Pastorační témata: krize a ztráta 2023

První část předmětu se věnuje krizové intervenci – tedy poskytováním „první pomoci“ člověku v životní krizi, a to zejména psychologickými a pastoračními prostředky. Předmět představuje pojem krize a jeho projevy, specifikuje duhy krizí a představuje způsoby vhodných intervencí. Rámcový rozpis učiva:

 • Základy krizové intervence
 • Problematika sebevražd
 • Resilience a odolnost

Druhá část kurzu se zaměřuje především na ztrátu jako psychodynamický a teologický proces. Ztráta je univerzální zkušeností, každý člověk někdy zakouší bolest ze ztráty. Ztráty se mohou týkat zřejmých okolností jako ztráta blízké osoby nebo zaměstnání, ale také méně zřejmých situací jako ztráta ideálu, bezpečí nebo dětství. Pro zdravý život a pro růst je nezbytné zvládnutí ztráty. Je nezbytné projít bolestí ze ztráty proto, aby mohlo dojít k uzdravení. Kurz pomáhá rozlišit různé ztráty, napomáhá porozumět procesu ztráty a poskytuje nástroje pro pastorační pomoc lidem, kteří ztrátou procházejí.

Rámcový rozpis učiva:

 • Pojmy, definice a osobní reflexe zkušenosti se ztrátou
 • Zdravé a nezdravé reakce na ztrátu
 • Genderové, kulturní a vývojové proměny v zakoušení ztráty
 • Truchlení v textech Bible
 • Čtyři úkoly truchlení (William Worden)
 • Doprovázení truchlících i umírajících
 • Otázky související s pohřbem
 • Praktické pastorační přístupy a techniky

Název anglicky:

Crisis and Loss

Cíle:

Cílem výuky v daném předmětu je poskytnout studentům základní teoretická východiska krizové intervence, tedy přehled jednotlivých krizových oblastí, obvyklých vyrovnávacích strategií, zásad a forem práce s klientem v krizi. Zároveň by studenti měli získat i vhled do praktických situací řešení případů krize pomocí praktických ilustrativních cvičení, rozborem kazuistik i v rámci společné diskuse o dané problematice.

Studenti se dále seznámí se současnými teoriemi a výzkumem v oblasti ztráty. Budou schopni o ztrátě uvažovat v širších souvislostech kulturních, individuálních, genderových, vývojových i teologických. Dovedou definovat různé druhy ztrát a propojit je s důsledky, které mají na život člověka. Osvojí si základní pastorační dovednosti a techniky užitečné při doprovázení truchlících. Své zkušenosti s osobními ztrátami dovedou vidět v psychologických i teologických souvislostech. Dovedou interpretovat klíčové biblické pasáže týkající se ztráty a procesu truchlení.

Metoda výuky:

Kurz probíhá formou semináře s přednáškami, skupinovou prací a diskusí.

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet na základě následujících výstupů:

 • Aktivní účast na seminářích (30 %)
 • Samostatná práce s biblickým textem (10 %)
 • Závěrečný test (20 %)
 • Analýza příběhu / osobní projekt (40 %)

Povinná literatura:

 • Lawrenz, M. & Green, D., Life after grief. How to survive loss and trauma, Waukesha, WI: WordWay Books, 2015
 • Lewis, C. S., Svědectví o zármutku, Praha: Návrat domů, 1995

Doporučená literatura – Krize:

 • Kastová, V., Krize a tvořivý přístup k ní, Praha: Portál, 2000
 • Kast-Zahn, A., Jak společně s dětmi zvládat výchovné krize, Brno: Computer Press, 2007
 • Klimpl, P., Psychická krize a intervence v lékařské praxi, Praha: Grada, 1998
 • Knoppová a kol., Telefonická krizová intervence, Praha: Remedium, 1997
 • Koutek, J., Kocourková, J., Sebevražedné chování, Praha: Portál, 2003
 • Špatenková, N. a kol., Krizová intervence pro praxi, Praha: Grada, 2004
 • Vodáčková, D. a kol., Krizová intervence, Praha: Portál, 2007
 • Wright, N., Crisis counseling, what to do and to say during the first 72 hours. Ventura, CA: Regal Books, 1993

Doporučená literatura – Ztráta:

 • Kast, V., Truchlení, Praha: Portál, 2015
 • Lawrenz, M. & Green, D., Overcoming grief and trauma, Grand Rapids, MI: Baker Books, 1995
 • Špatenková N., Poradenství pro pozůstalé, Praha: Grada, 2013
 • Worden, J. W., Grief counseling and grief therapy: A handbook for the mental health professional, 4. ed., New York, NY: Springer Publishing Company, 2008

Učitelé

Mgr. Petr Fulier, DiS.
Katedra pastorace a psychologie
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.
Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. Dana Staňková, DiS.
Praxe, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie