Hebrejština 2

Kurz Biblická hebrejštiny na ETS je v první řadě zaměřen na zvládnutí základů jazyka: základy četby, základy tvarosloví (pravidelné a nepravidelné sloveso, zájmenné přípony), zvládnutí základní slovní zásoby. Postupně se důraz přesouvá do oblasti hebrejské větné skladby a četby hebrejské bible. Cílem výuky je, vzhledem k primárnímu užívání jazyka v exegezi starozákonních textů, pasivní znalost jazyka (schopnost číst texty, ne mluvit). Aktivní používání jazyka v hodině je podřízeno tomuto hlavnímu cíli. V další fázi kurzu student prohlubuje získané znalosti četbou hebrejských biblických textů, pomocí hebrejštiny proniká do žánrové pestrosti Starého zákona a připravuje se na kurz Exegeze Starého zákona.

Absolvent kursů biblické hebrejštiny má být schopen: Bez pomůcek číst a překládat jednoduché hebrejské texty. S pomocí slovníku a gramatiky přečíst a pochopit středně těžký neznámý text (zejm. narativní), s pomůckami určit i obtížnější tvary slov. Určovat větné členy. Chápat syntaktickou strukturu textu, rozpoznat hlavní linii (popředí) i vedlejší linii vyprávění, Zhotovit pracovní (avšak idiomatický) překlad textu do českého jazyka. Pracovat s kritickým vydáním hebrejské bible (typicky BHS), zejména s textově-kritickým aparátem. S pomocí slovníku a gramatiky přečíst a pochopit středně těžký neznámý text s pomůckami určit i obtížnější tvary slov. Kromě textů narativních takto číst i jiné pasáže hebrejské bible: právní, poetické apod. Zhotovit pracovní (avšak idiomatický) překlad textu do českého jazyka.

Důležitými výstupy kurzů věnovaných biblické hebrejštině jsou pravidelně odevzdávané domácí úkoly (zadávané ze standardní učebnice), na kterých student procvičuje konkrétní gramatické jevy, znalost slovní zásoby apod. V druhé polovině letního období jsou za domácí úkol zadávány texty přímo z kritického vydání hebrejské bible (Biblia Hebraica Stuttgartensia). Student má za úkol připravit písemný podklad pro společnou četbu a gramatický rozbor zadaných hebrejských textů. Stejně tak v intenzivním kurzu II a v rámci kurzorické četby hebrejské bible předkládají studenti písemnou přípravu na každou vyučovací hodinu. V intenzivním kurzu II studenti vypracují také písemné idiomatické překlady některých společně probíraných textů.

Brown, F., S. R. Driver a C. A. Briggs (1979). Hebrew and English lexicon. Peabody, Massachusetts: Hendrickson. First published by Oxford: Clarendon Press, in 1906. Gesenius, W. a E. Kautzsch (1910). Gesenius’ Hebrew grammar. Oxford: Clarendon Press. Translated and edited by A. E. Cowley, 2nd English edition. Holladay, W. L. (1988). A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans. Joüon, P. a T. Muraoka (1993). A Grammar of biblical Hebrew. Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico. Klíma, O. a S. Segert (1956). Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd. Koehler, L., W. Baumgartner a J. J. Stamm (1995). Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament. Leiden: E. J. Brill. Koehler, L., W. Baumgartner, J. J. Stamm a M. E. J. Richardson (1995). The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Leiden: E. J. Brill. Meyer, R. (1992). Hebräische Grammatik. Berlin: de Gruyter.
Schneider, W. (2001). Grammatik des biblischen Hebräisch: ein Lehrbuch. München: Claudius Verlag. Waltke, B. K. a M. O’Connor (1990). An introduction to biblical Hebrew syntax. Winona Lake: Eisenbrauns. Weingreen, J. (1997). Učebnice biblické hebrejštiny. Praha: Karolinum.