Víra v dějinách 2023

Kurz je pojat jako historicko-teologická disciplína, která uvádí do dějin křesťanského myšlení a podob církevního života. Za účelem umožnit orientaci v na první pohled nepřehledné mnohosti eklezijních útvarů působících ve středoevropském prostoru, jejich věroučných specifikách a rozdílech v praktikované zbožnosti, se zaměřuje na hlavní epochy, vybrané ústřední představitele a klíčové naukové otázky církevních dějin. Seznamuje s různými způsoby, jakými vůdčí osobnosti a ti, kteří je v zápasech své doby následovali, dosvědčovali věrnost svému chápání evangelia Ježíše z Nazareta. Vysvětluje důvody vzniku hlavních tradic či konfesí křesťanství i jednotlivých denominací z nich vycházejících.

Rámcový rozpis probíraného učiva:

 • Rané křesťanství, církevní vývoj pozdní antiky a jeho význam pro současný ekumenismus
 • Dějinné podoby katolicismu
 • Východní (pravoslavné) křesťanství
 • Dědictví české reformace
 • Zápas evropské reformace - ekleziologický vývoj a charakter luterských a reformovaných církví
 • Církevní vývoj v Británii (anglikanismus, puritánství, metodismus) Evangelikalismus, jeho kořeny a církevní útvary z něj vzešlé

Název anglicky:

Faith in History

Cíle:

Absolvent kurzu má přehled o vybraných klíčových postavách a problémech myšlenkového teologického vývoje dějin křesťanské církve od starověku po současnost. Student porozumí historicko-teologickým kořenům rozmanitých sociálních, naukových a spirituálních forem současného křesťanstva. Dokáže nalézat souvislosti v proměnách teologického myšlení hlavních křesťanských tradic, což mu umožňuje porozumět významu a povaze velkých ekleziologických trendů a teologických sporů pro praxi současných církví.

Metoda výuky:

V kurzu se kombinuje přednáška s kritickou četbou odborné literatury a analýzou dobových pramenů zacílených na vybraná témata. Zařazena jsou také zúčastněná pozorování v církvích různých křesťanských tradic, doplněná písemnou reflexí studentů. Účast na přednáškách a zúčastněných pozorováních předpokládá předchozí samostatné prostudování zadané literatury.

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Průběžná aktivní účast, zúčastněná pozorování + písemná reflexe (50%), závěrečné kolokvium (50%).

 • Backhouse, S., Malé kompendium křesťanských dějin, Praha: Knižní klub, 2012
 • Beinert, W., Dějiny křesťanského myšlení, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012
 • Filipi, P., Církev a církve: kapitoly z ekumenické eklesiologie, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury CDK, 2000
 • Filipi, P., Křesťanstvo, 4. vyd., Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury CDK, 2012
 • Franzen, A., Malé církevní dějiny, 2. opravené a rozšířené vyd., Praha: Zvon, české katolické nakladatelství, 199.
 • Fröhlich, R., Dva tisíce let dějin církve, Praha: Vyšehrad, 2008
 • Harries, R., H. Mayr-Harting (eds.), Dva tisíce let křesťanství, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury CDK, 2010
 • Lane, T., Dějiny křesťanského myšlení, Praha: Návrat domů, 1996
 • McGrath, A. E., Dějiny křesťanství - úvod, Praha: Volvox Globator, 2014
 • McGrath, A. E., Křesťanská spiritualita, Praha: Volvox Globator. 2001

Výuka pro veřejnost

Víra v dějinách 2023 (LO 2024/2025 / A :: denní)
Víra v dějinách 2023 (LO 2023/2024 / A :: denní)

Učitelé

Mgr. Vít Hlásek, M.Th.
Katedra systematické teologie
Mgr. Štěpánka Paluchníková
Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Katedra systematické teologie