Teologická interpretace Písma 2023

Modul Teologická intepretace Písma navazuje na předměty z oblasti biblistiky – jednak na úvodní předměty seznamující se Starým a Novým zákonem, ale také na jazykové (hebrejština, řečtina) a na exegetické. Cílem modulu je prohloubení schopnosti studentů odpovědně a kriticky, přesto však zároveň teologicky interpretovat biblické texty jakožto součást křesťanského kánonu, s přihlédnutím k interpretaci Písma v kontextu křesťanství a judaismu. Hlavní části modulu jsou následující:

  • obecné uvedení do problematiky teologické interpretace
  • studium vybraných příkladů teologické interpretace
  • zpracování a prezentace samostatné teologicky zaměřené interpretace biblického oddílu v rámci křesťanského kánonu a křesťanské teologické tradice

Název anglicky:

Theological Interpretation of Scripture

Cíle:

Studenti budou znát cíle a specifika teologicky orientované interpretace Písma, seznámí se s ukázkami teologicky orientovaných přístupů výkladu Bible a zpracují vybraný biblický oddíl s důrazem na jeho teologickou relevanci.

Metoda výuky:

Modul představuje kombinaci přednášky a semináře; vyučující ve vstupech představuje novou látku a nová témata, studenti si připravují dílčí vstupy (referáty, interpretace textů).

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Studenti jsou hodnoceni na základě a) aktivní účasti v rámci semináře (20 %), na základě předneseného referátu (40 %) a na základě seminární práce, tj. konkrétní teologické interpretace vybraného biblického oddílu (40 %).

  • Ber, V., O Hospodinu, Bohu živém: témata a texty k teologii Starého zákona, Praha: Návrat domů, 2016
  • Green, J., B., Practicing Theological Interpretation: Engaging Biblical Texts for Faith and Formation, Grand Rapids, MI: Baker, 2011
  • Kaminsky, J., S., Anderson, G., A., (vyd.), The Call of Abraham: Essays on the Election of Israel in Honor of Jon D. Levenson, Notre Dame, Indiana: University of Nore Dame Press, 2013
  • Moberly, R., W., L., Old Testament Theology: Reading the Hebrew Bible as Christian Scripture, Grand Rapids, MI: Baker Book House, 2013
  • Vanhoozer, K., J., et al. (vyd.), Dictionary for Theological Interpretation of the Bible, Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2005

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra biblických studií