Ekumenická eklesiologie

Ekumenická eklesiologie je v rámci katedry pojata jako historicko-teologická disciplína (na rozdíl od eklesiologie v rámci praktické teologie). Zpracovává a hodnotí složitý poreformační eklesiologický vývoj. Ekumeničnost tohoto vývoje je dána skutečností, že protestantismus, navzdory radikálnímu rozchodu s katolicismem a navzdory konfesijnímu štěpení ve vlastních řadách, zůstává základními východisky křesťanské zvěsti spojen nejen vnitřně, ale i s katolicismem, od nějž se oddělil. V semináři ekumenické eklesiologie budou studenti vedeni ke kritické četbě přeložené pramenné literatury a literatury odborné a k rozvíjení odborného písemného a mluveného projevu. Svoje vlastní bádání na poli ekumenické eklesiologie budou předkládat formou referátu ke společné diskuzi. Ekumenická eklesiologie má organickou vazbu i na ostatní předměty výuky teologického zaměření, protože sleduje eklesiologické pozadí rozvoje ostatních teologických disciplín a různé důrazy v jednotlivých církevních útvarech.

Absolvent má být schopen kriticky nahlížet fenomén církve v hlavních křesťanských tradicích a orientovat se v poreformačním eklesiologickém vývoji, který je zdrojem současného konfesijního rozdělení křesťanstva. Student si osvojí základní porozumění pro vznik a zdroje identity jednotlivých církevních útvarů současnosti, což mu umožňuje nesektářsky přistupovat ke křesťanům jiných tradic, přijímat z nich inspiraci a tvořivě rozvíjet vlastní denominační zakotvení.

Studenti odevzdají své referáty písemně. Hodnocení vychází z písemného vypracování referátů, jež mají sloužit jako podklad pro diskuzi, a z účasti v jednotlivých diskuzích. Povinná je četba knihy P. Filipiho Křesťanstvo (1. Vyd. Brno, CDK 1996. 198s). Přečtení povinné literatury bude prověřeno druhým testem. Složení známky: 1. referát (písemná podoba), 2. účast v diskuzích, 3. dva testy.

Filipi, Pavel Církev a církve. 1.vyd. Brno : CDK, 2000. 188s. Filipi, Pavel Křesťanstvo. 3.vyd. Brno : CDK, 2001. 196s. Hromádka, Josef Lukl Křesťanství v myšlení a životě. 1.vyd. Praha : Jan Laichter, 1931. 456s. Lane, Tony Dějiny křesťanského myšlení. 1.vyd. Praha : Návrat domů, 1996. 288s. McGrath, Alister E. (ed.) Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení. 1.vyd. Praha : Návrat domů, 2001. 594s. Říčan, Rudolf Od úsvitu reformace k dnešku. 1.vyd. Praha : KEFB, 1947. Shaw, Mark Deset významných idejí církevních dějin. 1.vyd. Brno : CDK, 2001. 206s.