Psychopatologie 2

Studentům bude vymezena normalita a patologie lidské psychiky, objasněna etiopatogeneze psychických poruch a chorob, budou seznámeni s jednotlivými psychickými poruchami a chorobami, včetně poruch v dětském věku a dospívání a s psychickými problémy vyvolanými sociálními faktory. Poznatky budou studentům předkládány formou přednášek, rozboru jednotlivých kazuistik, důraz bude kladen i na samostatnou přípravu studenta a její prezentaci v hodinách s následnou diskusí. Předmět navazuje na teoretické základy probírané v psychologii osobnosti a v psychologii vývojové.

Student by si měl osvojit základní poznatky z psychopatologie, popsat jednotlivé typy psychických poruch, pochopit příčiny psychických obtíží i možnosti jejich řešení a naučit se věcně argumentovat a komunikovat s odborníky klinických profesí. Student by měl dokázat zaujmout odpovědný postoj k pacientům či klientům, jimž bude ve své pastorační praxi pomáhat, uvědomit si své profesní hranice a meze a být schopen vlastní autoreflexe.

Referát na základě četby odborné literatury v Psychopatologii I a v Psychopatologii II zkouška.

  • Frankl, V.: Lékařská péče o duši. Brno, Cesta, 1994 Nesnídalová, R.: Extrémní osamělost. Praha, Portál, 1994
  • Vágnerová, M.:Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál, 1999
  • Vymětal, J.: Základy lékařské psychologie. Praha, Psychoanalytické nakladatelství, 1994

Učitelé

Mgr. Marek Macák
Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie