Dobové pozadí Starého zákona 2023

Název anglicky: Historical Background of the Old Testament

Cíle:

Absolvent kurzu nabude hlubší porozumění textů Starého zákona zasazených do dobovém kontextu. Obsahem kurzu je seznámit studenty se zeměpisným, socio-politickým, historickým, náboženským a kulturním pozadím starověkého Izraele a Judska. Cílem vytvoření tohoto celkového obrazu života starověkého Izraele je lepší porozumění textu Starého zákona.

Metoda výuky:

Předmět kombinuje přednášky s výkladem nové látky a semináře, při nichž se studenti seznamují s dobovými reáliemi Starého zákona.

Hodnocení:

Podmínkou klasifikace je účast na kurzu. Student obdrží klasifikovaný zápočet na základě dvou průběžných testů a z hodnocení písemné práce na vybraná témata vztahující se k pozadí starověkého Izraele.

Učivo zahrnuje:

Metodické přístupy: Úvod do jednotlivých disciplín osvětlujících svět Starého zákona (literární přístupy, dějepisectví, historická geografie, archeologie, společenské vědy). Historiografie starověkého Izraele: hermeneutika biblických dějepravných textů. Geografický kontext: Historická geografie starověkého Izraele. Geografické podmínky, celkový historický rámec. Sousedé Izraele.

Svět starověkého Předního východu: Kosmologie, starověké vyprávění (mýtus), dochované písemné památky.

Socio-politický kontext: Obyvatelstvo starověkého Izraele a jeho okolí. Sociální členění izraelské společnosti. Právo a soudnictví, hospodářství a ekonomika, armáda a válečnictví. Historický kontext: Stručná historie zemí starověkého Předního východu. Základní chronologie. Vznik Izraele a doba předkrálovská. Biblická tradice o praotcích a vyjití z Egypta. Hlavní modely osidlování Kanaánu. Období sjednocené monarchie. Doba rozděleného království do pádu Samaří. Judsko po pádu Samaří do dobytí Jeruzaléma. Doba exilu a hlavní data poexilního období po vládu Alexandra Makedonského

 • Antalík, D., Čech, P., Dušek, J., Mynářová J., Písemnictví starého předního východu, Praha: Oikoymenh, 2013
 • Bardtke, H., Příběhy ze starověké Palestiny, Praha: Vyšehrad, 1988
 • Ber, V., Dobové pozadí starého zákona. Jemný úvod, Praha: ETS, 2007
 • Bič, M., Ze světa Starého zákona I, Praha: Kalich, 1986
 • Bič, M., Ze světa Starého zákona II, Praha: Kalich, 1989
 • Bottéro, J., Nejstarší náboženství Mezopotámie, Praha: Academia, 2005
 • Dever, W. G., Kdo byli první Izraelci a odkud přišli? Praha: Volvox Globator, 2010
 • Dillard, R. B., Longman III, T., Úvod do Starého zákona, 1. vyd.,Praha: Návrat domů, 2003
 • Dohmen, Ch., Stemberger, G., Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Praha: Vyšehrad, 2007
 • Douglas, J. D., (ed.) Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů, 1996
 • Finkelstein, I., Silberman, N., A., Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, Praha: Vyšehrad, 2007
 • Glassner, J. Mezopotámie. 34. století př.n.l. až 539 př.n.l., Praha: Lidové noviny, 2004
 • Heller, J., Starověká náboženství: Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu, Neratovice: Verbum, 2010
 • Jepsen, A., Královská tažení ve starém Orientu: od Sinuheta k Nabukadnezarovi, Praha: Vyšehrad, 1997
 • Prosecký, J., et al. (ed.) Encyklopedie starověkého Předního východu, Praha: LIBRI, 1999
 • Rendtorff, R., Hebrejská bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury, Praha: Vyšehrad, 1996
 • Segert, S., Starověké dějiny Židů, Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995

Výuka pro veřejnost

Dobové pozadí Starého zákona 2023 (ZO 2023/2024 / A :: denní)

Učitelé

Lydie Kucová, B.A., M.Th., Ph.D.
Katedra biblických studií
Katedra biblických studií