Základy krizové intervence

Seminář “Základy krizové intervence” pro pracovníky v sociálních službách představuje základní prostředek pro zvládání situací s osobami, které se z různých příčin staly nestabilní. Jedná se o základní dovednost přiblížit se člověku v krizi a poskytnout mu elementární podporu a pomoc, aby mohl získat orientaci v problému a nastartovat své vyrovnávací strategie zvládání stresu či krize. Seminář je určen laikům v oblasti psychologie a napomáhá zvládnout akutní stav krize nejen při mimořádných událostech. Principy práce představované na semináři jsou použitelné v praxi sociální práce napříč všemi druhy sociálních služeb, vyjma krizové pomoci, která zasluhuje rozsáhlejší dovednosti a schopnosti. Účastníci se mají možnost seznámit se základními principy práce s osobami v krizi, aniž by museli zvládat jiné terapeutické metody práce. Základy krizové intervence jsou vhodnou metodou práce pro pracovníky v přímé péči i administrativně technický personál pracující okrajově s klienty sociálních služeb.

Profil absolventa - cílové kompetence:

Absolvent získá vhled do problematiky zvládání krize u předem neočekávaných situací, naučí se rozpoznat základní potřeby člověka v krizi, získá teoretické vědomosti z oblasti zvládání krize, posílí komunikační dovednosti zejména prostřednictvím metody naslouchání, posílí své schopnosti v komunikaci s osobou emočně nestabilní, osvojí si základní dovednosti a posloupnost postupů při první psychologické pomoci. Prostřednictvím praktických cvičení posílí své schopnosti práce v krizových situacích, praktickým nácvikem zvýší své sebevědomí ve zvládání nepřehledných situací. Po absolvování semináře bude schopen zvládnout akutní krizi u psychicky nestabilní osoby a vymezí si své odborné hranice s důrazem na potřebu předání klienta do následné péče

Seminář je vhodný pro pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky a ostatní profese v sociálních službách (např. pastorační pracovníci, aktivizační pracovníci, asistenti…).