Filozofie 2023

Název anglicky: Philosophy

Cíle:

Student získá základní přehled o vývoji myšlení západní kultury od jeho počátků ve vzniku civilizace až po současnost. Chápe filozofické disciplíny jako základní pilíře reflexe myšlení. Získá přehled o základních filozofických otázkách a jejich navržených řešení. Nahlédne do principů kritického myšlení a bude schopen se myšlenkově zařadit v širokém názorovém spektru. Získá základní přehled o primární i sekundární literatuře a dokáže se v ní orientovat. Student je dále schopen posoudit důležitost filozofických témat v kontextu studia svého studijního programu a v rámci diskuzí kriticky hodnotit a promýšlet své názorové pozice, které chápe jakožto dědictví západní kultury.

Metoda výuky: Přednáška s diskusí.

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Student je povinen přečíst knihu Sokol, J.: Malá filosofie člověka. Hodnocení pak proběhne formou kolokvia. Hodnotí se schopnost extrahovat ze zadané literatury základní pojmy a jejich adekvátní prezentace.

Západní filozofické myšlení je představeno jako jedna z možností vývoje myšlení. Začíná u základní potřeby člověka definovat pro svůj život jisté pojmy nutné pro společenské soužití, jako je vlastnictví, spravedlnost a právo. Důraz je kladen na pochopení procesů vzniku řeckého kritického myšlení a položení základních filozofických otázek. Navržená řešení jsou prezentována systematicky podle vlastních témat filozofie. Tato řešení jsou zasazena do dějinného kontextu vzniků fenoménů církve, vědy a evropské kultury vůbec.

Tematické okruhy:

 • Vznik fenoménu filozofie (přehled vývoje kritického myšlení od vzniku městské agrární kultury, potřeby prvních abstraktních pojmů po první filozofické pokusy v antickém Řecku)
 • Vztah filozofie a teologie (ukotvení pojmu filosofie v kontextu studia humanitních oborů)
 • Problém poznání (Platon, Aristoteles, racionalismus, empirismus, Kant, fenomenologie)
 • Co jsou to věci (ontologie)
 • Kosmologie a metafyzika (základní náboženské představy, Platon a svět idejí, středověký spor o univerzálie a jeho ozvuky dnes)
 • Jak definovat člověka (uvedení do filozofické antropologie)
 • Co je to náboženství (filozofie náboženství, kritika náboženství, důkazy Boží existence)
 • Jazyk a svět (filozofie jazyka, L. Wittgenstein. F. De Saussere, strukturalismus)
 • Svět a společnost, filozofie dějin (Hegel, Marx)
 • Filozofie, teologie a věda
 • Moderna a postmoderna, současnost
 • Sokol, J., Malá filosofie člověka – Slovník filosofických pojmů, 7. vyd., Praha: Vyšehrad, 2019
 • Sokol, J., Moc, peníze a právo: esej o společnosti a jejích institucích, Praha: Vyšehrad, 2015
 • Sokol, J., Etika, život, instituce: pokus o praktickou filosofii, Praha: Vyšehrad, 2014
 • Sokol, J., Čas a rytmus, 3. vyd., Praha: OIKOYMENH, 2019
 • Sokol, J., Člověk jako osoba: filosofická antropologie, 3. rozšířené vyd., Praha: Vyšehrad, 2016
 • Sokol, J., Člověk a náboženství, Praha: Portál, 2004

Výuka pro veřejnost

Filozofie 2023 (LO 2023/2024 / A :: dálková)
Filozofie 2023 (ZO 2023/2024 / A :: denní)

Učitelé

Mgr. Filip Žižka, DiS.
Katedra systematické teologie
Katedra systematické teologie