Exegeze Starého zákona 2023

Kurz slouží jako teoretická i praktická průprava v exegezi Starého zákona v kontextu křesťanské teologie. Formou kombinující přednášky a seminář jsou představeny a procvičeny konkrétní kroky procesu exegeze starozákonních textů, jako je např. textová kritika, lexikální, syntaktická a strukturální analýza, historická kritika, narativní, rétorická analýza, teologická interpretace.

Název anglicky:

Old Testament Exegesis

Cíle:

Studenti rozvíjejí svou schopnost překládat starozákonní texty z originálního jazyka Starého zákona, hebrejštiny. Naučí se teoretickým i praktickým základům lingvistické a literární analýzy hebrejského textu. Naučí se používat základní referenční pomůcky i moderní elektronické exegetické nástroje. To vše s důrazem na Starý zákon jako součást Písma křesťanské církve. Cílem kurzu je metodicky vybavit budoucí kazatele k důkladné exegetické přípravě kázání a vyučování.

Metoda výuky:

Kurz kombinuje přednášku a seminář. Studenti seznamují s teoretickými východisky a základními kroky exegeze biblického textu, které následně průběžně prezentují na základě domácích příprav. Student pracuje s primárním textem (hebrejský Starý zákon) i s odbornou sekundární literaturou v češtině, angličtině, příp. němčině a dalších jazycích.

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet získá student průběžným plněním jednotlivých seminárních úkolů, četby literatury a vypracováním závěrečné exegetické práce o počtu 4.000–5.000 slov (25.000–30.000 znaků), včetně mezer a poznámek pod čarou.

 • Biblia Hebraica Stuttgartensia, 4. vyd., Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1990. Ediderunt K. Elliger et W. Rudolph, Textum Masoreticum curavit H. P. Rüger
 • BibleWorks 9: Software for Biblical Exegesis and Research. Norfolk, Virginia: BibleWorks, LLC, 2012. Případně obdobné biblické počítačové programy a internetové pomůcky
 • Brown, F., Driver, S. R., Briggs, Ch. A., The New Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon: With An Appendix Containing the Biblical Aramaic, Peabody, MA: Hendrickson, 1979, First published by Oxford: Clarendon Press, 1906
 • Koehler, L., Baumgartner, W., Stamm, J. J., Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament, 3. vyd., Leiden: Brill, 1995
 • Pípal, B., Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, 3. vyd. Praha: Kalich, 1997
 • Klíma, O., Segert, S., Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956
 • Lambdin, T. O., Introduction to Biblical Hebrew, London: Darton, Longman & Todd, 1971
 • Schneider, W., Grammatik des biblischen Hebräisch: ein Lehrbuch, 2. vyd., München: Claudius Verlag, 2001
 • Alter, R., Kermode, F. (ed..), The Literary Guide to the Bible, Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1990
 • Berlin, A., Poetics and Biblical Interpretation. Winona Lake: Eisenbrauns, 1994
 • Goldingay, J., Models for Interpretation of Scripture, Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1995
 • Oeming, M., Úvod do biblické hermeneutiky: cesty k pochopení textu, Praha: Vyšehrad, 2001
 • Pokorný, P., Hermeneutika jako teorie porozumění, Praha, Vyšehrad, 2005
 • Utzschneider, H., Nitsche, S. A., Arbeitsbuch literaturwissenschaftliche Bibelauslegung. Eine Methodenlehre zur Exegese des Alten Testaments, Gütersloh: Kaiser, Gütersloher Verlagshaus, 2001
 • VanGemeren, W. A. (ed.), New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, Grand Rapids, MI: Zondervan, 1997
 • Walton, J. H., Matthews, V., H., Chavalas, M. W., The IVP Bible background commentary New Testament, Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000
 • Tov, E., Textual Criticism of the Hebrew Bible, Minneapolis, Minnesota: Fortress Press, 1992
 • Základní referenční práce k biblické hebrejštině a standardní komentáře české i cizojazyčné, zejména z řad Word Biblical Commentary (WBC), New International Commentary on the Old Testament (NICOT), Anchor Bible (AB), a další.

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra biblických studií