Teologie chvály 2

Předmět seznamuje se smyslem bohoslužebné hudby, chval a uctívání. Uvádí do biblických základů a historie chvály a uctívání. První část kurzu se věnuje porozumění biblickému základu různých částech biblického kánonu. Přibližuje starozákonní bohoslužbu, fungování chrámu včetně spojení s hudbou, biblický obraz krále Davida. Zvláštní pozornost je pak věnována biblické poezii, představení poetických knih Starého zákona, jejich smyslu a používaných technik. Dále se pozornost věnuje novozákonní bohoslužbě, pojetí modlitby, chvály a uměleckého projevu ve vybraných novozákonních textech. Druhá část předmětu se věnuje pohledu na teologické uchopení chvály v církevních dějinách a praktické aplikaci vybraných teologických konceptů v každodenní praxi hudebního liturga.

Cíle:

Předmět pomáhá studentům hudbu a hudební tvorbu v církvi propojit s biblickým zasazením a podněty z dějin křesťanského myšlení. Jejich hudební službu tak má kvalitní teologický základ. Znají rozmanité důvody, možnosti, způsoby pro uplatnění hudby v církvi. Jsou schopni čerpat ze Starého a Nového zákona inspiraci pro roli vedoucího chval či tvorbu písňových textů. Orientují se v základních biblických podnětech pro vedení křesťanských bohoslužeb, liturgie a zapojování charismat do bohoslužeb.

Rámcový rozpis učiva:

 • význam chvály a její teologická zdůvodnění
 • Bible jako zdroj liturgické a umělecké inspirace
 • starozákonní bohoslužba (chrám, oběti, modlitby, hudba)
 • poetické a liturgické texty Starého zákona
 • bohoslužba v Novém zákoně
 • modlitby, žalmy, písně v Novém zákoně
 • teologické podněty v církevní hudbě
 • církevní hudba a liturgie v dějinách
 • Adam, Adolf. Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad, 2008. Bible
 • Di Sante, Carmine. Židovská modlitba. K počátkům křesťanské liturgie. Praha: OIKOYMENH, 1995.
 • Drápal, Dan. Úvahy nad žalmy. Praha: Návrat domů, 2008.
 • Kunetka, František. Stručné dějiny hudby a zpěvu v liturgii. Olomouc: Matice cyrilometodějská. 1999
 • La Riviere, Leen. Chvála a uctívání. Praha: Rosa, 2012.
 • Redman, Matt. Neuhasitelné uctívání. Příbram: Křesťanské společenství Příbram, 2003.
 • Wainwright, Geoffrey a Caren B. Westerfield-Tucker, eds. The Oxford History of Christian Worship. Oxford: Oxford University Press, 2006.
 • Zschech, Darlene. Uctievanie za hranicami všednosti. Bratislava: Slovo života, 2017.