Systematická teologie 3

Předmět navazuje na teoretickou základnu získanou v předmětu Systematická teologie I. a II. Studenti se seznámí s hlavními představiteli evangelické teologie dvacátého století. Vedle všeobecných údajů o životě a díle jednotlivých postav bude u každého teologa podrobněji analyzováno a kriticky zhodnoceno některé klíčové téma jeho teologického profilu. Každý student se bude hlouběji zabývat jednou z osobností evangelické teologie dvacátého století, seznámí se s prameny a sekundární literaturou.

Student by měl být schopen aplikovat metodologické principy teologické práce na konkrétní otázky současné teologické diskuse. Měl by se orientovat v diskursu systematické teologie 20. století a znát hlavní představitele této disciplíny. Měl by být schopen pracovat s cizojazyčnou teologickou literaturou. Měl by prokázat schopnost kritické analýzy díla jednotlivých teologů a teologických škol a obhájit vlastní hodnocení jejich přínosu pro disciplínu.

Tento předmět má formu semináře. Každý student zpracuje vybraný primární text jednoho z probíraných teologů. Připraví ústní prezentaci, založenou na tomto vybraném textu a práci se sekundární literaturou. Na konci semestru odevzdá referát v písemné podobě.

McGrath A. ed., Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, Návrat domů, Praha, 2000 Smolík J., Současné pokusy o interpretaci evangelia, Oikumene, Praha, 1993 Lane, T.: Dějiny křesťanského myšlení, Návrat domů, Praha, 1996 Kuschel K.J., Teologie dvacátého století. Antologie, Vyšehrad, Praha, 1995