Církevní dějiny 2 2023

Církevní dějiny 2 jsou pojaty jako historicko-teologická disciplína. Kurz se zaměřuje na dějiny pozdně středověké a novověké církve. Na pozadí celospolečenského vývoje sledují vývoj od pozdně středověké církve a reformace po vývoj církví v novověku včetně odcírkevnění v procesu sekularizace. Pokoušejí se kriticky reflektovat a interpretovat duchovní a teologické proměny církve, resp. církví před a po reformaci, napětí mezi hierarchicky organizovanými církvemi a denominacemi či náboženskými hnutími. Sledují pokles vlivu církví na mocenské politice, erozi dogmatických otázek v duchovním životě věřících. Součástí takto pojaté reflexe duchovního života církve minulosti proto bude i nalézání vazeb a vnitřních souvislosti se současnou podobou církve a duchovní zkušenosti studentů.

Název anglicky:

Church History 2

Cíle:

Absolvent kurzu má přehled o klíčových problémech myšlenkového teologického vývoje dějin křesťanské církve v období pozdního středověku a novověku. Seznámí se s postupy historiografie a osvojí si základy kritického přístupu k pramenné literatuře první a druhé reformace, katolické restaurace, osvícenství a sekularizace. Dokáže nalézat vnitřní souvislosti v proměnách teologického myšlení vybraných epoch, což mu umožňuje porozumět významu konfesí, koncilních dekretů, konfesionalizace a povaze eklesiologických trendů a teologických sporů pro praxi současných církví.

Metoda výuky:

V kurzu se kombinuje přednáška s kritickou četbou odborné literatury a analýzou dobových pramenů zacílených na vybraná témata evropských křesťanských dějin. Studenti budou vedeni ke kritické četbě pramenné literatury a rozvíjení odborného písemného projevu.

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Výslednou známku tvoří písemně ohodnocená esej (25 %), aktivní přístup v diskusích nad četbou (15 %), písemné testy (20 %), ústní zkouška (40 %).

  • Suchánek, D., Drška, V., Církevní dějiny. Novověk, Brno: Grada 2018
  • Lane, T., Dějiny křesťanského myšlení, Praha: Návrat domů, 1996
  • Filipi, P., Křesťanstvo, 4. vydání, Brno: CDK, 2012
  • McGrath, A. E., Historical Theology, Oxford: Blackwell Publ., 1998
  • McGrath, A. E. (ed.), Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, Praha: Návrat domů, 2001
  • Shaw, M., Deset významných idejí církevních dějin, Brno: CDK, 2001

Výuka pro veřejnost

Církevní dějiny 2 2023 (LO 2024/2025 / A :: denní)
Církevní dějiny 2 2023 (LO 2023/2024 / A :: dálková)

Učitelé

Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.
Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. Ester Pučálková, Ph.D.
Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra systematické teologie