Kreditní systém

Od prvního ročníku školního roku 2016/17 probíhá studium v denní formě dle kreditního systému akreditovaného s platností od 1. září 2016. Vyhlížíme též zavedení kombinované formy studia (akreditováno rovněž s platností od 1. září 2016), která by postupně měla nahradit studium dálkové – také kombinované studium bude probíhat dle kreditního systému.

V kreditním systému si studenti tvoří svůj vlastní učební plán z povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů z akreditovaného učebního plánu, resp. z tabulky Předměty pro vytváření učebních plánů pro daný program/obor či zaměření (Pastorační a socilální práce, Teologická a pastorační činnost – teologické respektive pastorační zaměření).** Kredit vyjadřuje celkový rozsah práce studenta, přičemž jednomu kreditu by mělo odpovídat 25–30 hodin práce studenta, které zahrnují hodiny přímé výuky i domácí přípravy.

Studijní oddělení každý rok zveřejní doporučený učební plán pro daný program a zaměření v daném ročníku, ve kterém se přihlíží k potřebám konkrétních studentů a k organizačním možnostem ETS (možnosti vyučujících, předměty vypsané v daném roce, tvorba rozvrhu apod.). Studenti nejsou tímto doporučeným plánem vázáni, podobně jako nejsou závazná doporučení ohledně ročníku či období, v němž by daný předmět měl být absolvován; vzhledem k mnohým návaznostem a vzájemnému propojení předmětů je však studentům silně doporučeno konzultovat zapisované předměty předem na studijním oddělení.

Učební plány jsou ke stažení v přehledu oborů nabízených na ETS

Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do dvou skupin – skupina 1 (cizí jazyky) a skupina 2 (povinně volitelné předměty oborové); student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině. Ostatní vyučované předměty se pro daný studijní obor považují za předměty volitelné, jejichž výběr může být studentovi doporučen (doporučené volitelné předměty).

Pravidla pro postup do dalšího ročníku studia

Dle doporučeného učebního plánu je počet kreditů rovnoměrně rozložen do jednotlivých ročníků studia tak, aby na konci studia student získal požadovaných 180 kreditů. Je také stanoven minimální počet kreditů, které student musí v dané fázi studia získat. Nesplní-li student nebo studentka minimální počet kreditů pro postup do dalšího ročníku, je mu nebo jí studium ukončeno.

K získání kreditů je vždy nutno uzavřít celý předmět – to je důležité zejména u předmětů vyučovaných ve dvou obdobích (zimním a letním); v těchto případech je kredit připsán až po uzavření obou částí předmětu.

Pokud počet kreditů získaný studentem za absolvování volitelných předmětů tvoří více než patnáct procent z počtu kreditů doporučeného učebním plánem, rozhodne o započítání kreditů nad rámec této hranice pro účely aktuální průběžné kontroly studia ředitel školy.

Denní forma vzdělávání

Doporučený učební plán pro denní formu vzdělávání předpokládá splnění předmětů v rozsahu 60 kreditů v každém ze tří ročníků včetně předmětů povinných a příslušného počtu předmětů povinně volitelných a volitelných. Studentům je nabídnuto studium dle doporučeného učebního plánu pro danou formu vzdělávání.

Minimální počet kreditů potřebný pro postup do dalšího ročníku je stanoven pro denní formu vzdělávání následovně:

  • 40 kreditů celkem pro postup do 2. ročníku
  • 80 kreditů celkem pro postup do 3. ročníku
  • 120 kreditů pro opakování 3. ročníku v případě, že student nezíská plný počet kreditů během tří let studia

Kombinovaná forma vzdělávání

Doporučený učební plán pro kombinovanou formu vzdělávání předpokládá splnění předmětů v rozsahu 45 kreditů v každém ze čtyř ročníků včetně předmětů povinných a příslušného počtu předmětů povinně volitelných a volitelných.

Minimální počet kreditů potřebný pro postup do dalšího ročníku je stanoven pro kombinovanou formu vzdělávání následovně:

  • 30 kreditů celkem pro postup do 2. ročníku
  • 60 kreditů celkem pro postup do 3. ročníku
  • 90 kreditů celkem pro postup do 4. ročníku
  • 120 kreditů pro opakování 4. ročníku v případě, že student nezíská plný počet kreditů během tří let studia

Aktualizováno 1. 9. 2016

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184