Církevní dějiny 1 2023

Církevní dějiny 1 jsou pojaty jako historicko-teologická disciplína, zaměřuje se na dějiny starověké a středověké církve. Na pozadí celospolečenského vývoje sledují vývoj od rané, pronásledované církve po vnitřní krizi středověké církve v napětí sporů mezi nominalismem a realismem. Pokoušejí se kriticky reflektovat a interpretovat duchovni a teologické proměny církve před konstantinovským obratem a po něm, napětí rodícího se papalismu a caesaropapismu. Sledují podíl církve na mocenském zápase i duchovním profilování společnosti. Součástí takto pojaté reflexe duchovního života církve minulosti proto bude i nalézání vazeb a vnitřních souvislostí se současnou podobou církve a duchovní zkušenosti studentů.

  • Suchánek, D., Drška, V., Církevní dějiny. Antika a středověk, Praha: Grada, 2013
  • Berkhof, L., Dějiny dogmatu, Praha: Návrat domů, 2003
  • Lohse, B., Epochy dějin dogmatu, Jihlava: Mlýn, 2003
  • Schatz, K., Dějiny papežského primátu, Brno: CDK 2001
  • Suchánek, D., Drška, V., Církevní dějiny. Novověk, Brno: Grada 2018
  • Říčan, R. et al. (ed.), Čtyři vyznání, Praha: KEFB, 1951
  • McGrath, A. E., Historical Theology, Oxford: Blackwell Publ., 1998
  • Kniha svornosti, Praha: Kalich, 2006

Výuka pro veřejnost

Církevní dějiny 1 2023 (ZO 2023/2024 / A :: dálková)

Učitelé

Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.
Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie
Mgr. Ester Pučálková, Ph.D.
Katedra systematické teologie
Katedra systematické teologie