Úvod do teologického myšlení 2023

Kurz uvádí do teologie a do teologické existence. Představuje teologii jako jeden ze způsobů křesťanského myšlení a služby. Studentovi nabízí orientaci v organizaci jednotlivých teologických disciplín a oborů s teologií sousedících, stejně jako v jejich základních východiscích a otázkách. Kurz také otevírá otázky spirituality, životního stylu a charakteru studenta teologie.

Tematické okruhy:

 • myšlení víry nad Biblí
 • víra a teologické myšlení
 • základní otázky a struktura teologických oborů
 • vztah teologie k sousedícím humanitním oborům
 • život, etika a spiritualita teologa

Název anglicky:

Introduction to Theological Thinking

Cíle:

Student získá přehled o členění teologických disciplín a jejích dílčích perspektiv, je schopen vysvětlit jejich vzájemné souvislosti. Chápe specifika teologického tázání oproti příbuzným či sousedícím oborům, jako jsou filosofie, religionistika atp. Ujasní si základní principy teologické práce; chápe roli Bible a církevní tradice, života církve, jako i osobní víry. Student je uveden do základních postojů a návyků i zápasů teologické existence.

Metoda výuky:

Kurz kombinuje přednášku a diskusi.

Hodnocení:

Student odevzdá písemnou práci – teologická reflexe biblického textu, jejíž kladné hodnocení je podmínkou ústní zkoušky. Předmět je zakončen ústní zkouškou, jejímž obsahem je rozhovor nad jednou přečtenou knihou, kterou si student zvolí ze seznamu literatury.

 • Allen, D., Filosofie jako brána k teologii, Jihlava: Mlýn 1999
 • Fuchs, E., Co dělá naše jednání dobrým? Jihlava: Mlýn 2003
 • Heryán, M., Věříme a vyznáváme, Praha: Dingir, 2000
 • Hošek, P., Na cestě k dialogu, Praha: Návrat domů, 2005
 • Lewis, C. S., K jádru křesťanství, Praha: Návrat domů, 2008
 • Lochman, J. M., Krédo, Praha: Kalich, 1994
 • McGrath, A. E., Christian Theology. An Introduction, 6. vydání, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016 (připravováno české vydání)
 • Migliore, D. L., Víra usilující rozumět: úvod do křesťanské teologie, Jihlava: Mlýn, 2009
 • Tripp, D. P., Nástroj v Božích rukou. Praha: Návrat domů, 2012

Výuka pro veřejnost

Úvod do teologického myšlení 2023 (ZO 2024/2025 / A :: denní)
Úvod do teologického myšlení 2023 (ZO 2023/2024 / A :: denní)

Učitelé

Mgr. Štěpánka Paluchníková
Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Katedra systematické teologie