Exegeze Nového zákona 2023

Předmět se zabývá základními hermeneutickými principy, metodikou exegeze řeckých novozákonních textů a seminární formou se ověřuje schopnost studenta analyzovat a vykládat texty, které patří k základním literárním žánrům Nového zákona. Exegeze Nového zákona využívá poznatky z dalších odborných kurzů týkající se Nového zákona a řeckého jazyka, přímo pak navazuje na Úvod do biblické exegeze a aplikuje exegetické dovednosti se zaměřením na specifika řeckého textu Nového zákona. Kurz se tedy zabývá těmito okruhy:

 • překlad oddílu různých žánrů z řeckého vydání Nového zákona
 • textová kritika a variantní čtení
 • gramatika, syntax a členění v řeckém jazyce
 • lexikální, literární a rétorická analýza
 • intertextualita a dějiny výkladu
 • diskuse s odbornou sekundární literaturou (komentáře, studie)
 • vlastní výklad jednotlivých veršů a myšlenek novozákonního oddílu
 • soudobé aplikace, náčrty pro homiletické zpracování

Název anglicky:

New Testament Exegesis

Cíle:

Student si osvojí základní hermeneutické principy a metodiku exegeze řeckých novozákonních textů a své znalosti je schopen demonstrovat při exegezi konkrétního textu. Je schopen analyzovat výsledky práce textové kritiky, provádět gramatickou, strukturální, lexikální, literární i rétorickou analýzu řeckého textu. Texty interpretuje v jejich historickém, kulturním a literárním kontextu s cílem najít jejich původně zamýšlený smysl a postihnout relevanci těchto textů pro dnešní dobu. Kromě primární literatury (řeckého textu Nového zákona) je schopen kriticky pracovat se sekundární literaturou (současnými odbornými výklady biblického textu nejen v češtině, ale i v angličtině nebo v němčině).

Metoda výuky:

Seminární formou se studenti seznamují s teoretickými východisky a základními exegetickými kroky biblického textu, které následně průběžně prezentují. Student pracuje s primárním textem (řecký Nový zákon) i odbornou sekundární českou i cizojazyčnou literaturou.

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet získá student průběžným plněním jednotlivých seminárních úkolů, četby literatury a vypracováním závěrečné exegetické práce o počtu 4.000–5.000 slov (25.000–30.000 znaků), včetně mezer a poznámek pod čarou.

 • Aune, D. E., The Westminster dictionary of New Testament and early Christian literature and rhetoric. Louisville: Westminster John Knox Press, 2010.
 • BibleWorks 9: Software for Biblical Exegesis and Research. Norfolk, Virginia: BibleWorks, LLC, 2012. Případně obdobné biblické počítačové programy a internetové pomůcky.
 • Balz, H., Schneider, G. (eds.), Exegetical Dictionary of the New Testament. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1993.
 • Bauer, W., Griechisch–Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testament und der übrigen urchristlichen Literatur, Berlin: 1991
 • Bauer, W., Gingrich, F. W., Danker ,F. W., A Greek English Lexicon of the NT and Other Early Christian Literature, Chicago-London: 1979
 • Levine, A. J., Brettler, M. Z., (ed.), The Jewish Annotated New Testament, Oxford: Oxford University Press, 2017
 • Keener, C. S., The IVP Bible background commentary New Testament, Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2014
 • Kittel, G., Friedrich, G. (ed.), Theological dictionary of the New testament. 1-10., Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1977
 • Nestle E., Aland, K. (ed.), Novum Testamentum Graece, 28. (nebo 27.) vyd., Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012 (1993)
 • Nongbri, B., A Very Brief Introduction to the Critical Apparatus of the Nestlé-Aland, revised 2006
 • Oden, T. C., et al. (ed.), Ancient Christian Commentary on Scripture. Old Testament. New Testament, Downers Grove, IL: IVP Academic, 2014, 29 volumes
 • Standardní odborné komentáře k novozákonním textům.

Učitelé

Mgr. Pavel Paluchník, Ph.D.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie
Katedra biblických studií