Systematická teologie 2

V tomto předmětu se studenti v průběhu dvou semestrů seznámí se všemi dílčími články křesťanské dogmatiky (prolegomena, teologie sensu stricto, antropologie, hamartiologie, christologie, soteriologie, pneumatologie, eklesiologie, eschatologie). Jednotlivá témata budou zkoumána z hlediska biblického zakotvení, dějinného vývoje a praktické aplikace v současné církvi a společnosti. Studenti by měli získat přehled o všech dílčích disciplínách systematiky a obhájit vlastní teologické stanovisko.

Cíle Po absolvování tohoto předmětu by student měl být schopen jmenovat a definovat všech osm základních tématických okruhů systematické teologie a vysvětlit jejich vzájemné souvislosti. Měl by prokázat důkladné pochopení jednotlivých nauk a vysvětlit jejich místo v celkové stavbě křesťanské dogmatiky. Měl by prokázat schopnost metodického užívání Písma a pramenů dějin dogmatu při tvůrčí teologické práci. Měl by prezentovat a přesvědčivě argumentačně podložit vlastní teologické stanovisko k jednotlivým otázkám. Měl by také prokázat schopnost kritické práce se sekundární teologickou literaturou a schopnost teologického bádání. Výstupy Každý student zpracuje kritickou recenzi vybrané jednosvazkové učebnice dogmatiky, dále vypracuje vlastní kritické stanovisko ke všem osmi článkům dogmatiky v celkovém rozsahu čtyř stran. Způsob hodnocení První semestr je zakončen zápočtem, druhý semestr písemnou souhrnnou zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je vypracování a odevzdání obou písemných úkolů.

Pohlmann H.G.: Kompendium evangelické dogmatiky, Mlýn, Jihlava, 2002 Lochman, J.M.: Krédo, Desatero, Otče náš, Kalich, Praha, 1996 Lane, T.: Dějiny křesťanského myšlení, Návrat domů, Praha, 1996 Dobiáš F.M., Repetitorium dogmaticum, ECM, Bratislava, 1994 McGrath A. ed., Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, Návrat domů, Praha, 2000 Smolík J., Současné pokusy o interpretaci evangelia, Oikumene, Praha, 1993 McGrath A. ed., Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, Návrat domů, Praha, 2000 Lane, T.: Dějiny křesťanského myšlení, Návrat domů, Praha, 1996 Kuschel K.J., Teologie dvacátého století. Antologie, Vyšehrad, Praha, 1995