Exegeze Starého zákona 2

Předmět zahrnuje teoretické základy exegeze i teoretické zakotvení a nácvik jednotlivých exegetických kroků. To vše za účelem kvalifikovaného odborného výkladu konkrétních hebrejských textů ze Starého zákona. Nutným předpokladem je absolvování kurzů Úvod do Starého zákona I – III a Dobové pozadí Starého zákona. Dalším nutným předpokladem je absolvování předmětu Biblická hebrejština, protože v Exegezi Starého zákona se pracuje výhradně s hebrejským textem Starého zákona. Nutným předpokladem je i schopnost pracovat s odbornými texty v angličtině, resp. němčině. Exegeze Starého zákona tedy představuje odborné vyvrcholení práce v oboru Starého zákona. Jedná se o seminář, ve kterém studenti pod metodickým vedením vyučujícího připravují prezentace a diskutují o nich.

Studenti využívají a dále rozvíjejí svou schopnost překládat starozákonní texty z originálního jazyka Starého zákona, z hebrejštiny. Učí se teoretickým základům lingvistické i literární analýzy hebrejského textu. Osvojují si dovednost analyzovat konkrétní text z lingvistického i literárního hlediska. V literární analýze se soustředí na narativní, poetické a prorocké texty a jejich specifika. Studenti se naučí používat základní referenční pomůcky i nejmodernější elektronické exegetické nástroje. To vše s důrazem na Starý zákon jako součást Písma křesťanské církve. Cílem kurzu je povzbudit a metodicky vybavit budoucí kazatele k důkladné exegetické přípravě kázání a vyučování.

Mezi výstupy v rámci tohoto kurzu patří pravidelné domácí přípravy na každou hodinu (většinou stručný příspěvek k dílčí exegetické metodě či její aplikace), dále pak písemný test či klasifikovaný rozhovor na téma metody exegetické práce (zimní období), v letním období kromě domácích příprav i kompletní exegeze zadaného textu.

 • Alonso Schökel, L. A Manual of Hebrew Poetics. Subsidia biblica 11, Roma: Pontificium Institutum - Biblicum, 1988.
 • Bible Works for Windows, Version 4.0. Big Fork: Hermeneutika Bible Research Software, 1999.
 • Biblia Hebraica Stuttgartensia BHS. Elliger, K.; Rudolph, W. Hrsg. Stuttgart: Deutsche Bibellgeselschaft, 1990.
 • Fee, G. D.; Stuart, D. Jak číst Bibli s porozuměním. Praha: Návrat, 1997.
 • Oeming, M. Úvod do biblické hermeneutiky. Praha: Vyšehrad, 2001.
 • Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Praha: Vyšehrad, 1996, s. 109 – 173.
 • Rimmonová-Kenanová, S. Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001.
 • Starý zákon: Překlad s výkladem 1 – 14. Praha: Kalich, 1968 – 1985.
 • Stuart, D. Exegetická příprava kázání. Praha: vnitřní materiál ETS, 1998.
 • –––––––. Old Testament Exegesis. Philadelphia: Westminster Press, 1980.
 • Standardní anglické, či německé komentáře dle vlastního výběru.

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. Jan Macek
Katedra biblických studií
Katedra biblických studií