Témata teologie Nového zákona

Předmět představuje sondu do dílčího tématu či témat teologie Nového zákona. Tato sonda může mít povahu teologické interpretace konkrétního novozákonního spisu či skupiny spisů. Alternativně se probírá vybraná monografie k tématu teologie Nového zákona. Základní novozákonní témata jsou vykládána vědomě v navázání na teologii Starého zákona a v kontextu judaismu tehdejší doby. Takto pojatá biblická teologie je základem pro systematickou teologii, která rozpracovává biblická témata v  kontextu myšlení dnešní doby.

Cíle: Studenti si prohloubí schopnost teologické reflexe v kontextu Písma.

Rámcový rozpis učiva: Dle aktuálně zvoleného okruhu témat, např.: stvoření ve Starém a Novém zákoně pastorační aspekty Pavlových listů „Nová perspektiva“ v pavlovské teologii

Výstupy: seminární písemná práce, popř. referáty aktivní účast na semináři

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení seminární práce či referátů.

  • Pokorný, Petr. Vznik christologie. Praha: Kalich, 1988.
  • Pokorný, Petr. Perspektiva víry. Úvod do eschatologie. Praha, 1991.
  • Brown, Raymond E. Ježíš v pohledu Nového zákona: Úvod do christologie. Praha: Vyšehrad, 1998.
  • Stuhlmacher, Peter. Biblische Theologie des Neuen Testaments. Band 1. Göttingen:Vandenhoeck und Ruprecht, 1997. Band 2. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1999.
  • Morris, Leon. New Testament Theology. Grand Rapids: Zondervan, 1990.
  • Goppelt, Leonard. Theologie des Neuen Testaments. Erster und Zweiter Teil. Berlin: Evangelische Verlagsantalt, 1983.
  • Vouga, François. Teologie Nového zákona. Jihlava: Mlýn, 2009.