Hebrejská četba 2023

Předmět navazuje na předměty Úvod do hebrejštiny a Hebrejština. Základní náplní tohoto předmětu je kurzorická četba vybraných oddílů Starého zákona. Dále jsou vykládány náročnější syntaktické jevy. Předmět umožňuje určitý přesah do oblasti teologické interpretace biblických textů.

Učivo zahrnuje: četba vybraných textů různých žánrů, např. vyprávění: 1. Královská 3; Job 2; proroci, poezie: Izajáš 6; vybrané žalmy; mudroslovné texty: vybrané pasáže z knihy Přísloví;práce s aparátem BHS

Název anglicky:

Readings in Biblical Hebrew

Cíle:

Student je schopen číst hebrejské texty za použití standardních pomůcek a orientuje se v textově-kritickém aparátu standardního vydání hebrejského textu Starého zákona (BHS). Dále upevňuje a prohlubuje svou znalost biblické hebrejštiny, což podporuje jeho schopnost výkladu Starého zákona.

Metoda výuky:

Výuka probíhá formou semináře, při kterém studenti čtou předem připravené pasáže z hebrejského textu Bible.

Hodnocení:

Podmínkou klasifikace je pravidelná písemná domácí příprava: lexikální a morfologická příprava, aplikace postupů analýzy textu. Klasifikace je založena na hodnocení závěrečné seminární práce s přihlédnutím k průběžným domácím přípravám. Seminární práce sestává z gramatického rozboru krátkého předem zadaného oddílu obsahující morfologickou, syntaktickou a sémantickou analýzu, textově kritické poznámky a srovnání moderních překladů.

Základní edice biblického textu:

 • Elliger, K., vyd. Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart: BHS, 1990

Slovníky:

 • Brown, F., Driver, S. R., Briggs, C. A., Hebrew and English Lexicon, Peabody, MA: Hendrickson, 1979 (first published by Oxford: Clarendon Press, in 1906)
 • Holladay, W. L., A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1988
 • Koehler, L., Baumgartner W., Stamm, J. J., Richardson, M. E. J., The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Leiden: Brill, 1995
 • Pípal, B., Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, 4. vyd., Praha: Kalich, 2006

Gramatiky:

 • Gesenius, W., Kautzsch, E. Gesenius’ Hebrew grammar. 2.ed., Oxford: Clarendon Press, translated and edited by A. E. Cowley, 1910
 • Joüon, P., Muraoka, T., A Grammar of biblical Hebrew, Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico, 1993
 • Klíma, O., Segert, S., Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956
 • Meyer, R., Hebräische Grammatik, Berlin: de Gruyter, 1992
 • Mikulicová, M., Základy starozákonní hebrejštiny. Praha: Karolinum, 2009
 • Schneider, W., Grammatik des biblischen Hebräisch: ein Lehrbuch. München: Claudius Verlag. 2001
 • Waltke, B. K., O’Connor, M., An introduction to Biblical Hebrew Syntax. Winona Lake: Eisenbrauns, 1990
 • Weingreen, J., Učebnice biblické hebrejštiny. 3. vyd., Praha: Karolinum, 2021

Učitelé

Lydie Kucová, B.A., M.Th., Ph.D.
Katedra biblických studií
Katedra biblických studií