtina

Předmět navazuje na Úvod do řečtiny. V tomto předmětu se probírají zejména slovesné tvary (nepravidelná slovesa), základní syntax, čtou se jednodušší souvislejší pasáže z Nového zákona.

Cíle:

Cílem je upevňování a rozšiřování znalostí a dovedností nabytých v prvním semestru a  příprava na pohotovou práci s řeckým Novým zákonem.

Rámcový rozpis učiva:

morfologie: nepravidelná slovesa, slovesné řady, atematická slovesa syntax: základní konstrukce, pádová syntax, slovesné časy a způsoby četba vybraných textů, např. Jan 3,1-23; Marek 1,1-15; Matouš 8

Výstupy:

přípravy novozákonních řeckých textů pro společnou četbu kolokvium: četba, překlad (bez pomoci slovníku) a gramatický rozbor souvislých předem zadaných oddílů z NZ, při němž se projeví aktivní znalost předepsané gramatiky a slovní zásoby

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na průběžných přípravách řeckých textů pro společnou četbu a na hodnocení kolokvia prověřujícího schopnost práce s jazykem a řeckým textem Nového zákona

Aland, K. Synopsis Quattuor Evangeliorum, 14. vyd., Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1995. Bartoň, J. Uvedení do novozákonní řečtiny, KLP, Praha, 2009. BibleWorks 10 – Software for Biblical Exegesis and Research. BibleWorks, LLC, Norfolk, Virginia, 2016. Dänker, F. W. et al. A Greek – English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed. The University of Chicago Press, Chicago, 2000. Metzger, B. M. A Textual Commentary on the Greek New Testament, 2nd edition, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 2001. Muchnová, D. Souhrn starořecké gramatiky – klasická řečtina, Holman, Praha, 2008. Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 28. vyd., Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 2012. Niederle, J., Varcl, L., Niederle, V. Mluvnice řeckého jazyka, Vyšehrad, Praha, 1991. Rogers, C. L., jr. & III. The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament, Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 1998. Tichý, L. Slovník novozákonní řečtiny, Mgr. Jiří Burget, Olomouc, 2001. Wallace, D. B. The Basics of New Testament Syntax, Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 2000.

Učitelé

Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Katedra biblických studií, Katedra obecných předmětů
Katedra biblických studií