Dějiny dogmatu

Dějiny dogmatu významně prohlubují pochopení událostních obrysů církevních dějin. Jsou sondou do teologického myšlení církve. Zkoumají její zápas o formulaci závazných dogmatických výpovědí, míru jeho oprávnění i teologické relevance. Obsah těchto výpovědí a jejich vývoj se tak stává platformou pro diskusi nad otázkou závazné autority v církvi. Cílem této diskuse je napomáhat církvi v přítomnosti, aby se nepřestávala s touto trvale aktuální otázkou vyrovnávat. V semináři dějin dogmatu budou studenti vedeni ke kritické četbě přeložené pramenné literatury a literatury odborné a k rozvíjení odborného písemného a mluveného projevu. Svoje vlastní bádání na poli tohoto předmětu budou předkládat formou referátu ke společné diskuzi. Dějiny dogmatu poskytují jakousi historickou zpětnou vazbu i ostatním teologickým disciplínám, čímž pomáhají rozvíjet zdravou teologickou reflexi jejich východisek, záměrů i cílů.

Absolvent kurzu je schopen se kriticky orientovat v teologickém myšlení církve minulých období a dokáže na pozadí tohoto vývoje reflektovat i současný dogmatický pohyb. Rozumí dogmatickým odlišnostem jednotlivých křesťanských tradic, ale i jejich společným základům. Toto ”vědomí souvislostí” mu umožňuje zdravě rozvíjet vlastní teologické myšlení.

Výsledná známka bude složena z pěti částí: 1. písemné zpracování referátu, 2. test z probraných témat 1-6, 3. test z probraných témat 7-12 a povinné literatury, 4. aktivita v diskuzích, 5. Paper – písemné zpracování zvoleného tématu v rozsahu cca 750 slov.

 • Berkhof, Louis Dějiny dogmatu. 1.vyd. Praha : Návrat domů, 2003. 238s.
 • Berkhof, Louis Systematic Theology. 12.vyd. Edinburgh : Banner of Truth Trust, 1988.
 • CUNLIFFE-JONES, H. (ed.) A History of Christian Doctrine. 2.vyd. Edinburgh : T.&T.Clark,1980.601s.
 • Harnack, Adolf Dějiny dogmatu. 2.vyd. Praha : Kalich, 1974. 392s.
 • Lane, Tony Dějiny křesťanského myšlení. 1.vyd. Praha : Návrat domů, 1996. 288s.
 • Lohse, Bernhard Epochy dějin dogmatu. 1.vyd. Jihlava : Mlýn 2003, 248s.
 • McGrath, Alister E. (ed.) Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení. 1.vyd. Praha : Návrat domů, 2001. 594s.
 • Molnár, Amedeo Pohyb teologického myšlení. 1.vyd. Praha : Kalich, 1982. 440s.
 • Pöhlmann, Horst Georg Kompendium evangelické dogmatiky. 1.vyd. Jihlava : Mlýn, 2002. 436s.
 • ŘÍČAN, R. et al. (ed.) Čtyři vyznání. 1.vyd. Praha : KEFB, 1951. 413s.
 • SCHAFF, P. History of the Christian Church. Vol. 4-7. New York : Charles Scribner´s Sons,1923.

Učitelé

Mgr. Jan Valeš, Ph.D.
Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra systematické teologie